Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 juni 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/05/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021021025 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17bis en 17quater van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021021040 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Mobiliteiten Bij koninklijk besluit van 4 mei 2021 wordt mevrouw Anastasiya BUNINA, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse A1, m Bij koninklijk besluit van 4 mei 2021 wordt mevrouw Estelle CUISSET, rijksambtenaar in de klass(...) type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021031617 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit wijziging tot het koninklijk besluit van 26 april 2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021031618 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit wijziging tot het koninklijk besluit van 26 april 2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021031668 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021, wordt de heer Olivier VAN DE PONSEELE, Attaché bij Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021041463 bron ministerie van landsverdediging **** Pensionering wegens leeftijdsgrens van officieren Bij koninklijk besluit ****. 3465 van 30 april 2021: De hieronder vermelde officieren worden op pensioen gesteld op 1 april 2021 in toepassing van de samengeordende wetten op de **** LANDMACHT kolonels ****: **** ****., **** ****., **** ****. luitenant-****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021041992 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 12 mei 2021 is machtiging verleend aan de genaamde del **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om zijn naam in die van "del ****&**** **** koninklijk besluit van 12 mei 2021 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, (...) type koninklijk besluit prom. 02/05/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021042027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende het omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021042061 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 mei 2021, wordt de heer Ulrich GERADIN, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in de klasse A3 met de titel van adviseur, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021042067 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 bestemd voor de terugbetalingen aan de oorspronkelijke departementen van vergoedingen en werkings- en ontplooiingskosten aan militairen, aan leden van de Federale Politie, aan vertegenwoordigers van de magistratuur en aan personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland of de planning en voorbereiding van zendingen in het kader van civiel crisisbeheer, te dekken type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021042079 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de tweede plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021042123 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 12, § 10, van de wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie en betreffende de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen type koninklijk besluit prom. 11/05/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021201960 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 04/06/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021202848 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen toegekend voor de financiering van de geneeskundige verzorging door het stelsel van het globaal beheer van de werknemers en door het stelsel van het globaal beheer van de zelfstandigen voor het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021202858 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij Koninklijk besluit van 30 mei 2021, wordt de heer Jean-Luc HAUZEUR, financieel deskundige, met ingang van 1 april 2021 door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de klasse A1, met als titel attaché. Een b type koninklijk besluit prom. 04/06/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021202875 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/06/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021031663 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een hoofdcontroleur en vier controleurs bij de te Luik gevestigde proefbank voor vuurwapens type ministerieel besluit prom. 11/06/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021031700 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid en van handtekening inzake personeel voor de centrale diensten en de buitendiensten van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen type ministerieel besluit prom. 02/06/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021041679 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanduiding van de overheidsdelegaties van de basisoverlegcomités voor de personeelsleden van de griffies en parketten van de rechtbanken en hoven die ressorteren onder de Hoven van Beroep type ministerieel besluit prom. 10/05/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021042125 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot verlenging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 november 2020 tot vaststelling van de nadere regels inzake de organisatie van het werk bij sluiting van scholen, opvang vrije tijd en centra voor opvang van personen met een handicap type ministerieel besluit prom. 09/06/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021042138 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee vennootschappen als sociale onderneming en tot schrapping van deze twee vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming bedoeld in bijlage 1 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 09/06/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021042135 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap

arrest

type arrest prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021200337 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 2/2021 van 14 januari 2021 Rolnummers 7125, 7150, 7202, 7203 en 7211 In zake: de beroepen tot vernietiging van artikel 27 van de wet van 25 november 2018 « houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregi Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 21/05/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021042066 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie van de procedures

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/06/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021042075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Follow-upcomité van het plan "Vrouwenrechten" bedoeld in artikel 8 van het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/06/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021042076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen van voorstel tot vaste benoeming in de ambten van zonedirecteur of afgevaardigde voor de doelstellingenovereenkomst overeenkomstig de artikelen 69, § 2, eerste lid, en 84, § 2, eerste lid van het decreet van 13 september 2018 tot oprichting van de Algemene sturingsdienst voor de scholen en psycho-medisch-sociale centra en tot bepaling van het statuut van de zonedirecteurs en afgevaardigden voor de doelstellingenovereenkomst

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/06/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021042084 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 april 2002 betreffende het storten van afvalstoffen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021042118 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021042117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021042124 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 mei 2021, wordt Mevr. DISCEPOLI Catherine door verhoging in graad benoemd tot de graad van eerste gegradueerde - categorie van de graad : gespecialiseerd - kwalificatiegroe Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 mei 2021, wordt de heer DESSART Johan (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/06/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021042153 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, betreffende de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren type besluit van de waalse regering prom. 20/05/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021202823 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de secretarissen van de territoriale commissies voor schoolverplaatsingen van Namen, Luik-Verviers, Charleroi en Luxemburg type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021202824 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het verlof wegens opdracht in een dienst die gemeenschappelijk is voor het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap type besluit van de waalse regering prom. 20/05/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021202822 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de commissies voor schoolverplaatsingen

