Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 juni 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022041249 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de reglementering van voortbewegingstoestellen betreft type wet prom. 18/05/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022203341 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot bevordering van de integratie van de begunstigden van het tijdelijk beschermingsstatuut

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022031970 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 21 april 2022, wordt de heer Marc HUBIN, rijksambtenaar bij Federal overheidsdienst Sociale Zekerheid in de klasse A4 met de titel van Adviseur-generaal, eervol ontslag uit zijn ambt verlee De heer Marc HUBIN mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van Adviseu(...) type koninklijk besluit prom. 21/04/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022040933 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 27/04/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022040677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de koopkracht 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 28/04/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022041017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022041519 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 mei 2022, - wordt mevr. Eeckhoudt C. benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché bij de griffie van de Franstalige politierechtbank te Brussel; - wor Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging. Bij koninklijk besluit van(...) type koninklijk besluit prom. 27/04/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022201732 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende het tijdskrediet en andere stelsels van loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 27/04/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022201734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende de vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid in het kader van de tijdelijke stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar, voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022 type koninklijk besluit prom. 27/04/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022201735 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende de vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid in het kader van de tijdelijke stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar, voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2024 type koninklijk besluit prom. 27/04/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022201857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, betreffende syndicale premie voorzien in de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" type koninklijk besluit prom. 27/04/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022201774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het SWT "medische redenen op 58 jaar" type koninklijk besluit prom. 29/05/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022203291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 42 van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022203409 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Aanstelling Bij koninklijk besluit van 6 juni 2022, dat dezelfde dag in werking treedt, wordt mevrouw Franck-Vandyck Christiane voor een mandaat van zes jaar aangesteld als lid van het Auditcomité van de Federale Overheid, behorend tot de Frans Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022203410 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Aanstelling Bij koninklijk besluit van 6 juni 2022, dat dezelfde dag in werking treedt, wordt mevrouw Vercauteren Giselle voor een mandaat van zes jaar aangesteld als lid van het Auditcomité van de Federale Overheid, behorend tot de Nederlandse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/05/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022020935 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2022-2027 en van de Staatsbon op 10 jaar - 4 juni 2022-2032 type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022020889 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4429 Bij ministerieel besluit van 16 mei 2022 wordt een vervoersvergunning voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen, verleend aan de nv Fluxys Belgium, met ondernemingsnummer 0402 type ministerieel besluit prom. 23/03/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022031714 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juli 2018 houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen gespecialiseerd in de reumatologie type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022041520 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 18 mei 2022, is mevr. Cathelijn K., assistent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het arbeidshof Gent te vervullen. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedafleg Bij ministerieel besluit van 19 mei 2022, is mevr. Vander Schaeghe C., assistent, opdracht gege(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2021205564 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 115/2021 van 16 september 2021 Rolnummer 7427 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4.3.1, § 1, eerste lid, 1°, c), van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals het 1° werd vervangen bij artike Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, de rechters J.(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022031729 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 5 maart 2020 houdende machtiging tot organisatie van bachelor- en masterdiploma's in de Engelse taal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022031730 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap betreffende de opleiding van de animatoren en de coördinatoren van de vakantiecentra, de machtiging van de opleidingsinstellingen, de goedkeuring van de brevetten, de gelijkwaardigheid en de adviescommissie voor de opleiding in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 12/05/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022032314 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moeten voldoen om te worden erkend

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/05/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022041282 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de benoeming van de voorzitters van de regio-instanties ingesteld bij het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs. - Vorming. - Arbeidsmarkt

overeenkomst

type overeenkomst prom. 10/06/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022032359 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Overeenkomst R/22 vastgesteld door het Verzekeringscomité voor de logopedisten Notificatie punt 10 type overeenkomst prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022041169 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Beëindiging en verduidelijking van overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België bij de verlengde Overeenkomst met betrekking tot de s Op 30 april 2020 sloten Nederland en België een overeenkomst op basis van artikel 28, derde lid, va(...) type overeenkomst prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022203212 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Administratieve Schikking betreffende de toepassing van de overeenkomst betreffende de Sociale Zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko Bij toepassing van artikel 39 van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid t TITEL I. - Algemene Bepalingen Artikel 1 Definities 1. Voor de toepassing van deze Schikk(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022041500 bron federale overheidsdienst financien Bericht aan de openbare diensten Overeenkomstig artikel 327, § 1 van het Wetboek van de inkomstenbelast(...) Onder 'openbare diensten' worden hier bedoeld: de bestuursdiensten van de Staat, de besturen van de(...) type bericht prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022041566 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De cvba GEWESTELIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR VOLKSHUISVESTING, Dit besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 maart 2022. Deze zaak is ingesch(...) type bericht prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022041567 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Henri NEVENS en Ariëlle OLLIEUZ, die beiden woonplaats ki Dit besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2022. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022203259 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 28 april 2022, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 10 mei 2022, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Luik, afdeling Luik, de « Schenden de artikelen 23, § 1, 1°, en 27 van het WIB 1992 de grondwettelijke beginselen van (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022203377 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de rechterlijke Orde : Secretaris (m/v/x) bij het auditoraat-generaal Brussel. - BFG22031 Er is 3 laureaten. Deze selectie werd afg(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...) type lijst prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022203421 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde. - Griffiers voor het Arbeidshof en de Arbeidsrechtbank voor het rechtsgebied Gent (m/v/x). - Selectienummer: BN(...) Er zijn 12 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 03/06/2022. De lijst van laureaten is (...)

