Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 april 2014
gepubliceerd op 15 mei 2014

Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2014021057
pub.
15/05/2014
prom.
25/04/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, met name op artikel 6bis, § 3, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur, en op artikel 92ter, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 27/09/1997 numac 1997021286 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid sluiten houdende oprichting van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 januari 2013;

Gelet op het voorstel van de Vlaamse Regering van 16 november 2012;

Gelet op het voorstel van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 2012;

Gelet op het voorstel van de Waalse Regering van 14 juni 2012;

Gelet op het gezamenlijke voorstel van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 18 oktober 2012, na voorafgaand akkoord van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het voorstel van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 juni 2012;

Gelet op de beraadslaging van de Ministerraad op 25 april 2014;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en Onze Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd als lid van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid : a) op voordracht van de Minister die het Wetenschapsbeleid in zijn bevoegdheid heeft, na beraadslaging van Onze in Raad vergaderde Ministers : 1° als Franstalige leden : De heer Hamid AIT ABDERRAHIM; Mevr. Marie-Paule DELPLANCKE;

Mevr. Anne DEMELENNE;

Mevr. Catherine GERNAY ;

De heer Michel GEVERS;

De heer Robert HALLEUX;

Mevr. Marie-José SIMOEN;

Mevr. Marie-Hélène SKA; 2° als Nederlandstalige leden : De heer Andreas DE LEENHEER; De heer Peter GROGNARD;

De heer Henk ROBBERECHT;

De heer Dave SINARDET;

Mevr. Rosette S'JEGERS;

Mevr. Hilde VAN GELDER;

Mevr. Elisabeth VAN EYCKEN;

De heer Yves VERSCHUEREN; b) op voorstel van de Vlaamse Regering : Mevr.Anne ADAMS;

De heer Jo BURY;

De heer Luc DE SIMPELAERE;

De heer Ludo LAUWERS;

De heer Ignace LEMAHIEU;

De heer André OOSTERLINCK ;

Mevr. Caroline PAUWELS; c) op voorstel van de Regering van de Franse Gemeenschap : De heer Bruno DELVAUX; Mevr. Véronique HALLOIN;

De heer Yves POULLET;

De heer Didier VIVIERS; d) op voorstel van de Waalse Gewestregering : De heer Bernard RENTIER; De heer Vincent REUTER;

Mevr. Muriel RUOL; e) Op gezamenlijk voorstel van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie : 1° als Nederlandstalig lid : De heer Patrick DE BAETSELIER;2° als Franstalig lid : De heer Elie MISRACHI;f) op voorstel van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De heer Robert SPORKEN.

Art. 2.De leden bedoeld in artikel 1 worden benoemd voor een termijn van 4 jaar die ingaat op 1 februari 2013.

Art. 3.De minister bevoegd voor Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Ph. COURARD

^