Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 01 februari 2021
gepubliceerd op 15 februari 2021

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, houdende de aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 naar 18 jaar

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2021040439
pub.
15/02/2021
prom.
01/02/2021
ELI
eli/besluit/2021/02/01/2021040439/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 FEBRUARI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003022682 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap sluiten betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, houdende de aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 naar 18 jaar


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, artikel 8;

Gelet op de wet van 26 maart 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020201773 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 6 maart 2007 tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde de automatische toekenning van tegemoetkomingen mogelijk te maken sluiten tot wijziging van de wet van 6 maart 2007 tot wijziging van de wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en van het koninklijk besluit van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003022682 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap sluiten betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde de automatische toekenning van tegemoetkomingen mogelijk te maken, artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003022682 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap sluiten betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap;

Gelet op het advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap, gegeven op 21 december 2020;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 december 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van De Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 8 januari 2021;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat personen met een handicap die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt zo snel mogelijk hun retroactief recht op een tegemoetkoming voor personen met een handicap dienen te kunnen opnemen;

Gelet op het advies nr. 68.665/3 van de Raad van State, gegeven op 20 januari 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Op de voordracht van de Minister belast met Personen met een beperking, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 3/1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003022682 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap sluiten betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020201773 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 6 maart 2007 tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde de automatische toekenning van tegemoetkomingen mogelijk te maken sluiten, wordt het woord "eenentwintig" vervangen door het woord "achttien".

Art. 2.In artikel 4 van hetzelfde besluit wordt het getal "21" telkens vervangen door het getal "18".

Art. 3.In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid wordt het getal "21" telkens vervangen door het getal "18";2° hetzelfde artikel, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende: " § 2.In afwijking van paragraaf 1, voor personen die op 1 augustus 2020 tussen 18 en 21 jaar oud zijn, gaat het recht op de tegemoetkoming ten vroegste in op 1 augustus 2020 indien de aanvrager voldoet aan de voorwaarden bepaald bij de wet en dat de aanvraag ingediend wordt ten laatste drie maanden na de bekendmaking van het koninklijk besluit van tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003022682 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap sluiten betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, houdende de aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 naar 18 jaar in het Belgisch Staatsblad."

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2020.

Art. 5.De minister bevoegd voor Personen met een beperking is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 februari 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister belast met Personen met een beperking, K. LALIEUX

^