Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 december 2022
gepubliceerd op 13 januari 2023

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst , het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten en het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2022043244
pub.
13/01/2023
prom.
20/12/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 18/11/2000 numac 2000002106 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 17/11/2000 numac 2000000831 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van drie koninklijke besluiten tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst (of programmatorische overheidsdienst), het koninklijk besluit van 8 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001002020 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966 sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten en het koninklijk besluit van 2 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002002263 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat wij de eer hebben aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen stelt maatregelen voor om de reglementaire basis voor de mandaatfuncties bij de federale overheidsdiensten (FOD's en POD's) te uniformiseren.

De aangebrachte wijzigingen passen in het kader van een gefaseerd proces dat moet voldoen aan de behoefte om toptalent bij de federale overheid aan te trekken. De maatregelen in dit koninklijk besluit zijn toegespitst op het proces dat voorafgaat aan de aanstelling van de houders van mandaatfuncties.

I. Managementfunctie (artikelen 1, 2, 3,5, 9, 11,12, 13, 16 en 21) In eerste instantie hergroepeert het koninklijk besluit, onder de titel van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, alle mandaatfuncties die enerzijds in het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten en anderzijds in het koninklijk besluit van 2 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002002263 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten zijn opgenomen. Voortaan worden al die mandaatfuncties beschouwd als managementfuncties van de federale overheidsdiensten .

De managementfuncties zijn in hiërarchische volgorde: 1° de voorzitter van het directiecomité of de voorzitter;2° de managementfunctie -1;3° de managementfunctie -2. De federale overheidsdiensten voeren elk een opdracht van openbare dienstverlening uit die zich vertaalt in doelstellingen in de strategische en operationele plannen; die doelstellingen worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de houders van managementfuncties (in de beheerdiensten en in de functionele diensten) bedoeld in het koninklijk besluit van 7 november 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 18/11/2000 numac 2000002106 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 17/11/2000 numac 2000000831 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van drie koninklijke besluiten tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, aan wie de realisatie van die doelstellingen is toevertrouwd.(artikel 1) De activiteitsdomeinen, zoals omkadering van "Personeel en Organisatie", "Begroting en Beheerscontrole" of "Informatie- en Communicatietechnologie", moeten uitgeoefend worden in het kader van een mandaat voor een managementfunctie -1 die onderscheiden is van een mandaat voor een andere managementfunctie binnen de beheerdiensten van een federale overheidsdienst.

Met het oog op efficiëntie en doeltreffendheid wordt aanbevolen om, wanneer de situatie van de federale overheidsdienst dat toelaat, de managementfuncties -1 in de functionele diensten tot een enkele managementfunctie -1 samen te voegen.

Er kan door de Koning in overige aanvullende managementfuncties voorzien worden in het organogram, op voorstel van de betrokken minister en op voorwaarde dat de ministers van Ambtenarenzaken en van Begroting ermee akkoord gaan. Dit akkoord vindt plaats in het kader van de administratieve en begrotingscontrole uitgevoerd met betrekking tot het ontwerp van regelgeving.

Die evolutie in de wijze waarop de mandaatfuncties worden geconcipieerd, berust op de vaststelling dat de uitoefening van die functies in de functionele diensten (staffuncties) vergelijkbaar is met die van de managementfuncties in de beheerdiensten, en dat daarvoor gelijkaardige vaardigheden en competenties zijn vereist opdat de federale overheidsdienst zijn opdracht van openbare dienstverlening perfect kan waarmaken.

Om het algemeen belang zo goed mogelijk te dienen, bekleedt de houder van een managementfunctie een bijzondere positie en staat borg voor de toepassing en de naleving van de deontologische beginselen die met name zijn terug te vinden in de wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200333 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie sluiten houdende de Deontologische code voor de openbare mandatarissen. Het toezien op de naleving van deze beginselen van professionele ethiek maakt integraal deel uit van het beroepsleven van iedere persoon op elk moment in zijn of haar loopbaanpad.

II. De selectie De selectie van de kandidaten gebeurt op basis van de algemene regels die gelden voor de rekrutering en selectie van statutaire ambtenaren, behoudens afwijking of specifieke maatregel waarin het ontwerp van koninklijk besluit voorziet. Dat betekent dat de selectie plaatsvindt onder de verantwoordelijkheid van het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, in voorkomend geval bijgestaan door externe experts. 1. De toelaatbaarheidsvereisten (artikelen 4en 5) De kandidaten moeten voldoen aan de bepalingen inzake selectie en rekrutering die zijn opgenomen in het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, bijvoorbeeld aan de vereiste dat men zijn burgerlijke en politieke rechten moet genieten. De sleutel tot efficiënt en doeltreffend management is dat de kandidaat voor een managementfunctie niet alleen generieke competenties en vaardigheden heeft om dit soort functie uit te oefenen, maar ook de specifieke competenties die aan de vacante managementfunctie zijn verbonden.

