Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 maart 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/02/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014011178 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 26/03/2014 numac 2014055280 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** ****. **** **** ****, weduwe van de ***** te beslissen over de vraag van de ****-gewestelijke directeur der registratie te Aar(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de regels volgens welke de lijsten en de kandidaten getoond worden op het beeldscherm van de stemcomputers met papieren bewijsstuk type koninklijk besluit prom. 21/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014000193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene erkenningsvoorwaarden van de elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk type koninklijk besluit prom. 21/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014000197 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de kleur van de stembiljetten voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen type koninklijk besluit prom. 21/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014000196 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1994 tot vaststelling van de afmetingen van de stembiljetten, alsmede de kleur van de stembiljetten voor de rechtstreekse verkiezing van de leden van de Raad voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014000199 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de kieskantons en gemeenten voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem type koninklijk besluit prom. 21/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014000198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 25 mei 2014 type koninklijk besluit prom. 21/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de wijze van verdeling onder de Gewesten en de Gemeenschappen van de quotiteit die hen ten laste valt in bepaalde verkiezingsuitgaven, in de verschillende gevallen van gelijktijdige verkiezingen, voorzien in artikel 4 van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en Gemeenschappen type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2014 numac 2014000216 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaten Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014 wordt de heer Laurent COUCKE voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van directeur van de directie van de technische en wetenschappelijke Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014 wordt de heer Steven SNEPPE voor een hernieuwbare t(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2014 numac 2014002010 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Opruststellingen Bij koninklijk besluit van 19 februari 2013, werd aan Mevr. SEGERS Agnes, rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, eervol ontslag uit zijn fu Ze mag haar pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van haar ambt eershalve t(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2014 numac 2014002012 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014, wordt de heer Danloy, Cédric, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2014 numac 2014201748 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014, dat uitwerking heeft op 31 oktober 2013, is de heer Mathieu, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten ge Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014, dat uitwerking heeft op 31 december 2013, is aan Mevr.(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/02/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014000183 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO Ghent Transport & Storage van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 21/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014000188 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer in de kieskantons en gemeenten die voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk zijn aangewezen bij de gelijktijdige verkiezingen voor het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen type ministerieel besluit prom. 21/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014000187 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer in de kieskantons en gemeenten die voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem zijn aangewezen bij de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen type ministerieel besluit prom. 21/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014000191 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de opdrachten bedoeld in de artikelen 17, § 1 en § 2, en 21, § 2, van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming en in de artikelen 18 en 22, § 2, van de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 25 mei 2014 type ministerieel besluit prom. 21/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014000189 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem of een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen type ministerieel besluit prom. 21/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014000190 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de afmetingen van de stembiljetten die afgedrukt worden door een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk, alsook de vermeldingen erop, bij de gelegenheid van de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 25 mei 2014 type ministerieel besluit prom. 11/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014000211 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO Riga Logistics NV - Magazijn Saeftinghe van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 04/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014027094 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende het plan tot beperking van de toepassing van de gewasbeschermingsmiddelen in de openbare ruimten type ministerieel besluit prom. 07/02/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014035262 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/03/2014 numac 2014201749 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 6 maart 2014 is het verzoek tot associatie van de heer Lambrechts, B., notaris ter standplaats Charleroi , en van Mevr. Devroye, C., kandidaat-notaris, om de associatie &(...) Mevr. Devroye, C., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Charleroi (grondgebied va(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 26/03/2014 numac 2014200733 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 167/2013 van 19 december 2013 Rolnummers : 5512 en 5513 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en d Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechte(...) type arrest prom. -- pub. 26/03/2014 numac 2014200735 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 171/2013 van 19 december 2013 Rolnummer : 5562 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 33bis, § 2, 5°, tweede lid, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 23 januari 1991 inzake de bescherming v Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechte(...) type arrest prom. -- pub. 26/03/2014 numac 2014200734 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 168/2013 van 19 december 2013 Rolnummer : 5549 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 171 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. Het Grondwett samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, A. Alen, J.(...) type arrest prom. -- pub. 26/03/2014 numac 2014200736 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 173/2013 van 19 december 2013 Rolnummer : 5567 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 25, eerste lid, en 69, eerste en derde lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door de Arb Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechte(...) type arrest prom. -- pub. 26/03/2014 numac 2014201038 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 174/2013 van 19 december 2013 Rolnummer : 5571 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 162bis, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april 2007 betreffen Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechte(...) type arrest prom. -- pub. 26/03/2014 numac 2014201039 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 175/2013 van 19 december 2013 Rolnummer : 5573 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 171, 6°, tweede streepje, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanl Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechte(...)

decreet

type decreet prom. 13/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014201872 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning om de verdeling van onverkochte eetbare voedingswaren aan voedselhulpverenigingen te bevorderen type decreet prom. 13/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014201914 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning wat betreft de dematerialisatie van de aangifte

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014201873 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van bijlage IX van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt type besluit van de waalse regering prom. 13/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014201871 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 november 2010 tot invoering van bepaalde afwijkingen voor de toelating van de groentegewassen die traditioneel geteeld worden in specifieke streken of die geen handelswaarde hebben, alsook voor het in de handel brengen van de zaden van die soorten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/02/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014003102 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief nr. 634. - Informatie inzake het personeelsplan 2014 voor de diensten die een financieringsbron buiten de enveloppe hebben

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/03/2014 numac 2014003096 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen Bericht in verband met de investeringsaftrek Algemeen Investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven recht op een investeringsaftrek die gelijk is aan een bep Eenmalige aftrek Voor investeringen gedaan tijdens het belastbare tijdperk dat aan het aanslagja(...) type bericht prom. -- pub. 26/03/2014 numac 2014201673 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1070 Brussel, Ernest Blérotstraat 1, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij overweegt d - artikel 1, § 2, 1°, vervangen als volgt : "de organisatoren van buitenschoolse opvang&q(...)

verslag

type verslag prom. -- pub. 26/03/2014 numac 2014003093 bron rentenfonds Verslag over de operaties van het boekjaar 2013, bekendgemaakt overeenkomstig artikel 7 van de besluitwet van 18 mei 1945 houdende oprichting van een Rentenfonds Dit verslag bevat de jaarrekening van het Rentenfonds zoals zij voor controle aan h 1. VERLOOP VAN DE VOORNAAMSTE BALANSPOSTEN VAN HET RENTENFONDS (zie ook tabel 1 en verklarende bijl(...)

erratum

type erratum prom. 27/05/2013 pub. 26/03/2014 numac 2014009109 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van de ondernemingen. - Erratum type erratum prom. 24/06/2013 pub. 26/03/2014 numac 2014201737 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2014 numac 2014022089 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, dat in werking treedt Bij hetzelfde besluit, wordt de heer MAROY, Frédéric, benoemd bij voornoemde raad, in de hoedanighe(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2014 numac 2014022100 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit Bij hetzelfde besluit, wordt de heer MONHONVAL, Antoine benoemd bij voornoemde commissie, in de hoe(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2014 numac 2014029111 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013 Wordt benoemd tot Grootofficier van de Kroon Niveau 1 De heer HUBIN Jean-Pierre Administrateur-generaal op het Ministerie van de Franse Ge(...)
^