Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 mei 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014009265 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de procedure voor het Hof van Cassatie en de wrakingsprocedure type wet prom. 28/02/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014009267 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 19 van het gerechtelijk wetboek met betrekking tot de rechtzetting van materiële vergissingen of omissies in de vonnissen alsook tot de uitlegging van de vonnissen type wet prom. 21/02/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014009266 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, teneinde voorrechten in te stellen ten gunste van de slachtoffers van strafbare feiten type wet prom. -- pub. 15/05/2014 numac 2014009269 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 26 februari 2014 is machtiging verleend aan de genaamde de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 26 februari 2014 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****,(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014000287 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit met betrekking tot de leden van de diensten voor beleidsondersteuning bij de federale politie type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014000310 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014000314 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot invoeging van een stage voor de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014003179 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 4 maart 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de tenuitvoerlegging van Verordening nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 type koninklijk besluit prom. 11/03/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014011246 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014011291 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende hervorming van de loopbanen van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014012088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende de ontslagcompensatievergoeding type koninklijk besluit prom. 22/06/2011 pub. 15/05/2014 numac 2014014150 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels met betrekking tot medische keuringen en bedrijfspsychologische examens voor treinbestuurders en treinbegeleiders en van de criteria voor erkenning van personen en centra belast met deze onderzoeken. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 04/10/2010 pub. 15/05/2014 numac 2014014207 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014021057 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014021058 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoedingen toegekend aan de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014021061 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende specifieke regeling met betrekking tot de federale mobiliteit voor de Programmatorische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid en de federale wetenschappelijke instellingen die eronder ressorteren type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014021059 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Belgisch telematicaonderzoeksnetwerk als Staatsdienst met afzonderlijk beheer type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014024179 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 2013 houdende benoeming van de leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014024181 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014202590 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit van betreffende het analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2014 numac 2014202770 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-verzekering Personeel. - Verandering van functie Bij koninklijk besluit van 4 april 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2014, oefent Mevr. WOUTERS Annelies, attaché Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2014 numac 2014202857 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Personeel. - Hernieuwing van de toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 24 april 2014 wordt, met ingang van 16 januari 2014, de toekenning van de managem Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014009239 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter, de griffier van een rechtbank van eerste aanleg of hof van beroep, de griffier van een arbeidsgerecht, de magistraat van een arbeidsgerecht, de schuldbemiddelaar van de Nederlandse taalrol, de schuldbemiddelaar van de Franse taalrol, de jurist en de informaticus die de Minister van Justitie vertegenwoordigen, en hun plaatsvervangers, die deel uitmaken van het beheers- en toezichtcomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014011327 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 89 houdende bevestiging van erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur in toepassing van artikel 5 van het ministerieel besluit van 20 september 2012 tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014012065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vaststelling van de modelformulieren die als basis moeten dienen voor het analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers type ministerieel besluit prom. 26/05/2012 pub. 15/05/2014 numac 2014014164 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 25/02/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014014177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/484/78 van 11 april 2002 en opheffing van het ministerieel besluit nr. A/1099 SI van 13 april 2004 type ministerieel besluit prom. 25/02/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014014181 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 38 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Doornik - Saint-Ghislain, gelegen te Péruwelz, ter hoogte van de kilometerpaal 70.658 type ministerieel besluit prom. 25/02/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014014178 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 23 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Doornik - Saint-Ghislain, gelegen te Basècles, ter hoogte van de kilometerpaal 65.893 type ministerieel besluit prom. 25/02/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014014179 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 24 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Doornik - Saint-Ghislain, gelegen te Basècles, ter hoogte van de kilometerpaal 66.314 type ministerieel besluit prom. 25/02/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014014180 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 35 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Doornik - Saint-Ghislain, gelegen te Brasmenil, ter hoogte van de kilometerpaal 72.610 type ministerieel besluit prom. 25/02/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014014184 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 42 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Doornik - Saint-Ghislain, gelegen te Péruwelz, ter hoogte van de kilometerpaal 69.202 type ministerieel besluit prom. 25/02/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014014183 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 41 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Doornik - Saint-Ghislain, gelegen te Péruwelz, ter hoogte van de kilometerpaal 69.488 type ministerieel besluit prom. 25/02/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014014182 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 40bis op de spoorlijn nr. 78, baanvak Doornik - Saint-Ghislain, gelegen te Péruwelz, ter hoogte van de kilometerpaal 69.951 type ministerieel besluit prom. 25/02/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014014185 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 43 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Doornik - Saint-Ghislain, gelegen te Péruwelz, ter hoogte van de kilometerpaal 68.806 type ministerieel besluit prom. 25/02/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014014186 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spooraansluiting CCB, verbonden aan de spoorlijn nr. 94, baanvak Leuze - Doornik, gelegen te Havinnes, ter hoogte van de kilometerpaal 75.018 en op een afstand van 57 meter van de wissel nr. 200 type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/05/2014 numac 2014018165 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 22 april 2014 wordt de heer Tony VANHOVE, attaché , met ingang van 1 januari 2014, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A3, in de betrekking van Adviseur laboratorium - Coörd(...) Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...) type ministerieel besluit prom. 17/03/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014035407 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in 2014 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van de hoofdsom en de interesten van de kredieten bestemd voor de financiering van sociale leningen type ministerieel besluit prom. 18/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014203106 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de uitvoering van milieuvriendelijke landbouwmethodes voor het landbouwseizoen 2014 overeenkomstig artikel 33 van het besluit van de Waalse Regering van 13 februari 2014 tot toekenning van agromilieusteun en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2008 betreffende de toekenning van toelagen voor een milieuvriendelijke landbouw type ministerieel besluit prom. 14/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014203107 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de specifieke gebieden bedoeld in artikel R.142ter van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 15/05/2014 numac 2014203031 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 120.742 van 17 maart 2014 in zake Edna Nyamoita Onsongo tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 april « Schendt artikel 40bis, § 2, 2°, van de wet van 15 december 1980, in samenhang gelezen met ar(...)