In het bezit zijn van dergelijke competenties en vaardigheden is een belangrijke troef voor de kandidaat en zal, als hij mandaathouder wordt, van onschatbare waarde zijn om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van de personeelsleden adequaat is afgestemd op de behoeften van de betrokken federale overheidsdienst.

Om beter tegemoet te komen aan die vereisten werden de toelaatbaarheidsvereisten voor de managementfunctie aangepast.

Om toelaatbaar te worden verklaard voor een selectieprocedure moeten de kandidaten zowel houder zijn van een functie van niveau A, of kunnen deelnemen aan een vergelijkende selectie voor een functie van niveau A, alsook over het volgende beschikken, met name : ? voor de functie van voorzitter van het directiecomité of voorzitter, een managementervaring van minstens acht jaar of een beroepservaring van minstens acht jaar, waarvan minstens drie jaar managementervaring en minstens drie jaar specifieke ervaring; ? voor de andere managementfuncties (-1 en -2), een managementervaring van minstens zes jaar of een beroepservaring van minstens zes jaar, waarvan ministens twee jaar managementervaring en minstens twee jaar specifieke ervaring.

Voor de telling van het aantal vereiste jaren beroepservaring kan een jaar dat al als managementervaring wordt aangerekend niet worden meegeteld als een jaar specifieke ervaring, als het de uitoefening van dezelfde functie in dezelfde periode betreft.

Onder managementervaring wordt verstaan ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of in een organisatie in de privésector. De term "beheer" omvat minstens het beheer van de middelen, de organisatie van de dienst en de externe relaties en gaat ervan uit dat er aan een team van minstens vijf personeelsleden leiding wordt gegeven..De jaren gepresteerd in de klassen A3, A4 en A5 worden gelijkgesteld met de jaren managementervaring.

De specifieke ervaring heeft betrekking op een ervaring in de technische activiteitsdomeinen die verband houden met de vacante managementfunctie. 2. De selectieprocedure (artikelen 6, 7, 8, 9 en 10) ) De mondelinge proef op basis van een praktijkgeval dat verband houdt met de vacante managementfunctie vormt de centrale proef van de selectieprocedure.Ze wordt afgenomen door de selectiecommissie.

Dit zijn de belangrijkste vernieuwingen die het koninklijk besluit invoert: a. Voorafgaande testen Voorafgaand aan de mondelinge proef worden de kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard voor een managementfunctie onderworpen aan een reeks computergestuurde tests waarmee generieke competenties en persoonlijkheidskenmerken met betrekking tot management, leadership, enz.worden gemeten.

De computergestuurde tests houden rekening met de drie niveaus waarin de managementfuncties op basis van de toegekende wegingsklasse zijn gegroepeerd.

De computergestuurde tests zijn geen eliminerende tests.

Indien er meer dan twintig kandidaten toelaatbaar werden verklaard tot een selectie voor een managementfunctie, en het daardoor moeilijk wordt om de selectie binnen een redelijke termijn te organiseren, kan de directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, met een gemotiveerde beslissing en na advies van de bevoegde instantie, voorafgaand aan de voornoemde computergestuurde tests een proef organiseren: deze voorafgaande proef is eliminerend.

De beslissing om de eliminerende proef te organiseren wordt aan het dossier van de vergelijkende selectieprocedure toegevoegd.

Het doel van de voorafgaande proef is het potentieel van de kandidaten te meten, met name door de evaluatie van hun vaardigheden aan de hand van tests die het redeneervermogen van de kandidaten meten. Deze redeneringstests zijn bijvoorbeeld bedoeld om zo goed mogelijk vast te stellen wat het potentieel functioneren is van de kandidaten in de managementfunctie waarvoor een selectieprocedure wordt gestart.

In dat kader kunnen enkel kandidaten die voor de eliminerende proef zijn geslaagd de voormelde computergestuurde tests afleggen. b. Mondelinge proef Met de mondelinge proef voor de selectiecommissie worden zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden die voor de uitoefening van de vacante managementfunctie zijn vereist, beoordeeld. De selectiecommissie hoort de kandidaten die de bovengenoemde computergestuurde tests hebben afgelegd.

