Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 juni 2021
gepubliceerd op 14 juni 2021

Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 12, § 10, van de wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie en betreffende de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2021042123
pub.
14/06/2021
prom.
06/06/2021
ELI
eli/besluit/2021/06/06/2021042123/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 JUNI 2021. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 12, § 10, van de wet van 2 april 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie sluiten houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie en betreffende de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat ter ondertekening aan Uwe Majesteit wordt voorgelegd, beoogt de uitvoering van artikel 12, § 10, van de wet van 2 april 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie sluiten houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie.

Dit artikel heeft een nieuwe belastingvermindering ingevoerd voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet tijdens de 2de golf van de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen.

Artikel 12, § 10, van de voormelde wet, delegeert aan de Koning de bevoegdheid om te bepalen hoe het bewijs moet geleverd worden dat vereist is met het oog op het verkrijgen van de belastingvermindering.

Artikel 1 volgt het reeds door artikelen 6312/1 en 6312/3, KB/WIB 92 uitgewerkte schema, wat de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen (in uitvoering van artikel 14526, § 6, WIB 92) en van groeibedrijven (in uitvoering van artikel 14527, § 5, WIB 92) betreft, en deze ingevoerd door het koninklijk besluit van 30 september 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 23/11/2020 numac 2020043248 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 15, § 10, van de wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie en betreffende de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen sluiten houdende uitvoering van artikel 15, § 10, van de wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (CORONA III) en betreffende de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen (1ste golf).

Zodoende moeten vennootschappen die sommen hebben ontvangen die recht geven op de belastingvermindering, ten laatste op 31 maart van het jaar volgend op de verwerving van aandelen, en in voorkomend geval voor 31 maart van de volgende jaren een document overmaken aan de administratie en de belastingplichtige.

Er moeten in voorkomend geval drie types van documenten worden opgesteld: 1° Voor het jaar van verwerving, moet het document de volgende elementen bevatten: - het bedrag van de sommen die recht geven op de vermindering; - het bewijs dat de voorwaarden bedoeld in artikel 12, §§ 1 en 2, van de wet van 2 april 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie sluiten houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, zijn voldaan; - het omzetcijfer van de vennootschap voor de periode van 2 november 2020 tot 31 december 2020 en de omzet voor de periode van 2 november 2019 tot 31 december 2019, ofwel zowel de gerealiseerde omzet voor de periode van 2 november 2020 tot 31 december 2020 als de in het financieel plan vooropgestelde omzet voor dezelfde periode (ingeval de vennootschap werd opgericht na 2 november 2019, anders dan in het kader van een fusie of splitsing van vennootschappen); - het feit dat de belastingplichtige nog steeds in het bezit is van de bedoelde aandelen op 31 december van het jaar van de verwerving. 2° Voor elk van de vijf volgende jaren volgend op de verwerving, moet het document bevestigen dat de belastingplichtige nog steeds in het bezit is van de bedoelde aandelen, en dat nog steeds is voldaan aan de voorwaarden opgenomen in artikel 12, § 2, derde lid, van dezelfde wet.3° In voorkomend geval moet het document voor het jaar van de vervreemding van de aandelen of voor het jaar waarin niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden opgenomen in artikel 12, § 2, derde lid van dezelfde wet, het aantal nog niet verstreken maanden vermelden dat in aanmerking te nemen is voor de berekening van de terugname van de vermindering. Er wordt voorgesteld om dit besluit van toepassing te maken vanaf aanslagjaar 2022.

Dit is, Sire, de draagwijdte van het besluit dat U wordt voorgelegd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

ADVIES 69.327/3 VAN 25 MEI 2021 OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `HOUDENDE UITVOERING VAN ARTIKEL 12, § 10, VAN DE WET VAN 2 APRIL 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie sluiten HOUDENDE TIJDELIJKE ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN TEN GEVOLGE VAN DE COVID-19-PANDEMIE EN BETREFFENDE DE BELASTINGVERMINDERING VOOR DE VERWERVING VAN NIEUWE AANDELEN VAN ONDERNEMINGEN DIE HUN OMZET INGEVOLGE DE COVID-19-PANDEMIE STERK HEBBEN ZIEN DALEN' Op 3 mei 2021 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `houdende uitvoering van artikel 12, § 10, van de wet van 2 april 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie sluiten houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie en betreffende de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen'.

Het ontwerp is door de derde kamer onderzocht op 25 mei 2021. De kamer was samengesteld uit Wilfried Van Vaerenbergh, kamervoorzitter, Jeroen Van Nieuwenhove en Koen Muylle, staatsraden, Jan Velaers en Bruno Peeters, assessoren, en Astrid Truyens, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Frédéric Vanneste, eerste auditeur.

Het advies is gegeven op 25 mei 2021 .

Bij dit ontwerp zijn geen opmerkingen te maken.

De griffier, A. Truyens De voorzitter, W. Van Vaerenbergh

6 JUNI 2021. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 12, § 10, van de wet van 2 april 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie sluiten houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie en betreffende de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 2 april 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie sluiten houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, artikel 12, § 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikelen 5 en 14;

Overwegende dat dit besluit slechts een model van een aan de belastingplichtige uit te reiken attest vastlegt en het dus op zich geen enkele impact heeft op de begroting;

Gelet op het advies nr. 69.327/3 van de Raad van State, gegeven op 25 mei 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. De in artikel 12 van de wet van 2 april 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie sluiten houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie bedoelde vennootschappen moeten jaarlijks vóór 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar van de verwerving van de volledig volstorte aandelen en van de vijf daaropvolgende jaren een document opstellen dat: 1° voor het jaar van verwerving: a) het bedrag vermeldt dat recht geeft op de vermindering;b) bevestigt of de vennootschap waarin wordt geïnvesteerd, voldoet aan de voorwaarden opgenomen in artikel 12, §§ 1 en 2, van dezelfde wet;c) ofwel de omzet van de vennootschap voor de periode van 2 november 2020 tot 31 december 2020 en de omzet voor de periode van 2 november 2019 tot 31 december 2019 vermeldt, ofwel, ingeval de vennootschap werd opgericht na 2 november 2019, anders dan in het kader van een fusie of splitsing van vennootschappen, zowel de gerealiseerde omzet voor de periode van 2 november 2020 tot 31 december 2020 vermeldt als de in het financieel plan vooropgestelde omzet voor dezelfde periode;d) bevestigt dat deze aandelen nog steeds in het bezit zijn van de inschrijver op 31 december van het jaar van de verwerving;2° voor elk van de vijf volgende jaren bevestigt dat deze aandelen nog steeds in het bezit zijn van de inschrijver op 31 december van het belastbaar tijdperk, en dat is voldaan aan de voorwaarden opgenomen in artikel 12, § 2, derde lid, van dezelfde wet;3° voor het jaar van vervreemding van de aandelen of voor het jaar waarin niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden opgenomen in artikel 12, § 2, derde lid van dezelfde wet: het aantal nog niet verlopen maanden vermeldt dat in aanmerking komt voor de berekening van de terugname van de vermindering. § 2. Het in § 1 bedoelde document moet binnen de in § 1 bedoelde termijn worden bezorgd aan de inschrijver.

De inschrijver moet zijn exemplaar van de bedoelde documenten ter beschikking houden van de administratie. § 3. Een afschrift van het in § 1 bedoelde document moet langs elektronische weg binnen de in § 1 bedoelde termijn aan de administratie worden bezorgd.

Art. 2.Dit besluit is van toepassing vanaf aanslagjaar 2022.

Art. 3.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 juni 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

^