Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 mei 2016
gepubliceerd op 08 juni 2016

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2016011240
pub.
08/06/2016
prom.
20/05/2016
ELI
eli/besluit/2016/05/20/2016011240/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/1991 pub. 08/09/2005 numac 2005000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling sluiten houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, De Ombudsdienst Verzekeringen vzw werd in 2006 opgericht door vier beroepsorganisaties van de verzekeringssector. Ondertussen is deze ombudsdienst wettelijk verankerd, meer bepaald door artikel 302 van de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen sluiten betreffende de verzekeringen.

De financiering van de vereniging wordt geregeld in de artikelen 11 en 12 van haar statuten, op grond waarvan de bijdragen in die financiering door de raad van bestuur worden vastgelegd.

Binnen de raad van bestuur is een gentlemen's agreement afgesloten dat de verzekeringstussenpersonen niet bijdragen in de financiering, zolang het aantal behandelde dossiers waarbij zij zijn betrokken, minder dan 10 % bedraagt.

Dit percentage is ondertussen overschreden, maar omwille van het grote aantal verzekeringstussenpersonen en het beperkte bedrag dat elk van hen individueel zou moeten bijdragen, is het voor de Ombudsdienst Verzekeringen materieel quasi onhaalbaar om zelf over te gaan tot de inning van de bijdragen.

Het hiervoor genoemde wetsartikel voorziet in zijn vierde paragraaf dat de financiering van de Ombudsdienst en de modaliteiten van betaling door de Koning kunnen worden bepaald. Hij kan tevens de FSMA belasten met de inning.

Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik ter ondertekening van Uwe Majesteit voorleg, strekt ertoe gebruik te maken van deze machtiging, door artikel 15bis van het koninklijk besluit van 22 februari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/1991 pub. 08/09/2005 numac 2005000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling sluiten houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen te wijzigen.

Tezelfdertijd wordt er overgegaan tot de opheffing van de bepalingen van het huidige artikel 15bis die dubbel gebruik maken met dezelfde bepalingen in de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen sluiten betreffende de verzekeringen.

De tekst van het ontwerp werd gecorrigeerd zoals de Raad van State heeft aanbevolen in zijn advies.

COMMENTAAR BIJ DE ARTIKELEN Artikel 1.

Dit artikel legt vast hoe het globale aandeel van de verzekeringstussenpersonen, onderworpen aan het toezicht van de FSMA, in de financiering van de Ombudsdienst Verzekeringen wordt berekend en wat de juiste inhoud is van de gebruikte parameters. Deze berekening gebeurt per kalenderjaar op basis van de gegevens van het voorgaande jaar. De sleutel hierbij is het aandeel van de verzekeringstussenpersonen in het totaal aantal dossiers dat de Ombudsdienst heeft behandeld.

Deze berekening wordt gedaan door de Ombudsdienst zelf en telkenmale voor 31 maart meegedeeld aan de FSMA, die wordt belast met de inning.

De globale bijdrage voor het jaar 2015 is de globale referentiebijdrage. Het geïndexeerde bedrag van deze referentiebijdrage vermenigvuldigd met 1,3 geeft jaarlijks de maximale drempel aan voor de bijdrage die aan de verzekeringstussenpersonen kan worden gevraagd.

De bijdrage van de verzekeringstussenpersonen in de financiering van de Ombudsdienst Verzekeringen wordt best binnen redelijke grenzen gehouden. Tal van verzekeringstussenpersonen zijn immers natuurlijke personen of kleinschalige rechtspersonen, voor wie een sterke stijging van de bijdrage proportioneel zwaarder doorweegt dan voor de andere bijdragers, i.e. de verzekeringsondernemingen, en dus moeilijker te dragen zou kunnen zijn. Uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van dit besluit zal het begrenzingssysteem opnieuw bekeken worden, inzonderheid wanneer dat plafond van 130 procent tijdens die periode zou zijn overschreden.

De FSMA is belast met de berekening en de inning van de individuele bijdragen bij de verzekeringstussenpersonen volgens de verdeelsleutel die geldt voor het bepalen van de individuele bijdrage in haar eigen werkingskosten.

Voor het einde van elk jaar stort de FSMA het werkelijk geïnde bedrag door voor het lopende jaar. Zij moet deze doorgestorte som verantwoorden. Om redenen van administratieve eenvoud gebeurt de doorstorting één maal per jaar.

Wanneer individuele bijdragen niet kunnen worden geïnd, worden ze toegevoegd aan de globale bijdrage voor het volgende jaar.

De raad van bestuur van de Ombudsdienst bepaalt hoeveel de verzekeringsondernemingen bijdragen in zijn financiering en houdt daarbij rekening met het aandeel van de verzekeringstussenpersonen zoals dit conform dit besluit wordt vastgelegd.

De inning van dit deel kan gebeuren via de beroepsvereniging waarbij de verzekeringsonderneming is aangesloten.

