Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 mei 2018
gepubliceerd op 06 juni 2018

Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 2017 tot toekenning van een bijkomende subsidie van 179.000 € voor de werking van het Executief van de Moslims van België

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018012440
pub.
06/06/2018
prom.
25/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MEI 2018. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017040870 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een bijkomende subsidie van € 179.000 voor de werking van het Executief van de Moslims van België sluiten tot toekenning van een bijkomende subsidie van 179.000 € voor de werking van het Executief van de Moslims van België


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën van de erediensten, inzonderheid op artikel 19bis, ingevoegd bij de wet van 19 juli 1974, en gewijzigd bij de wetten van 17 april 1985, 18 juli 1991 en 10 maart 1999;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, inzonderheid op de justitiebegroting programma 59/2;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009089 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 april 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018030603 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018011134 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies aan de netbeheerder voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de transmissie van elektriciteit, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht sluiten tot toekenning van een subsidie van 478.000 € voor de werking van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013671 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme sluiten houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de uitgaven voor het dienstjaar 2017 betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme;

Gelet op de brief van 26 maart 2018 van het Executief van de Moslims van België;

Overwegende het verzoek van 26 maart 2018 van het Executief van de Moslims van België tot verlenging van het koninklijk besluit van 19 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017040870 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een bijkomende subsidie van € 179.000 voor de werking van het Executief van de Moslims van België sluiten tot toekenning van een bijkomende subsidie van 179.000 € voor de werking ervan;

Overwegende dat de toekenning van een bijkomende subsidie van 179.000 € voor de werking van het Executief van de Moslims van België bepaald bij het koninklijk besluit van 19 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017040870 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een bijkomende subsidie van € 179.000 voor de werking van het Executief van de Moslims van België sluiten het mogelijk moet maken om middelen aan te wenden in het kader van de strijd tegen het radicalisme (boekhoudkundige bijstand, opleiding van de bedienaars van de islamitische eredienst, opleiding over radicalisme voor de leidinggevenden van de islamitische gemeenschappen, opleiding over het Arabisch, herstructurering van de Raad der Theologen en de Coördinatieraad van islamitische instellingen van België);

Overwegende dat artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017040870 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een bijkomende subsidie van € 179.000 voor de werking van het Executief van de Moslims van België sluiten bepaalt dat de schijf van 10 % van de subsidie wordt uitbetaald na het sturen van de rekeningen, het financieel verslag en het verslag van de activiteiten voor 30 juni 2018;

Overwegende dat het Executief van de Moslims van België aangeeft dat de omvang van de verschillende uit te voeren werkzaamheden extra tijd vereist om tot een resultaat te kunnen leiden voor eind 2018;

Overwegende dat de datum moet worden uitgesteld van 30 juni 2018 naar 31 oktober 2018;

Overwegende dat het Executief van de Moslims van België verplicht is de wetgeving inzake overheidsopdrachten na te leven aangezien het hoofdzakelijk gesubsidieerd wordt door de FOD Justitie;

Overwegende dat dit supplement het Executief van de Moslims van België moet toelaten om middelen in te zetten in het kader van de strijd tegen het radicalisme (boekhoudkundige bijstand, opleiding van de bedienaars van de islamitische eredienst, opleiding van de leiders van de islamitische gemeenschappen inzake radicalisme, opleiding over de Arabische taal, herstructurering van de Theologische Raad en vernieuwing van de Coördinatieraad van de islamitische Instellingen van België);

Overwegende dat elke niet-verantwoorde subsidie moet worden terugbetaald;

Gelet op het advies van de inspectie van Financiën, gegeven op 17 april 2018;

Op de voordracht van de minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017040870 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een bijkomende subsidie van € 179.000 voor de werking van het Executief van de Moslims van België sluiten tot toekenning van een bijkomende subsidie van 179.000 € voor de werking van het Executief van de Moslims van België wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 3.De schijf van 10 % van het subsidiebedrag wordt uitbetaald na het sturen van de rekeningen, het financieel verslag en het verslag van de activiteiten voor 31 oktober 2018. De FOD Justitie voert voor de definitieve uitbetaling een controle uit op deze documenten.

Alle stukken dienen te zijn ondertekend door alle statutair daartoe toegelaten personen.

Indien de sociale bijdragen en de belastingen niet zouden worden betaald dan zullen deze sommen onmiddellijk terugvorderbaar zijn.

Aangezien het Executief van de Moslims van België hoofdzakelijk wordt gesubsidieerd door de FOD Justitie, is het ertoe verplicht de wetgeving inzake overheidsopdrachten na te leven.

Elke niet-verantwoorde subsidie moet worden terugbetaald. »

Art. 2.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 mei 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^