Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 juni 2016

Notariaat Bij koninklijk besluit van 20 mei 2016, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke dient te gebeuren binnen de twee maanden vanaf heden, is de heer Duchateau F., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd De standplaats is gevestigd te Namen (grondgebied van het eerste kanton). Bij ministerieel (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016203030
pub.
07/06/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 20 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016009243 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van leden van de adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie, zoals bedoeld in artikel 478bis van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 08/06/2016 numac 2016011240 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016202640 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van elektromagnetische velden op het werk type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016003187 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 24 februari 2016 van de Nationale Bank van België betreffende de erkenning van macroprudentiële maatregelen type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 30/05/2016 numac 2016009231 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Rochefort van het vredegerecht van het kanton Ciney en Rochefort naar Ciney type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016202451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar en 35 jaar loopbaan in de ondernemingen die hoofdzakelijk rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen (1) type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 06/06/2016 numac 2016003180 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend gouverneur van het Internationaal Monetair Fonds sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke dient te gebeuren binnen de twee maanden vanaf heden, is de heer Duchateau F., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Namen.

De standplaats is gevestigd te Namen (grondgebied van het eerste kanton).

Bij ministerieel besluit van 25 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016022231 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en aanwijzing van een lid van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 25/05/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016029477 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers sluiten, is de aanwijzing in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Luxemburg van de heer Maquet J.-Ch., als plaatsvervangend lid, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 27 mei 2016.

Bij ministerieel besluit van 30 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/05/2016 pub. 22/07/2016 numac 2016031525 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van gesubdelegeerde ordonnateurs in uitgaven en ontvangsten bij de Directie facilities van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type ministerieel besluit prom. 30/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016203196 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot erkenning van sommige hengelfederaties in het Waalse Gewest type ministerieel besluit prom. 30/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse uitgaven en ontvangsten sluiten, zijn aangewezen voor een termijn van één jaar met ingang van 17 april 2016 in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - als effectief lid : Mevr. Van Steenkiste K.; - als plaatsvervangend lid : Mevr. Piret E. Bij ministerieel besluit van 30 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/05/2016 pub. 22/07/2016 numac 2016031525 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van gesubdelegeerde ordonnateurs in uitgaven en ontvangsten bij de Directie facilities van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type ministerieel besluit prom. 30/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016203196 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot erkenning van sommige hengelfederaties in het Waalse Gewest type ministerieel besluit prom. 30/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse uitgaven en ontvangsten sluiten, is het verzoek tot associatie van mevr. Vanhelmont R.-M., notaris ter standplaats Hasselt (grondgebied van het eerste kanton), en van mevr. Vrolix M., kandidaat-notaris, om de associatie "VANHELMONT & VROLIX", ter standplaats Hasselt (grondgebied van het eerste kanton) te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Vrolix M. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Hasselt (grondgebied van het eerste kanton).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^