Voor de bijdragen die de FSMA niet heeft kunnen innen bij de tussenpersonen in een bepaald boekjaar, voorziet het besluit dat het bedrag van deze niet geïnde bijdragen wordt toegevoegd aan de globale bijdrage van het volgende boekjaar. Bij gebrek hieraan zou het financieringstekort dat de niet geïnde bijdragen creëren, ten laste gelegd zijn geweest van de andere aan de Ombudsdienst bijdrageplichtigen, namelijk de verzekeringsondernemingen.

Artikel 2.

Krachtens artikel 302, § 4, 4e streepje, van de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen sluiten betreffende de verzekeringen, gebeurt de financiering van de Ombudsdienst Verzekeringen niet enkel door alle Belgische verzekeringsondernemingen maar ook door de buitenlandse verzekeringsondernemingen die verzekeringsactiviteiten uitoefenen in België. Niettemin heeft het artikel 22 van het voormeld koninklijk besluit van 22 februari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/1991 pub. 08/09/2005 numac 2005000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling sluiten, door een onachtzaamheid, het artikel 15bis betreffende de modaliteiten van de financiering van de Ombudsdienst Verzekeringen niet van toepassing verklaard op de ondernemingen uit de Gemeenschap andere dan Belgische. Vanuit de bekommernis tot rechtszekerheid, verhelpt artikel 2 voortaan deze lacune.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De minister van Economie en Consumenten, K. PEETERS

ADVIES 59.287/1 VAN 10 MEI 2016 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 FEBRUARI 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/1991 pub. 08/09/2005 numac 2005000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling sluiten HOUDENDE ALGEMEEN REGLEMENT BETREFFENDE DE CONTROLE OP DE VERZEKERINGSONDERNEMINGEN' Op 19 april 2016 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/1991 pub. 08/09/2005 numac 2005000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling sluiten houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen'.

Het ontwerp is door de eerste kamer onderzocht op 3 mei 2016.

De kamer was samengesteld uit Marnix VAN DAMME, kamervoorzitter, Wilfried VAN VAERENBERGH en Patricia DE SOMERE, staatsraden, Marc RIGAUX en Michel Tison, assessoren, en Leen VERSCHRAEGHEN, toegevoegd griffier.

Het verslag is uitgebracht door Paul DEPUYDT, eerste auditeur-afdelingshoofd.

De overstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Marnix VAN DAMME, kamervoorzitter.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 10 mei 2016.

STREKKING EN RECHTSGROND VAN HET ONTWERP 1. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt tot het wijzigen van het koninklijk besluit van 22 februari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/1991 pub. 08/09/2005 numac 2005000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling sluiten `houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen'. Er wordt een nieuwe regeling inzake de financiering van de Ombudsdienst Verzekeringen uitgewerkt. Daarnaast worden uit artikel 15bis van het koninklijk besluit van 22 februari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/1991 pub. 08/09/2005 numac 2005000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling sluiten de bepalingen weggelaten die overlappen met het bepaalde in artikel 302, §§ 1 tot 3, van de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen sluiten `betreffende de verzekeringen'. Ten slotte wordt ter wille van de rechtszekerheid een verwijzing aangepast in artikel 2 van het voornoemde koninklijk besluit. 2. De ontworpen wijzigingen vinden rechtsgrond in hetgeen wordt bepaald na het vierde streepje van artikel 302, § 4, van de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen sluiten, dat luidt : "De Koning kan, bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na advies van de FSMA, de vorige paragrafen verder uitwerken en inzonderheid het volgende bepalen : (...) - de modaliteiten van financiering van de ombudsdienst; de financiering gebeurt door alle Belgische verzekeringsondernemingen en alle buitenlandse verzekeringsondernemingen die verzekeringsactiviteiten verrichten in België, en door de verzekeringstussenpersonen die gemachtigd zijn om in België de activiteit van verzekeringsbemiddeling uit te oefenen, al dan niet via de beroepsvereniging tot dewelke zij zijn toegetreden; de Koning kan ook de modaliteiten voor de betaling van de bijdragen regelen en de FSMA met de inning van die bijdragen belasten; (...)".

ONDERZOEK VAN DE TEKST Artikel 1 3. In het ontworpen artikel 15bis, § 5, eerste lid van het koninklijk besluit van 22 februari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/1991 pub. 08/09/2005 numac 2005000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling sluiten stemt de verwijzing naar "de vorige paragraaf", in de Nederlandse tekst, niet overeen met de verwijzing naar "[le] présent paragraphe", in de Franse tekst.Er dient te worden verwezen naar "paragraaf 4" (paragraphe 4). 4. Naar analogie van de Franse tekst, late men de Nederlandse tekst van het ontworpen artikel 15bis, § 6, tweede lid, van het koninklijk besluit van 22 februari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/1991 pub. 08/09/2005 numac 2005000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling sluiten, aanvangen met de woorden "Deze financieringsbijdrage van de verzekeringsondernemingen kan worden geïnd" in plaats van "Deze financieringsbijdrage kan worden geïnd". Artikel 2 5. Aan het einde van de Nederlandse tekst van artikel 2 van het ontwerp moet worden geschreven : ", worden de woorden `behalve de artikelen 13 tot en met 15' vervangen door de woorden `met uitzondering van de artikelen 13 en 15bis'". SLOTOPMERKING 6. Het ontwerp moet worden vervolledigd met een uitvoeringsbepaling. De griffier, L. VERSCHRAEGHEN. De voorzitter, M. VAN DAMME.

