Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 mei 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/05/2016 pub. 13/09/2016 numac 2016000518 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 27 april 2016 tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt met betrekking tot de benoemingscommissies voor het notariaat. - Duitse vertaling type wet prom. 20/05/2016 pub. 27/05/2016 numac 2016009242 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 27 avril 2016 tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt met betrekking tot de benoemingscommissies voor het notariaat type wet prom. 20/05/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016009245 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strafbaar stellen van het zonder machtiging of toestemming binnenkomen of binnendringen in een havenfaciliteit of onroerend dan wel roerend goed binnen de grenzen van een haven type wet prom. 20/05/2016 pub. 07/03/2017 numac 2017010893 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strafbaar stellen van het zonder machtiging of toestemming binnenkomen of binnendringen in een havenfaciliteit of onroerend dan wel roerend goed binnen de grenzen van een haven. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 06/06/2016 numac 2016003180 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend gouverneur van het Internationaal Monetair Fonds type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016003187 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 24 februari 2016 van de Nationale Bank van België betreffende de erkenning van macroprudentiële maatregelen type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016009217 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de effectieve en plaatsvervangende assessoren bij de strafuitvoeringsrechtbanken bij de rechtbanken van eerste aanleg ter zetel van de hoven van beroep type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 30/05/2016 numac 2016009231 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Rochefort van het vredegerecht van het kanton Ciney en Rochefort naar Ciney type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016009243 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van leden van de adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie, zoals bedoeld in artikel 478bis van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 08/06/2016 numac 2016011240 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016014151 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 16/06/2016 numac 2016202029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar in het kader van de zware beroepen en met een loopbaan van 33 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 07/07/2016 numac 2016202130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar met een loopbaan van 40 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016202426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de werkzekerheidsclausule en de overlegprocedure (1) type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016202640 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van elektromagnetische velden op het werk type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 07/07/2016 numac 2016202134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 56 en 58 jaar voor lange loopbaan in de ondernemingen van de dagbladpers (1) type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016202451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar en 35 jaar loopbaan in de ondernemingen die hoofdzakelijk rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen (1) type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 06/06/2016 numac 2016202926 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 27/11/2017 numac 2017031539 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/05/2016 pub. 19/09/2016 numac 2016029375 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2015 tot vaststelling van de samenstelling van het begeleidingscomité betreffende de telefonische onthaaldiensten voor kinderen type ministerieel besluit prom. 20/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016035913 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de lijst van zorggerelateerde beroepen, vermeld in artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2002 tot instelling van een aanmoedigingspremie in de Vlaamse private sociale profitsector type ministerieel besluit prom. 20/05/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016203357 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de gedelegeerde ordonnateurs in het gemeenschapsonderwijs

decreet

type decreet prom. 20/05/2016 pub. 30/05/2016 numac 2016035883 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken type decreet prom. 20/05/2016 pub. 29/06/2016 numac 2016035891 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur, jeugd en Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het nemen van een uitsluitingsbesluit voor de specifieke lerarenopleiding van CVO Lino type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2016 pub. 27/06/2016 numac 2016035906 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de wijziging van de achtergrondniveaus, drempelwaarden en milieukwantiteitscriteria van bijlage 2.4.1 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016035921 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van het structuuronderdeel onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016035922 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit van 30 januari 2015 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 27, 28 en 29 juli 2014 op het grondgebied van de provincies Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016035923 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 5 juni 2015 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen en op 29 en 30 augustus 2015 op het grondgebied van de provincies Oost- en West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2016 pub. 15/06/2016 numac 2016035938 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 10, 24 en 27bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van een aanmoedigingspremie in de Vlaamse private sociale profitsector type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016035948 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, wat betreft het niet langer rekening houden met de niet-belastbare beurs type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2016 pub. 07/07/2016 numac 2016035975 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen het Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed en van het Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed naar het Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie en naar het beleidsdomein Werk en Sociale Economie ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies na de oprichting van en de overheveling naar de drie gemeenschappelijke dienstencentra

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/05/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016000334 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de trimestriële melding van de begrotingsgegevens van de hulpverleningszones

erratum

type erratum prom. 20/05/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016203459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van elektromagnetische velden. - Erratum
^