Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 april 2022
gepubliceerd op 15 juni 2022

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2022040933
pub.
15/06/2022
prom.
21/04/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2022. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 1981 tot oprichting van een Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap, artikel 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 december 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/02/2021 pub. 15/02/2021 numac 2021040439 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, houdende de aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 naar 18 jaar sluiten tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap, artikel 2;

Op voordracht van de Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit haar mandaat als lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap wordt verleend aan mevrouw VAN DEN EEDE, Veerle.

Art. 2.De heer RUYMEN, Maarten, wordt benoemd tot lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap ter vervanging van mevrouw VAN DEN EEDE, Veerle van wie hij het mandaat zal voltooien.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De minister bevoegd voor Personen met een handicap is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel op 22 april 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris, K. LALIEUX

^