20 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/1991 pub. 08/09/2005 numac 2005000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling sluiten houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen sluiten betreffende de verzekeringen, artikel 302, § 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/1991 pub. 08/09/2005 numac 2005000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling sluiten houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen;

Gelet op het advies van de FSMA, gegeven op 12 januari 2016;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 januari 2016;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 21 maart 2016;

Gelet op het advies 59.287/1 van de Raad van State, gegeven op 10 mei 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 15bis van het koninklijk besluit van 22 februari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/1991 pub. 08/09/2005 numac 2005000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling sluiten houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen, ingevoegd bij koninklijk besluit van 21 juni 2006, wordt vervangen als volgt : " § 1. De globale bijdrage van de verzekeringstussenpersonen die zijn ingeschreven in het register van de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen bijgehouden door de FSMA, tot de financiering van de Ombudsdienst Verzekeringen wordt als volgt berekend : X = Y x NI/NT waarbij: X = het bedrag in de financiering van de Ombudsdienst Verzekeringen dat globaal door de tussenpersonen moet worden gedragen voor het kalenderjaar N;

Y = het totaalbedrag van de uitgaven van de Ombudsdienst Verzekeringen voor het kalenderjaar N-1;

NI = het aantal dossiers, dat bij de Ombudsdienst Verzekeringen werd ingediend tijdens het kalenderjaar N-1 over de verzekeringstussenpersonen die, op het moment van de indiening van het dossier, waren ingeschreven in het door de FSMA bijgehouden register van de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen;

NT = het totaal aantal dossiers dat bij de Ombudsdienst Verzekeringen werd ingediend voor het kalenderjaar N-1. § 2. De Ombudsdienst Verzekeringen deelt jaarlijks, vóór 31 maart van het lopende kalenderjaar, het overeenkomstig paragraaf 1 berekende bedrag van de globale bijdrage mee aan de FSMA. Wat de bijdrage voor het kalenderjaar 2015 betreft, deelt de Ombudsdienst deze mee aan de FSMA binnen de maand na bekendmaking van dit besluit. Deze globale bijdrage van de verzekeringstussenpersonen voor het kalenderjaar 2015 wordt "globale referentiebijdrage" genoemd. § 3. De globale bijdrage voor de volgende kalenderjaren mag niet meer bedragen dan 130 procent van de geïndexeerde globale referentiebijdrage.

De geïndexeerde globale referentiebijdrage wordt bekomen door het bedrag van de globale referentiebijdrage te vermenigvuldigen met het indexcijfer der consumptieprijzen van de maand december die het betrokken kalenderjaar voorafgaat en te delen door het indexcijfer der consumptieprijzen van de maand december 2014.

Uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van dit besluit zal het begrenzingssysteem opnieuw bekeken worden, inzonderheid wanneer dat plafond van 130 procent tijdens die periode zou zijn overschreden. § 4. De FSMA slaat deze globale bijdrage om over de verzekeringstussenpersonen die op 1 januari van het lopende kalenderjaar in het register van de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen waren ingeschreven, volgens dezelfde verdeelsleutel als degene die zij hanteert voor de bepaling van de individuele bijdrage van die tussenpersonen in haar eigen werkingskosten.

De som van de individuele bijdragen die moeten worden betaald door de verzekeringstussenpersonen die deel uitmaken van een collectieve inschrijving, zoals bedoeld in artikel 267, § 1, vierde lid, van de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen sluiten betreffende de verzekeringen, wordt opgevraagd bij de betrokken centrale instelling. § 5. De door de FSMA op grond van de paragraaf 4 werkelijk geïnde bijdragen worden eenmaal per jaar en uiterlijk vóór 31 december van het lopende kalenderjaar globaal doorgestort aan de Ombudsdienst Verzekeringen. De FSMA verantwoordt de samenstelling van de aldus doorgestorte som.

Het bedrag van de niet geïnde bijdragen wordt toegevoegd aan de globale bijdrage van het volgend kalenderjaar. § 6. De raad van bestuur van de Ombudsdienst Verzekeringen bepaalt jaarlijks de financieringsbijdrage van de verzekeringsondernemingen rekening houdend met de bepalingen van paragraaf 1.

Deze financieringsbijdrage van de verzekeringsondernemingen kan worden geïnd via de beroepsvereniging waarbij de verzekeringsonderneming is aangesloten."

Art. 2.In artikel 22 van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 22 november 1994, worden de woorden "met uitzondering van de artikelen 13 tot 15" vervangen door de woorden "met uitzondering van de artikelen 13 tot 15bis".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De minister bevoegd voor de verzekeringen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 mei 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie en Consumenten, K. PEETERS

^