Voorafgaand aan het horen van de kandidaten ? hoort de selectiecommissie de vertegenwoordiger van de federale overheidsdienst of van de programmatorische federale overheidsdienst die door de overheid ad hoc is aangesteld over de specifieke kenmerken van de vacante functie ten aanzien van de betrokken federale overheidsdienst (of programmatorische federale overheidsdienst). Die laatste mag niet persoonlijk betrokken zijn bij de betreffende selectieprocedure. ? wordt de selectiecommissie door de directeur-generaal van het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling of zijn afgevaardigde op de hoogte gehouden van de resultaten voor de computergestuurde tests van elke kandidaat. Bovengenoemde resultaten worden door de selectiecommissie in aanmerking genomen bij de beoordeling van de competenties van elke kandidaat die toelaatbaar werd verklaard.

Na de mondelinge proef geeft de selectiecommissie elke kandidaat een beoordeling, in dit geval "zeer geschikt", "geschikt", "minder geschikt" en "niet geschikt", respectievelijk groep A, B, C en D, en rangschikt ze de kandidaten van groep A en B. Die indeling wordt gemotiveerd in uitvoering van wet van 29 juli 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

De directeur-generaal van het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning deelt het resultaat van de beoordeling van de selectiecommissie mee aan de bevoegde overheid die het aanvullende gesprek moet voeren c. Assessment center Met het oog op een optimalisatie van de werking van de overheidsdienst bepaalt het ontwerp van koninklijk besluit dat, als er meer dan vijf geslaagde kandidaten in groep A, en, in voorkomend geval, in de groepen A en B tezamen (wanneer groep A minder dan vijf kandidaten telt en het minimumaantal kandidaten (vijf) is bereikt door het aantal kandidaten van groep B en van groep A op te tellen) zijn gerangschikt, er een assessment center wordt georganiseerd voor de kandidaten van deze groepen. Voor de managementfuncties die overeenstemmen met het niveau dat de wegingsklassen 7 en 6 omvat, is het assessment center verplicht.

Voor de andere managementfuncties wordt het assessment center georganiseerd na een verzoek van de betrokken minister of staatssecretaris.

Het assessment center wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de aanwervende federale overheidsdienst; hij neemt de financiële last ervan op zich.

Het externe assessment center staat los van de rangschikking van de kandidaten in de voornoemde groepen. Het is niet eliminerend.

Het resultaat van het assessment center wordt voorafgaand aan het aanvullende gesprek meegedeeld met het oog op de aanstelling van de houder van de managementfunctie door de bevoegde overheid. Er wordt een kopie toegezonden aan het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning. d. Werving en aanstelling De minister (of, in voorkomend geval, de staatssecretaris) of de voorzitter van het directiecomité (of de voorzitter) heeft een gesprek met alle kandidaten van groep A met de bedoeling hen te vergelijken wat betreft hun specifieke competenties en hun relationele en managementvaardigheden zoals bepaald in de functiebeschrijving en in het competentieprofiel.Wanneer groep A is uitgeput, of wanneer er geen kandidaat in A is gerangschikt, wordt dezelfde procedure toegepast op de kandidaten van groep B. De kandidaten worden aangesteld binnen een termijn van ten hoogste drie jaar, te rekenen vanaf de datum van het resultaat van de procedure dat door het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning wordt meegedeeld.

Indien er geen kandidaat is aangesteld aan het einde van de selectieprocedure wordt er een nieuwe selectieprocedure opgestart.

Elke beslissing van de bevoegde overheid wordt naar behoren gemotiveerd. e. Andere modaliteiten ? De selectiecommissie voor de mondelinge proef, bepaald in het ontwerp van koninklijk besluit, bevat dezelfde soort actoren als voorheen. Vanaf 1 januari 2023 moet de selectiecommissie wel voldoen aan de vereiste van gelijke genderverdeling van haar leden. De voorzitter van de selectiecommissie is onzijdig. ? De directeur-generaal van het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning is verantwoordelijk voor het definiëren van de methodologie van de (interne en externe) computergestuurde tests en van de mondelinge proef, en hij controleert de toepassing ervan. ? Het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling ondersteunt de ontwikkeling van het kadercontract voor de organisatie van het assessment center III. Andere maatregelen 1. Met het oog op goed beheer eindigt de uitoefening van het mandaat ambtshalve wanneer de federale overheidsdienst of de programmatorische federale overheidsdienst ophoudt te bestaan.Het is ook voorzien wanneer de dienst waarvoor de houder van een managementfunctie is aangesteld ophoudt te bestaan. De vroegere houder van een managementfunctie van wie het mandaat aldus van rechtswege is geëindigd, krijgt de herintegratievergoeding mits hij bij de laatste twee evaluaties een evaluatievermelding "voldoet aan de verwachtingen" heeft gekregen. (artikelen 13 en 14). 2. De managementfuncties worden in het kader van een zesjarig mandaat uitgeoefend;dat mandaat kan slechts een keer worden hernieuwd. De beperking tot een enkele hernieuwing in dezelfde managementfunctie is niet onverenigbaar met de mogelijkheid voor een kandidaat om opnieuw door de bevoegde overheid in hetzelfde mandaat aangesteld te worden na afloop van een "klassieke" selectieprocedure (artikelen 10 en 15).

