Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 september 2020
gepubliceerd op 23 november 2020

Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 15, § 10, van de wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie en betreffende de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2020043248
pub.
23/11/2020
prom.
30/09/2020
ELI
eli/besluit/2020/09/30/2020043248/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 15, § 10, van de wet van 15 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) en betreffende de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat ter ondertekening aan Uwe Majesteit wordt voorgelegd, beoogt de uitvoering van artikel 15, van de wet van 15 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III).

Dit artikel heeft een nieuwe belastingvermindering ingevoerd voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen.

Artikel 15, § 10, van de voormelde wet, delegeert aan de Koning de bevoegdheid om te bepalen hoe het bewijs moet geleverd worden dat vereist is met het oog op het verkrijgen van de belastingvermindering.

Artikel 1 volgt het reeds door artikelen 6312/1 en 6312/3, KB/WIB 92 uitgewerkte schema, wat de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen (in uitvoering van artikel 14526, § 6, WIB 92) en van groeibedrijven (in uitvoering van artikel 14527, § 5, WIB 92) betreft.

Zodoende moeten vennootschappen die sommen hebben ontvangen die recht geven op belastingvermindering, ten laatste op 31 maart van het jaar volgend op de verwerving van aandelen, en in voorkomend geval voor 31 maart van de volgende jaren een document bij de administratie en bij de belastingplichtige indienen.

Er moeten in voorkomend geval drie types van documenten worden opgesteld: 1° Voor het jaar van verwerving, moet het document de volgende elementen bevatten: - het bedrag van de sommen die recht geven op de vermindering; - het bewijs dat de voorwaarden bedoeld in artikel 15, § 2, van de wet van 15 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III), zijn voldaan; - het jaarlijks omzetcijfer van de vennootschap voor de periode 14 maart 2020 tot 30 april 2020 en de omzet voor de periode 14 maart 2019 tot 30 april 2019 vermeldt, ofwel zowel de gerealiseerde omzet voor de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020 vermeldt als de in het financieel plan vooropgestelde omzet voor dezelfde periode (ingeval de vennootschap werd opgericht na 14 maart 2019, anders dan in het kader van een fusie of splitsing van vennootschappen). - het feit dat de belastingplichtige nog steeds in het bezit is van de bedoelde aandelen op 31 december van het jaar van de verwerving. 2° Voor elk van de vijf volgende jaren volgend op de verwerving, moet het document bevestigen dat de belastingplichtige nog steeds in het bezit is van de bedoelde aandelen, en dat nog steeds is voldaan aan de voorwaarden opgenomen in artikel 15, § 2, derde lid, van dezelfde wet.3° In voorkomend geval moet het document voor het jaar van de vervreemding van de aandelen of voor het jaar waarin niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden opgenomen in artikel 15, § 2, derde lid van dezelfde wet, het aantal nog niet verstreken maanden vermelden dat in aanmerking te nemen is voor de berekening van de terugname van de vermindering. Aan het advies nr. 67.951/1/V van de Raad van State van 22 september 2020 wordt tegemoetgekomen.

Er wordt voorgesteld om dit besluit van toepassing te maken vanaf aanslagjaar 2021.

Dit is, Sire, de draagwijdte van het besluit dat U wordt voorgelegd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO

ADVIES 67.951/1/V VAN 22 SEPTEMBER 2020 OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT "HOUDENDE UITVOERING VAN ARTIKEL 15, § 10, VAN DE WET VAN 15 JULI 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten HOUDENDE DIVERSE DRINGENDE FISCALE BEPALINGEN TEN GEVOLGE VAN DE COVID-19-PANDEMIE (CORONA III) EN BETREFFENDE DE BELASTINGVERMINDERING VOOR DE VERWERVING VAN NIEUWE AANDELEN VAN ONDERNEMINGEN DIE HUN OMZET INGEVOLGE DE COVID-19-PANDEMIE STERK HEBBEN ZIEN DALEN" Op 21 augustus 2020 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit "houdende uitvoering van artikel 15, § 10, van de wet van 15 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (CORONA III) en betreffende de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen".

Het ontwerp is door de eerste vakantiekamer onderzocht op 10 september 2020 . De kamer was samengesteld uit Wilfried Van Vaerenbergh, staatsraad, voorzitter, Wouter Pas en Koen Muylle, staatsraden, Bruno Peeters, assessor, en Greet Verberckmoes, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Kristine Bams, eerste auditeur-afdelingshoofd.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Wilfried Van Vaerenbergh staatsraad .

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 22 september 2020 1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. Strekking en rechtsgrond van het ontwerp 2. Artikel 15 van de wet van 15 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten `houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III)' voert voor rijksinwoners een belastingvermindering in voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen.De paragrafen 4 en 5, eerste lid, van dat artikel bepalen dat de vennootschap aan de belastingplichtige, tot staving van zijn aangifte in de personenbelasting, een aantal bewijzen moet verstrekken.

Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit legt de inhoud vast van het document dat de voornoemde bewijzen bevat (artikel 1, § 1, van het ontwerp) en bepaalt binnen welke termijn dit document aan de belastingplichtige moet worden bezorgd (artikel 1, § 2). Een afschrift van de in paragraaf 1 bedoelde documenten moet langs elektronische weg binnen dezelfde termijn worden bezorgd aan de administratie (artikel 1, § 3).

