Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 juni 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/06/2018 numac 2018011817 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** koninklijk besluit van 15 april 2018, is machtiging verleend aan de heer **** ****(...) type wet prom. -- pub. 06/06/2018 numac 2018012339 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 mei 2018 is machtiging verleend aan de Aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, de genaamde ****, ****, ****(...) Bij koninklijk besluit van 17 mei 2018 is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, ****-****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018010927 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging en de coördinatie van het pensioenreglement en het solidariteitsreglement vastgelegd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006 tot invoering van een "sociaal sectoraal pensioenstelsel" voor de arbeiders van de bouwnijverheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2018 numac 2018012176 bron belgische mededingingsautoriteit en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgische Mededingingsautoriteit. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018 wordt aan de heer Joachim MARCHANDISE ontslag verleend uit zijn mandaat van directeur juridische studies, met ingang van 1 februari 2018. Overeenkomstig de geco type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012317 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1991 tot uitvoering van artikel 2, §§ 2 en 3, artikel 14, § 3, en artikel 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012315 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 augustus 2010 tot uitvoering van artikelen 2, § 3, tweede lid, 14, § 3, en 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, wat de maatschappijen van onderlinge bijstand betreft bedoeld in artikel 70, §§ 6 en 8, van dezelfde wet type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012318 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 augustus 2010 tot uitvoering van artikelen 2, § 3, tweede lid, 14, § 3, en 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, wat de maatschappijen van onderlinge bijstand betreft bedoeld in artikel 43bis, § 5, en in artikel 70, § 7, van dezelfde wet type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012316 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 oktober 2000 tot uitvoering van artikelen 2, §§ 2 en 3, tweede lid, 14, § 3, en artikel 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, wat de maatschappijen van onderlinge bijstand bedoeld in artikel 43bis, § 1, van dezelfde wet betreft type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2018 numac 2018012405 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 maart 2018, - is de heer Schuermans Fr., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, vast aangewezen tot advocaat-generaal bij dit hof, op datum van 29 juni 2018. - is de - is de aanwijzing van mevr. Lieven L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot d(...) type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012439 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de installaties voor het vervoer en de distributie van gasachtige producten en andere door middel van leidingen type koninklijk besluit prom. 25/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012440 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 2017 tot toekenning van een bijkomende subsidie van 179.000 € voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2018 numac 2018012459 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering naar hogere klasse Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2017 wordt de heer Kristof Van Extergem bevorderd door verhoging in klasse tot de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit e Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018030855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de harmonisering van de loonschalen en de concordantie van de functies van toepassing op de beschutte werkplaatsen van de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018200887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de syndicale premie 2017 type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018201131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de uitvoering van artikel 6/3 van de wet van 22 april 2012 type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018201132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het tijdskrediet, ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018201165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de instelling van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018201174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 25/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018202565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd type koninklijk besluit prom. 25/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018202713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2001 tot vaststelling, voor de uitoefening van bepaalde sporttakken, van de minimumleeftijd die vereist is om een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars te kunnen aangaan type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2018 numac 2018202961 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Auditcomité van de Federale Overheid. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 17 mei 2018, dat dezelfde dag in werking treedt, wordt de heer M. GALANT Michel voor een mandaat van zes jaar aangesteld als lid van het Auditcomité van de Federale O Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012115 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot oprichting van een basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap van de Schuld type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012414 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning van de erkenning van de inrichting "Chatterie de My Nesceo" gelegen te Leopold Peretstraat 32 te 1090 Brussel als hobbykwekerij van katten aan mevrouw Breuer Melissa in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/06/2018 numac 2018202807 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 23 april 2018 wordt de NV Matco, vanaf 23 april 2018 voor drie jaar erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën. Bij ministerieel besluit van 23 april 2018 wordt de "SCR Bij ministerieel besluit van 23 april 2018 wordt de BVBA Devos Metal Recycling, vanaf 23 april (...)

