Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 augustus 2014

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 juli 2014, dat uitwerking heeft op 1 juli 2014, is aan de heer De Bruyn, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van advocaat in het Hof van Cassatie. Het is hem vergund de titel van Bij koninklijk besluit van 13 juli 2014, is in het koninklijk besluit van 4 april 2014, waarbij(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014204880
pub.
04/08/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014022422 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014011501 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector toepasselijk wordt gemaakt op het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014022423 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, dat uitwerking heeft op 1 juli 2014, is aan de heer De Bruyn, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van advocaat in het Hof van Cassatie.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 13/11/2014 numac 2014204004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag in 2013 en 2014 (1) type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 13/11/2014 numac 2014204010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 13/11/2014 numac 2014204019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 13/11/2014 numac 2014204197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2009 betreffende de omschrijving van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014205085 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot opheffing van de artikelen 5 en 18 en tot wijziging van artikel 16 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Addendum type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 28/07/2014 numac 2014022431 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot opheffing van de artikelen 5 en 18 en tot wijziging van artikel 16 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 13/11/2014 numac 2014204005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten sluiten, is in het koninklijk besluit van 4 april 2014, waarbij de heer Leclercq, J.-F., procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, aangewezen is tot eerste advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, voor een termijn eindigend op 2 november 2017, de datum van "2 november 2017" vervangen door de datum van "30 november 2017".

Bij koninklijk besluit van 13 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 13/11/2014 numac 2014204004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag in 2013 en 2014 (1) type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 13/11/2014 numac 2014204010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 13/11/2014 numac 2014204019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 13/11/2014 numac 2014204197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2009 betreffende de omschrijving van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014205085 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot opheffing van de artikelen 5 en 18 en tot wijziging van artikel 16 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Addendum type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 28/07/2014 numac 2014022431 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot opheffing van de artikelen 5 en 18 en tot wijziging van artikel 16 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 13/11/2014 numac 2014204005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten sluiten, zijn in artikel 1 van het koninklijk besluit van 29 juni 2014, waarbij de heer Coppens, Ch., rechter in de Franstalige politierechtbank te Brussel, aangewezen is als voorzitter van de vrederechters en van de rechters in de politierechtbank Waals-Brabant voor een termijn van vijf jaar, de woorden "est désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police du Brabant wallon pour un terme de cinq ans" vervangen door de woorden "est nommé juge au tribunal de police du Brabant wallon et est en outre désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police du Brabant wallon pour un terme de cinq ans".

Bij koninklijk besluit van 21 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 01/09/2014 numac 2014009455 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2004 betreffende de bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014000661 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister en het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014009423 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake de verkiezing van de vertegenwoordigers van de Raad van procureurs des Konings en van de Raad van arbeidsauditeurs in het College van het openbaar ministerie bedoeld in artikel 184, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014011482 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot uitvoering van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014009448 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot invoering van een verlof voorafgaand aan het pensioen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014011484 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de aangemelde instanties gemachtigd om, als derde partijen, taken uit te voeren die deel uitmaken van de procedure voor de beoordeling en de verificatie van de prestatiebestendigheid van bouwproducten type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014021103 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht van de personeelsleden van het Fonds ter reductie van de globale energiekost aan het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 28/07/2014 numac 2014014337 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen sluiten, is aan Mevr. Le Page, R., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijk besluit van 21 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 01/09/2014 numac 2014009455 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2004 betreffende de bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014000661 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister en het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014009423 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake de verkiezing van de vertegenwoordigers van de Raad van procureurs des Konings en van de Raad van arbeidsauditeurs in het College van het openbaar ministerie bedoeld in artikel 184, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014011482 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot uitvoering van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014009448 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot invoering van een verlof voorafgaand aan het pensioen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014011484 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de aangemelde instanties gemachtigd om, als derde partijen, taken uit te voeren die deel uitmaken van de procedure voor de beoordeling en de verificatie van de prestatiebestendigheid van bouwproducten type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014021103 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht van de personeelsleden van het Fonds ter reductie van de globale energiekost aan het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 28/07/2014 numac 2014014337 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen sluiten, dat uitwerking heeft op 1 april 2014, is de heer Devos, I., substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, bij het hof van beroep te Gent, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het nieuwe parket Oost-Vlaanderen en neemt in deze hoedanigheid rang in op datum van 28 augustus 2000.

Betrokkene blijft aangewezen tot substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, bij het hof van beroep te Gent met ranginname op datum van 1 mei 2012.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^