Het te nemen besluit is van toepassing vanaf aanslagjaar 2021 (artikel 2). 3.1. Rechtsgrond voor het ontwerp wordt geboden door artikel 15, § 10, van de wet van 15 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten, dat de Koning machtigt om de wijze te bepalen waarop het in paragraaf 4 en paragraaf 5, eerste lid, van dat artikel bedoelde bewijs wordt geleverd. 3.2. In de voornoemde paragrafen 4 en 5, eerste lid, is telkens sprake van het verstrekken van het bewijs "(aan) de belastingplichtige". Er kan worden aanvaard dat het om redenen van efficiëntie nodig wordt geacht te verplichten om daarvan ook kennis te geven aan de belastingadministratie (artikel 1, § 3, van het ontwerp). Voor het aannemen van een dergelijke bepaling dient dan wel een beroep te worden gedaan op de algemene uitvoeringsbevoegdheid die de Koning ontleent aan artikel 108 van de Grondwet, gelezen in samenhang met het voormelde artikel 15, § 10.

Onderzoek van de tekst Aanhef 4. Overeenkomstig hetgeen hiervoor is opgemerkt over de rechtsgrond, dient vooraan in de aanhef een verwijzing te worden opgenomen naar artikel 108 van de Grondwet. Artikel 1 5. Artikel 15, § 4, eerste streepje, van de wet van 15 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten bepaalt dat de vennootschap het bewijs moet verstrekken dat aan de voorwaarden bepaald in de paragrafen 1 en 2 is voldaan.Artikel 1, § 1, 1°, b), van het ontwerp, dat thans enkel melding maakt van paragraaf 2, dient bijgevolg te worden aangevuld met een verwijzing naar paragraaf 1. 6. Artikel 15, § 4, tweede streepje, van de wet van 15 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten bepaalt dat het bewijs wordt verstrekt dat de belastingplichtige de aandelen in het belastbare tijdperk heeft aangeschaft en deze aandelen op het einde van dat belastbare tijdperk nog in zijn bezit heeft. Artikel 1, § 1, 1°, van het ontwerp moet bijgevolg worden aangevuld met een bepaling die ertoe strekt dat de betrokken vennootschap ook het bewijs moet bezorgen dat de belastingplichtige, op het einde van het belastbare tijdperk waarin hij de aandelen heeft aangeschaft, de aandelen nog steeds in zijn bezit heeft.

De griffier, G. Verberckmoes De voorzitter, W. Van Vaerenbergh

30 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 15, § 10, van de wet van 15 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) en betreffende de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 15 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (CORONA III), artikel 15, § 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikelen 5 en 14;

Overwegende dat dit besluit slechts een model van een aan de belastingplichtige uit te reiken attest vastlegt en het dus op zich geen enkele impact heeft op de begroting;

Gelet op het advies nr. 67.951/1/V van de Raad van State, gegeven op 22 september 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. De in artikel 15 van de wet 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (CORONA III) bedoelde vennootschappen moeten jaarlijks vóór 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar van de verwerving van de volledig volstorte aandelen en van de vijf daaropvolgende jaren een document opstellen dat: 1° voor het jaar van verwerving: a) het bedrag vermeldt dat recht geeft op de vermindering;b) bevestigt of de vennootschap waarin wordt geïnvesteerd, voldoet aan de voorwaarden opgenomen in artikel 15, §§ 1 en 2, van dezelfde wet;c) ofwel de omzet van de vennootschap voor de periode 14 maart 2020 tot 30 april 2020 en de omzet voor de periode 14 maart 2019 tot 30 april 2019 vermeldt, ofwel, ingeval de vennootschap werd opgericht na 14 maart 2019, anders dan in het kader van een fusie of splitsing van vennootschappen, zowel de gerealiseerde omzet voor de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020 vermeldt als de in het financieel plan vooropgestelde omzet voor dezelfde periode;d) bevestigt dat deze aandelen nog steeds in het bezit zijn van de inschrijver op 31 december van het jaar van de verwerving.2° voor elk van de vijf volgende jaren bevestigt dat deze aandelen nog steeds in het bezit zijn van de inschrijver op 31 december van het belastbaar tijdperk, en dat is voldaan aan de voorwaarden opgenomen in artikel 15, § 2, derde lid, van dezelfde wet;3° voor het jaar van vervreemding van de aandelen of voor het jaar waarin niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden opgenomen in artikel 15, § 2, derde lid van dezelfde wet: het aantal nog niet verlopen maanden vermeldt dat in aanmerking komt voor de berekening van de terugname van de vermindering. § 2. Het in § 1 bedoelde document moet binnen de in § 1 bedoelde termijn worden bezorgd aan de inschrijver.

De inschrijver moet zijn exemplaar van de bedoelde documenten ter beschikking houden van de administratie. § 3. Een afschrift van het in § 1 bedoelde document moet langs elektronische weg binnen de in § 1 bedoelde termijn aan de administratie worden bezorgd.

Art. 2.Dit besluit is van toepassing vanaf aanslagjaar 2021.

Art. 3.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 september 2020.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO

^