Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 6 juni 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021020868 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de invoering van een sectoraal pensioenstelsel 2de pijler type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021031135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, houdende storting voor wat het Gentse havengebied betreft van de bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige werkloosheid bedreigde havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021031244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de functieclassificatie, de loonschalen en uurlonen van de personeelsleden van de door de Franse Gemeenschapscommissie erkende en gesubsidieerde beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021031510 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de toepassing van de koppeling van de lonen en vergoedingen aan de index op 1 januari 2021 type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021031568 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2019 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021042123 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 12, § 10, van de wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie en betreffende de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021042160 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24bis van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021042283 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende te nemen maatregelen voor de militairen in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021201907 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021202020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het rijdend personeel van de ondernemingen van ongeregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021202025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de syndicale premie 2020 type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021201910 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2020 tot oprichting van een "Fonds voor Bestaanszekerheid - Sectoraal Aanvullend Pensioen voor de Textielnijverheid" dat optreedt als multi-sectorale inrichter van de sociale sectorale aanvullende pensioenstelsels voor de arbeiders en de bedienden uit de textielnijverheid en tot vaststelling van de statuten (1) type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021202003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017 betreffende de vaststelling van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant, café- en aanverwante bedrijven" type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021202019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging en vervollediging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2004 betreffende de oprichting van het fonds voor bestaanszekerheid "Fonds social I.S.A.J.H." type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021202029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen tot bijkomende financiering van de tweede pensioenpijler voor het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021202032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het garagepersoneel type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021202039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de modaliteiten van de opleiding voor zorgkundigen in het kader van vijf bijkomende handelingen type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021202038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de jaarlijkse premie 2020 type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021202177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van de te volgen procedure voor het opstellen en het wijzigen van het arbeidsreglement dat van toepassing is op het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens en op zijn werknemers type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021202321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het vormingsproject tot verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021202037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 117354/CO/320 van 24 september 2013 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van de eindejaarspremie door het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de begrafenisondernemingen" type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021202036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de vervanging van collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019 tot aanduiding van de beheerder van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de voedingsindustrie en tot invoering van het solidariteitsreglement type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021202325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, houdende toekenning van een uitzonderlijk bedrag in 2020 bovenop de eindejaarspremie in de sector voor gezins- en bejaardenhulp gesubsidieerd door de Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissies van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

document

type document prom. 06/06/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021031821 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^