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021042132 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Circulaire van 4 juni 2021 met betrekking tot de verplichting tot indiening van een prekwalificatiedossier in het kader van de CRM-veiling. - Toepassing van artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 mei 2021 tot vaststelling van de ontvank De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie alsook de beleidsvoerders werd(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021031621 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Alain VAN DEN BERGH, Hilde HERMAN en Inge VERJANS die allen woonplaats kiezen bij Mr. Ca Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2021. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021031623 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv AJINOMOTO OMNICHEM die woonplaats kiest bij Mr. Coli Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 maart 2021. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021031624 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw BELGIAN LUXEMBOURG MINERAL FERTILIZER ASSOCIATION d Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 maart 2021. Deze zaak is ingeschr(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021202839 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Assitant Facility Manager (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21105 Solliciteren kan tot 28/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021202873 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige communicatie specialisten (niveau B) voor Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: AFG21131 Solliciteren kan tot 28/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021202891 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratieve Cijfertalenten Metrologie (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21174 Solliciteren kan tot 28/06/2021 via www.selor.be De ge(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021202897 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectmanagers beheer ICT (niveau A2), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG21139 Solliciteren kan tot 28/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021202896 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Justitieel Applicatiemedewerkers GEJO (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21193 Solliciteren kan tot 28/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021202901 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Client/System management Engineers (niveau A1), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG21188 Solliciteren kan tot 28/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021202900 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectmanagers ICT (niveau A1), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG21195 Solliciteren kan tot 28/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021202899 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT Experten (niveau B), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG21191 Solliciteren kan tot 28/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoor(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021202898 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT Security Experten (niveau B), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG21190 Solliciteren kan tot 28/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelne(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021202902 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Client System Management Engineers (niveau A1), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG21138 Solliciteren kan tot 28/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021202904 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Office365 Engineers (niveau A1), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG21196 Solliciteren kan tot 28/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021202906 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleider ICT RRF (niveau A2), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG21189 Solliciteren kan tot 28/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 11/06/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021042139 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de operationalisering van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken (EU Digitaal COVID Certificaat)

document

type document prom. 18/03/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021202461 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap

erratum

type erratum prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021202799 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de mediadiensten en de filmvoorstellingen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021021041 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 mei 2021, wordt de heer Simon GOISSE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021042064 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 april 2021, wordt de heer Jean Louis VAN BELLE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, m Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021031599 bron leefmilieu brussel Verlenging van de uitoefening van een hoger ambt Bij beslissing van de directieraad van 21 mei 2021 werd de uitoefening, door Benjamin RENAVILLE, van het hoger ambt van Directeur-Diensthoofd, voor de functie van Afdelingshoofd HR en Financiën ve Bij beslissing van de directieraad van 21 mei 2021 werd de uitoefening, door Kurt CUSTERS, van het (...) type document prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021031609 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Uitnodiging voor de eerste vergadering van de algemene vergadering van het Belgisch Instituut voor Octrooigemachtigden De leden van het Instituut voor Octrooigemachtigden bedoeld in artikel XI.75/3, § 1, van het Wetboek van economisch recht Vanwege de huidige COVID-19-pandemie zal de vergadering digitaal via videoconferentie plaats vinden(...) type document prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021031643 bron raad van state Een mandaat van Franstalig assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State is te begeven Overeenkomstig de artikelen 70, § 2, eerste lid, en 80, vierde lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 : 1° geslaagd zijn voor het vergelijkend examen van adjunct-auditeur en adjunct-referendaris bij de (...) type document prom. 17/01/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021041807 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 17/01/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021041810 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 08/09/2020 pub. 14/06/2021 numac 2021041808 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 18/04/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021041947 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021042126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat -brandweermannen (basiskader) 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat (M/V/X)-brandweermannen (basiskader - b(...) - Op 25 september 2021, in de provincie van Waals-Brabant, in het Centre de formation du Brabant Wa(...) type document prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021042128 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat sergeant (middenkader) 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat (M/V/X)-sergeant (middenkader - beroeps en vr(...) - Op 09 september 2021, in de provincie Henegouwen, RPA Hainaut Sécurité- Centre multidisciplinaire(...) type document prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021042127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat brandweermannen (basiskader) 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat (M/V/X)-brandweermannen (basiskader - b(...) - Op 3 september 2021, in de hulpverleningszone Val de Sambre, Rue de la Vacherie 78, 5060 Sambrevi(...) type document prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021202833 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Directeur-generaal van de Inspectiediensten voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG21719 Solliciteren kan tot en met 19/07/2021 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. (...) type document prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021202894 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel specialisten (niveau B) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG21062 Deze selectie werd afgesloten op 10/05/2021. Er zijn 0 laureaten. De lijst is 1 (...) type document prom. -- pub. 14/06/2021 numac 2021202907 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Carto-Fotografen (niveau B) voor HET NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT. - Selectienummer : AFG21043 Deze selectie werd afgesloten op 07/06/2021. Er zijn 4 laureaten. De lijst(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...)
^