Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 november 2018

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018, dat in werking treedt op 30 november 2018 `s avonds, is Mevr. Zegers M., raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensio Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018, dat in werking treedt op 30 november 2018 's avonds, is (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018032087
pub.
05/11/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018030687 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de rechtstoestand van de voorzitter en van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en tot regeling van haar werking sluiten, dat in werking treedt op 30 november 2018 `s avonds, is Mevr. Zegers M., raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 27/09/2018 numac 2018013084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2018 aan de Internationale Walvisvaartcommissie type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018013082 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2018 aan het permanent secretariaat van het verdrag inzake Antarctica type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018012048 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2018 van een herdenkingsstuk van 2 EURO, ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de studentenopstand in mei 1968 type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019040112 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2018 aan het permanent secretariaat van de Commissie ter bescherming van mariene levende rijkdommen in Antarctica sluiten, dat in werking treedt op 30 november 2018 's avonds, is Mevr. Houtekier A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018012569 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de personaliteiten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018011810 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 23/05/2018 numac 2018012032 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen om hem in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012167 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de besmettelijke ziekten voor dewelke de procedure bedoeld in `Hoofdstuk IX - Onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit', van boek II, titel IV, van het Wetboek van Strafvordering kan worden toegepast en tot vaststelling van de laboratoria aan dewelke deze onderzoeken kunnen worden opgedragen type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018202427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018031128 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 8, § 3 en 18, § 1, 2° van de wet van 4 februari 2018 houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring sluiten, is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Van Trimpont D., rechter in de politierechtbank Oost-Vlaanderen en ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 december 2018.

Bij koninklijk besluit van 21 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/05/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018011751 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de algemene raad van Sciensano type koninklijk besluit prom. 21/05/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018031136 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 21/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018012294 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 21/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018012323 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het ministerieel besluit van 16 mei 2018 tot vaststelling van de procedureregels voor het opleggen van een administratieve geldboete als bedoeld in artikel 132 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie sluiten, is de heer Loriaux R., vrederechter van het vierde kanton Charleroi, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 december 2018.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 25 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018012426 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2018 aan het "Belgisch centrum voor farmacotherapeutische informatie" type koninklijk besluit prom. 25/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018031074 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2004 tot regeling van de opleidings- en certificatievoorwaarden van de leden van de luchtvaartinspectie type koninklijk besluit prom. 25/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012440 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 2017 tot toekenning van een bijkomende subsidie van 179.000 € voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 25/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018012474 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende oprichting van een Observatorium voor de farmaceutische industrie sluiten, is Mevr. Dehoux V., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant, gemachtigd om haar ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 december 2018.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018203466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 62 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018012691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de jaren 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018012940 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar met 40 jaar beroepsloopbaan en op 59 jaar met 40 jaar beroepsloopbaan (in 2018) (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018203350 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018040194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot bekrachtiging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2017 betreffende de uitvoering van het nationaal akkoord 2017-2018 voor de provincies Luik en Luxemburg (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203630 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2017 betreffende de uitvoering van een proefproject van het volledig statuut van loontrekkende werknemers voor onthaalouders type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018040192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot wijziging van collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2014 betreffende de arbeidsvoorwaarden van de arbeiders en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017 gesloten in uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 sluiten, dat in werking treedt op 30 november 2018 's avonds, is aan Mevr. Chauvaux F., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Luik, afdeling Namen.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/09/2018 pub. 08/05/2019 numac 2019012020 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten, dat in werking treedt op 30 november 2018 's avonds, is Mevr. De Vriendt L., rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van het ambt van voorzitter van de arbeidsrechtbank te Antwerpen eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018013791 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1998 tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten wat betreft de samenstelling van die commissie en de duur van het mandaat van de leden ervan type koninklijk besluit prom. 18/09/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018040723 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan WWF-Belgium voor het beheer en de ontwikkeling van het EU-TWIX project type koninklijk besluit prom. 18/09/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018014397 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor de gegevensvergaring, de monitoring en de evaluatie van de federale acties in het kader van de rapporteringsverplichtingen opgelegd door Verordening nr. 517/2014 en Verordening (EU) nr. 525/2013 type koninklijk besluit prom. 18/09/2018 pub. 17/01/2019 numac 2019010242 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de Strategische Aanpak voor het Internationale Beleid van Chemische Producten sluiten, is de aanwijzing van de heer Kerkhofs J., substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, tot het mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 3 december 2018.

Bij koninklijk besluit van 25 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/09/2018 pub. 28/09/2018 numac 2018013531 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 2018 tot bepaling van de voorwaarden waaronder de archieven van de opgeheven vredegerechten worden toevertrouwd aan andere vredegerechten type koninklijk besluit prom. 25/09/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018014159 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager sluiten, dat in werking treedt op 30 november 2018 's avonds, is aan Mevr. Pauwels F., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sint-Niklaas.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014596 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 17/10/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018032198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 46sexies, § 1, tweede lid van het Wetboek van strafvordering type koninklijk besluit prom. 17/10/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018032199 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 90quater, § 3, eerste en tweede lid van het Wetboek van strafvordering type koninklijk besluit prom. 17/10/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018032311 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014530 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 17/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2018 sluiten, is Mevr. Ooghe N., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op haar verzoek, ontlast uit haar functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank op datum van 1 december 2018.

Bij koninklijke besluiten van 17 oktober 2018, die in werking treden op 1 december 2018, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging: - is de heer Raes L., vrederechter van het kanton Ieper II - Poperinge, benoemd tot vrederechter van het kanton Poperinge; - is de heer Buyse P., vrederechter van het kanton Veurne-Nieuwpoort, benoemd tot vrederechter van het kanton Veurne; - is de heer d'Otreppe de Bouvette Ph. (Baron), vrederechter van de gewezen kantons Messancy en Etalle, benoemd tot vrederechter in het vredegerecht van het kanton Aarlen; - is Mevr. Dubois A., vrederechter van het kanton Marche-en-Famenne-Durbuy, benoemd tot vrederechter in het vredegerecht van het kanton Marche-en-Famenne; - is de heer Collignon A., vrederechter van het kanton Vielsalm-La Roche-en-Ardenne-Houffalize, benoemd tot vrederechter in het vredegerecht van het kanton Bastenaken; - is de heer Monhonval A., vrederechter van het kanton Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul, benoemd tot vrederechter in het vredegerecht van het kanton Neufchâteau.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^