decreet

type decreet prom. 21/03/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014035412 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juli 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt type decreet prom. 21/03/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014035411 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, wat betreft kadervormingstrajecten type decreet prom. 21/03/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014035432 bron vlaamse overheid Decreet tot aanpassing van enkele hogeronderwijsbepalingen die de organisatie en controle van het onderwijs faciliteren en de plan- en implementatielasten verminderen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014031342 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, betreffende de EPB-werkzaamheden en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van verschillende bepalingen van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014035433 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014035524 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014203105 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 16 januari 1991 tot oprichting van een sociale dienst voor de diensten van de Waalse Regering

omzendbrief

type omzendbrief prom. 31/03/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014000090 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief OOP 41 betreffende de operationalisering van het referentiekader CP 4 over het genegotieerd beheer van de publieke ruimte n.a.v. gebeurtenissen die de openbare orde aanbelangen

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/05/2014 numac 2014011319 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht met betrekking tot de goedkeuring van de norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen in België Overeenkomstig de bepalingen van artikel 30 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Inst Deze norm vervangt de huidige normen van 6 december 2002 inzake de controle van fusie- en splitsing(...) type bericht prom. -- pub. 15/05/2014 numac 2014011321 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgische Mededingingsautoriteit. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-14/0008 : CRELAN SA/Agricaisse SCRL, Lanbokas SCRL, Fédération des Caisses du Crédit agricole SCRL/Belgium CA SAS Overeenkomstig artikel type bericht prom. -- pub. 15/05/2014 numac 2014011322 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgische Mededingingsautoriteit. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-14/0007 : STANDAARD BOEKHANDEL NV en CLUB NV - CLUB LUXEMBOURG SA Op 18 april 2014, ontving de auditeur-generaal Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de verkoop van boeken, kran(...) type bericht prom. -- pub. 15/05/2014 numac 2014203030 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 19 maart 2014 in zake de cvoha « CUMA D'AVISCOURT » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 27 maart 20 « Schenden de artikelen 1017, 1018 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van d(...) type bericht prom. -- pub. 15/05/2014 numac 2014203068 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 april 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 april 2014, is beroep tot vernie Die zaak is ingeschreven onder nummer 5891 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2014 numac 2014002041 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 april 2014 wordt mevrouw Sandrine DEFACQZ tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, in een betrekking van he Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2014 numac 2014011243 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoeming. - Bevordering Bij koninklijke besluiten van 3 februari 2014 werden met ingang van deze datum benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heeer Dirk BEEUWSAERT, Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Kroonorde Officier De heer Ivo MECHELS, Mortsel.

document

type document prom. -- pub. 15/05/2014 numac 2014009268 bron federale overheidsdienst justitie Hoge Raad voor Justitie Leden niet-magistraten van het Nederlandstalig College De heer Fritz Horemans, juridisch adviseur-expert, wordt met ingang van 15 mei 2014 aangesteld als lid niet-magistraat van het Nederlandstalig College van de Hoge
^