Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 november 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2020 numac 2020016135 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 september 2020, wordt de mevrouw Manuelle KRAJEWSKI, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Onder Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 13/11/2020 pub. 23/11/2020 numac 2020031641 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2009 houdende vaststelling van de personeelsformatie van gerechtspersoneel van het niveau A en het koninklijk besluit van 25 maart 2014 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de secretarissen bij de parketten, en van de personeelsleden bij de griffies en de parketsecretariaten bij de hoven en rechtbanken type koninklijk besluit prom. 04/11/2020 pub. 23/11/2020 numac 2020031656 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage ten bate van de vzw Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 12/11/2020 pub. 23/11/2020 numac 2020031669 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2020 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2020 numac 2020031685 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 8 november 2020, wordt de heer Alex POPPE, rijksambtenaar bij FOD Justitie in de klasse A2 met de titel van Attaché, eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 mei 2021. De h Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 23/11/2020 numac 2020043248 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 15, § 10, van de wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie en betreffende de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen type koninklijk besluit prom. 11/06/2015 pub. 23/11/2020 numac 2020043584 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels voor het beheer van het volgrecht bepaald in de artikelen XI.177 en XI.178 van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling

decreet

type decreet prom. 29/10/2020 pub. 23/11/2020 numac 2020031679 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een algemeen kader voor de erkenning van EU-beroepskwalificaties type decreet prom. 12/07/2017 pub. 23/11/2020 numac 2020031678 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties. - Addendum type decreet prom. 19/11/2020 pub. 23/11/2020 numac 2020043704 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 4 van het decreet van 29 oktober 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering om te reageren op de tweede golf van de gezondheidscrisis door COVID-19 type decreet prom. 19/11/2020 pub. 23/11/2020 numac 2020043705 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 5 van het decreet van 29 oktober 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering om te reageren op de tweede golf van de gezondheidscrisis COVID-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet

beschikking

type beschikking prom. 29/10/2020 pub. 23/11/2020 numac 2020043466 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot toepassing van de uitzonderingen voorzien door artikel 23 van de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 17/09/2020 pub. 23/11/2020 numac 2020043313 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 17 september 2020 tot invoering van een methode om de genderdimensie te integreren in de begrotingscyclus

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2020 pub. 23/11/2020 numac 2020043553 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2020 pub. 23/11/2020 numac 2020043651 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2011 betreffende de uitvoering van het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector voor wat betreft de erkende of gesubsidieerde organisaties uit het sociaal-culturele volwassenenwerk type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2020 pub. 23/11/2020 numac 2020043681 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse dringende maatregelen in onderwijs ingevolge COVID-19 en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 4 september 2020 tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, de CLB 's en de internaten omwille van de genomen maatregelen en hieraan verbonden extra onkosten gemaakt door de scholen tegen verspreiding van COVID-19 voor de periode september - december 2020

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/11/2020 pub. 23/11/2020 numac 2020204801 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen en van de Regeringscommissarissen binnen de vijf openbare maatschappijen voor het beheer van de schoolgebouwen van het door de overheid ingerichte onderwijs

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/11/2020 numac 2020204760 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0400.006.026 IDELCO-IDEAL CONSTRUCTION intrekking van de ambtshalve doorhaling in(...) type lijst prom. -- pub. 23/11/2020 numac 2020204777 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan de afsluiting van het nummer wegens dubbel werd geannuleerd Ond. Nr. 0885.449.652 ALLFIKS Op 10/11/2020 werd de afsluiting van het ondernemingsnummer 0885.449.652 wegens dubbel geannuleerd. type lijst prom. -- pub. 23/11/2020 numac 2020204776 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr. 0885.449.652 ALLFIKS Op 10/11/2020 werd het ondernemingsnummer 0885.449.652 afgesl(...) type lijst prom. -- pub. 23/11/2020 numac 2020204779 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr. 0445.779.930 LANDBOUWEXPLOITATIE DEMAEGDT - GERMONPRE Op 30/10/2020 werd het onder(...) type lijst prom. -- pub. 23/11/2020 numac 2020204798 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde : Assistenten ICT voor het arbeidshof Gent (m/v/x). - Selectienummer : BNG20087 Er is 1 laureaat. Deze s(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...) type lijst prom. -- pub. 23/11/2020 numac 2020204815 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige IT service manager (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectie-nummer : AFG20238 Solliciteren kan tot 07/12/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 23/11/2020 numac 2020204820 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Communication Advisors (niveau A1) voor Innoviris. - Selectie-nummer : ANB20004 Deze selectie werd afgesloten op 17/11/2020. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2020 numac 2020016081 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 september 2020, wordt mevrouw Sylvie VANDEPUTTE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taalkader, m Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2020 numac 2020016086 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3248 van 30 september 2020, heeft in de vakrichting "militaire en burgergenie" de volgende benoeming plaats op 26 In de graad van majoor van het vliegwezen, kapitein-commandant van het vliegwezen D. Polfliet. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2020 numac 2020031684 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 19/04/2016 LEOPOLDSORDE Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Orde van Leopold: Mevrouw CHARTIER Virginie, geboren te Dinant op 03/04/1976, attaché bij de Federaal Agen De heer DE SPIEGELEER Stéphane, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 06/06/1970, attaché bij de Federa(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/11/2020 numac 2020016136 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van griffier worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Griffier dossierbeheer hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij d Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men z(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/11/2020 numac 2020031642 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen van griffiers (niveau B) voor de Rechterlijke Orde worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: Grif(...) Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de rechtbank van (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/11/2020 numac 2020031654 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaats van assistenten ICT (niveau C) voor de Rechterlijke Orde wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: A(...) Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van een attest(...)

document

type document prom. -- pub. 23/11/2020 numac 2020204749 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 14 oktober 2020 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de heer Ferdinand CHAUCHET, woonachtig Carl-Spitweg Strasse 6 te 50 Bij beslissing van 14 oktober 2020 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse O(...) type document prom. -- pub. 23/11/2020 numac 2020204799 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Teamleider van datamanagers (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20100 Deze selectie werd afgesloten op 04/11/2020. Er is 1 laureaat. De lijst(...) type document prom. -- pub. 23/11/2020 numac 2020204816 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG20055 Deze selectie werd afgesloten op 02/09/2020. Er zijn 18 laureaten. type document prom. -- pub. 23/11/2020 numac 2020204817 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juristen bij de Federale Overheidsdienst Economie (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectie-nummer : AFG20035 Deze selectie werd afgesloten op 13(...) Er zijn 21 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.
^