document

type document prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022203455 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022031940 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 april 2022, wordt meneer Monsieur Thomas FILLEE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022031934 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 februari 2022, wordt mevrouw Valérie GOFFIN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022020963 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van secretaris wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022032324 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van secretarissen worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd waarvan het aantal kandidaten zal worden beperkt tot 50 Secretaris **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de parket voor (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022041483 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Het maximum aantal deelnemers aan de bijkomende proef wordt beperkt tot 20 Assistent dossierbeheer bij parket **** **** : 1. Toelichting: Attesten Voor de plaat(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022041503 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van griffier worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd waarvan het aantal kandidaten zal worden beperkt tot 30 **** **** bij de **** **** **** : 1. Toelichting: ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022041516 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van secretaris wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022041504 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Het maximum aantal deelnemers aan de bijkomende proef wordt beperkt tot 30 Assistent dossierbeheer bij **** politie rechtbank **** : 1. Toelichting: Attesten(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022041550 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers **** betrekkingen adviseur **** en -veiligheid bij het **** op de Politionele Informatie In de loop van de maand september 2022 zal het **** overgaan tot de aanwerving van 1 statutaire ambtenaar **** of **** **** ? ADVISEUR **** EN -VEILIGHEID (****/****) De aanwerving geschiedt door middel van (...)

document

type document prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022031738 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Ukkel. - Goedkeuring Bij besluit van 15/12/2021 wordt goedgekeurd de beslissing van 25/11/2021 waarbij de raad van de Gemeente Ukkel de begrotingswijziging 06 voor het dienstjaar 2021 goedkeurt. type document prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022041574 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld. - Vergelijkende selectie van een Expert Strategie & Risicobeheer Het Federaal Agentschap van de Schuld werft een Expert Strategie en Risicobeheer aan met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd(...) De vereisten voor toelating en diploma's zijn als volgt : - U beantwoordt aan de vereisten om aa(...) type document prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022203175 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten overheidsopdrachten (niveau A1) voor het War Heritage Institute. - Selectienummer: ANG22102 Deze selectie werd afgesloten op 18/05/2022. Er is 1 laureaat. De l(...) type document prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022203398 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige specialisten databank (niveau A1) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectie-nummer : ANG21439 Deze selectie werd afgesloten op 03/(...) Er zijn 0 laureaten. type document prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022203411 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Surveillance officers (niveau B) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer : ANG21457 Deze selectie werd afgesloten op 28/04/2022. Er zijn 12 laureaten. De lijs(...) type document prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022203413 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Data Officers (niveau B) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectie-nummer : ANG21452 Deze selectie werd afgesloten op 11/05/2022. Er zijn 25 laureaten. De lijst is 2 (...) type document prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022203412 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Data Officers (niveau B) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectie-nummer : AFG21328 Deze selectie werd afgesloten op 09/05/2022. Er zijn 36 laureaten. De lijst is 2 jaar(...) type document prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022203415 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Technical Officers (niveau B) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer : AFG21333 Deze selectie werd afgesloten op 31/05/2022. Er zijn 9 laureaten. De lijst is 2 j(...) type document prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022203416 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technical Officers (niveau B) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer : ANG21458 Deze selectie werd afgesloten op 02/06/2022. Er zijn 11 laureaten. De lijst i(...) type document prom. -- pub. 15/06/2022 numac 2022203464 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Project- en Managementondersteuning (niveau B) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG22061 Deze selectie werd afgesloten op 09/05/2022. Er zijn 3 laur(...) De lijst is 1 jaar geldig.
^