Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 maart 2014

Personeel. - Opruststellingen Bij koninklijk besluit van 19 februari 2013, werd aan Mevr. SEGERS Agnes, rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, eervol ontslag uit zijn fu Ze mag haar pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van haar ambt eershalve t(...)

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2014002010
pub.
26/03/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


Personeel. - Opruststellingen Bij koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 26/02/2013 numac 2013011100 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 1990 betreffende de diploma's van de kandidaat-accountants en de kandidaat-belastingconsulenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013024072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013200702 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42/1 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten, werd aan Mevr. SEGERS Agnes, rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 september 2013.

Ze mag haar pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 15/05/2013 numac 2013202759 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de commissies ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013012162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden en de andere arbeidsmodaliteiten in de aanvullende subsector van glasindustrie type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013000422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Internationale Organisatie voor Migratie type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013011242 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013012160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van de aanvullende sociale voordelen door het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking" type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013202633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de wijziging van bijlage 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011 tot inrichting van een sectoraal pensioenplan in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013002014 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 20sexies van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector sluiten, werd aan de heer COLMANT Serge, rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 january 2014.

Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013011545 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage aan de VZW « Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid », ten laste van de begroting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid voor het begrotingsjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013000779 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale normen betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de hulpverleningszones en de prezones ter beschikking stellen van hun operationeel personeel. - Addendum type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013000433 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 25 van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, alsook de bewapening van de leden van de Diensten Enquêtes bij de Vaste Comités P en I en van het personeel van de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013000601 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale normen betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de hulpverleningszones en de prezones ter beschikking stellen van hun operationeel personeel type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013009437 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie bij de Federale Overheidsdienst Justitie, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 29/10/2013 numac 2013024355 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de "Intercommunale de Soins spécialisés de Liège" voor het pilootproject `intensieve behandeling voor patiënten met een dubbele diagnose' type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 05/12/2013 numac 2013000757 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 25 van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, alsook de bewapening van de leden van de Diensten Enquêtes bij de Vaste Comités P en I en van het personeel van de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Duitse vertaling sluiten, werd aan de heer RUYTINGS Denis, rijksambtenaar in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 mai 2014.

Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013022479 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013205214 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 mei 2012 tot benoeming van de leden die de Staat vertegenwoordigen binnen het Beheerscomité van SELOR - Selectiebureau van de Federale Overheid type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013022516 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de berekening van de aanvullende bijdrage betreft type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013204932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten uitgevoerd in de voedingsnijverheid en in de handel in voedingswaren type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 30/09/2013 numac 2013024325 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2013 voor de werking van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013204919 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de onderhandelingsprocedures voor het verhogen van de interne grens van de arbeidsduur die in de loop van een referteperiode moet worden nageleefd en van het quotum overuren waarvoor de werknemer kan afzien van de inhaalrust in toepassing van artikel 26bis, § 1bis en § 2bis, van de arbeidswet van 16 maart 1971 type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013022480 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten van een project om het voortgezet gezondheidstoezicht uit te oefenen bij ex-houtbewerkers die sinonasale kanker kunnen ontwikkelen sluiten, werd aan de Mevr.

LEJEUNE Françoise, rijksambtenaar in de klasse A5 met de titel van administrateur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 juni 2014.

Ze mag haar pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 october 2013, werd aan de heer WILLEMS Jan, rijksambtenaar in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 december 2014.

Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/2009 pub. 13/02/2009 numac 2009003066 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven type koninklijk besluit prom. 10/02/2009 pub. 13/02/2009 numac 2009003065 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 10/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009015033 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van de gelijkstelling betreffende het verlenen van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de personeelsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten, werd aan de heer BAUDET Jean, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 juni 2009.

Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 28 januari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/01/2009 pub. 13/02/2009 numac 2009022036 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van enterale voeding via sonde type koninklijk besluit prom. 28/01/2009 pub. 03/02/2009 numac 2009003050 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 28/01/2009 pub. 19/02/2009 numac 2009003073 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. 28/01/2009 pub. 13/02/2009 numac 2009007027 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 2003 houdende het statuut van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid type koninklijk besluit prom. 28/01/2009 pub. 13/02/2009 numac 2009022035 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor het ten laste nemen van de kosten van de opleiding en het opvolgen van de rechthebbenden die thuis parenterale voeding toegediend krijgen en de opleiding van hun familie of voor het ten laste nemen van de kosten van de behandeling van kinderen met een ernstige afkeer van orale voeding die gepaard gaat met of die volgt op een periode waarin dit kind ambulant parenterale voeding toegediend kreeg sluiten, werd aan de heer PARMENTIER Guy, rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie - Selor, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 juni 2009.

Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014680 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de onderzoeksraad voor de scheepvaart type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 04/08/2014 numac 2014022426 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013022592 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206843 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 20/01/2014 numac 2013207382 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage ten laste van de basisallocatie 58.11.33 00 14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013014706 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen » type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013207013 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, werd aan de heer LEGRAND Michel, rijksambtenaar in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 augustus 2014.

Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

^