decreet

type decreet prom. 18/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012258 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 24 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid type decreet prom. 18/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012261 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag type decreet prom. 18/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012262 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 mei 2017 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest betreffende de uitvoering van de verordening nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), en tot intrekking van verordening (EG) nr. 761/2001 en van de beschikkingen 2001/681//EG en 2006/193/EG van de Commissie (1) type decreet prom. 24/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018202802 bron waalse overheidsdienst Decreet tot omzetting van Richtlijn 2014/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2004 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten en tot wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning wat betreft de dematerialisatie en de administratieve vereenvoudiging en diverse bepalingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/06/2018 numac 2018012264 bron brussels instituut voor milieubeheer Afwijking op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016 tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000001: "Het Zoniënwoud met bosranden en aangrenzende beboste domeinen en de vallei van de Woluwe - complex Zon Betreft : Afwijking op het artikel 15, § 2,15° van het besluit van 14 april 2016 tot aanwijzi(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012404 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012507 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de pakketten van digitale frequenties die zullen worden vrijgegeven tijdens een tweede vergelijkende toets voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van een etheromroepnetwerk en de bijhorende zendvergunningen, bestemd voor het aanbod van vrij te ontvangen radio-omroepprogramma's

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 06/06/2018 numac 2018202822 bron waalse overheidsdienst Internationale betrekkingen Bij besluit van de Waalse Regering van 17 mei 2018 dat in werking treedt op 17 mei 2018 en tot de volgende diplomatieke beweging : - wordt de heer Motonobu Kasajima aangewezen als afgevaardigde "Wallonie-Bruxe - wordt de heer Yann Gall aangewezen als afgevaardigde "Wallonie-Bruxelles" in Dakar; (...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/06/2018 numac 2018012438 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard De richtlijnen voor het bestellen, opstellen en De richtlijnen voor het indienen van die documenten langs elektronische weg (of op elektronische in(...)

erratum

type erratum prom. 21/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018031190 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de algemene raad van Sciensano. - Erratum type erratum prom. 29/03/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018202821 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisering met het oog op een sterker bestuurlijk beleid en een sterkere transparantie in de uitvoering van de openbare mandaten in de lokale en bovenlokale structuren en hun filialen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 06/06/2018 numac 2018202937 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Analist Energiesector (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG18042 Deze selectie werd afgesloten op 22/05/2018. Er zijn 2 laureat(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 06/06/2018 numac 2018202936 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Assistent Hoofdboekhouder (niveau A1), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG18031 Deze selectie werd afgesloten op 17/05/2018. Er zijn 4 la(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 06/06/2018 numac 2018202938 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Onderzoekers (niveau A1), voor de Belgische Mededingingsautoriteit. - Selectienummer : BNE17002 Deze selectie werd afgesloten op 2/02/2018. Er is 1 laureaat. De lijst is (...) type document prom. -- pub. 06/06/2018 numac 2018202966 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeembeheerders (niveau B) voor de Koninklijke Bibliotheek van België. - Selectienummer: ANG18011 Deze selectie werd afgesloten op 28/05/2018. Er zijn 0 laureaten.(...) type document prom. -- pub. 06/06/2018 numac 2018202970 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Klinisch psychologen (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: MNG18054 Solliciteren kan tot 18/06/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2018 numac 2018012469 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 maart 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2018, wordt de heer Pascal F.M.G. MISSON, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij besliss

document

type document prom. -- pub. 06/06/2018 numac 2018012045 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Log 2018 133 In het kader van een vastgesteld meningsverschil tussen bepaalde luchtvaartmaatschappijen en de luchthavenuitbater aangaande het definitieve voorstel tot wijziging van het tariefsysteem dat door deze laatste werd gemaakt neemt de Di De Dienst Regulering beslist dat, ongeacht de uitkomst van de definitieve beslissing van de Dienst (...)
^