Het ontwerp van besluit voorziet in verschillende overgangsmaatregelen om de bepalingen vast te leggen die bij de datum van inwerkingtreding toepasselijk zijn op de lopende mandaten (Artikelen 17 t.e.m. 20).

De toepassing van de bepalingen van dit besluit vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de leidend ambtenaren.

Er werd rekening gehouden met de opmerkingen van de Raad van State. De betrokken artikelen, de aanhef alsook het verslag aan de Koning werden aangepast.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Ambtenarenzaken, P. DE SUTTER

Raad van State afdeling Wetgeving Advies 72.214/4 van 17 oktober 2022 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten en het koninklijk besluit van 2 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002002263 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten' Op 19 september 2022 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten en het koninklijk besluit van 2 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002002263 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten'.

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 17 oktober 2022. De kamer was samengesteld uit Martine Baguet, kamervoorzitter, Luc Cambier en Bernard Blero, staatsraden, Sébastien Van Drooghenbroeck en Marianne Dony, assessoren, en Anne Catherine Van Geersdaele, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Véronique Schmitz, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Martine Baguet.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 17 oktober 2022.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

ALGEMENE OPMERKING Het verslag aan de Koning bevat geen artikelsgewijze bespreking. Het zou op dat punt naar behoren moeten worden aangevuld zodat de adressaten van de regels die het voorliggende ontwerp bevat, de strekking ervan correct kunnen begrijpen. In die bespreking moet bijvoorbeeld nader worden geëxpliciteerd wat de inhoud is van de eliminerende test waarin het ontworpen artikel 7, § 3, tweede lid, van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten `betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten' voorziet (artikel 6 van het ontwerp), alsook welke regeling van toepassing is op de persoon wiens mandaat van rechtswege eindigt met toepassing van het ontworpen artikel 20, § 1, 6°, van hetzelfde besluit (artikel 13 van het ontwerp), en dit met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel, wetende dat artikel 21 van dat koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten op die situatie niet van toepassing is.

BIJZONDERE OPMERKINGEN OPSCHRIFT Zoals de gemachtigde van de minister heeft beaamd, stemt het opschrift van het ontworpen koninklijk besluit slechts ten dele overeen met de strekking ervan.

De ontworpen tekst strekt immers weliswaar tot wijziging van drie koninklijke besluiten, waaronder het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten (artikelen 2 tot 15 van het ontwerp), en tot opheffing van een ander, in casu het koninklijk besluit van 2 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002002263 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten sluiten `betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten' (artikel 21 van het ontwerp), maar hij brengt daarnaast ook wijzigingen aan in het koninklijk besluit van 7 november 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 18/11/2000 numac 2000002106 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 17/11/2000 numac 2000000831 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van drie koninklijke besluiten tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten `houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan elke federale overheidsdienst' (artikel 1 van het ontwerp) en in het koninklijk besluit van 8 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001002020 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966 sluiten `tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966' (artikel 16 van het ontwerp).

Het opschrift en de aanhef moeten dienovereenkomstig worden herzien.

AANHEF 1. Na het eerste lid moeten twee leden worden toegevoegd waarin wordt verwezen naar respectievelijk het koninklijk besluit van 7 november 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 18/11/2000 numac 2000002106 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 17/11/2000 numac 2000000831 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van drie koninklijke besluiten tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten en het koninklijk besluit van 8 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001002020 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966 sluiten.(1) 2. In het vijfde lid dient men te schrijven "Gelet op de akkoordbevinding van de staatssecretaris voor Begroting (voorts zoals in het ontwerp)". DISPOSITIEF Artikel 6 Het is onnodig te bepalen dat de indeling van de kandidaten in groepen - A "zeer geschikt", B "geschikt", C "minder geschikt" en D "niet geschikt" - gemotiveerd moet zijn, want dat vereiste vloeit al voort uit de wet van 29 juli 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten `betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen'.

Het ontworpen artikel 7, § 2, vierde lid, tweede zin, van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten moet worden weggelaten.

Dezelfde opmerking geldt voor het ontworpen artikel 8, § 1, tweede lid, en § 2, eerste lid.

Artikel 7 1. De afdeling Wetgeving heeft vragen over de strekking van de woorden "Behoudens met redenen omklede uitzondering" in het ontworpen artikel 8, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten, temeer daar zo'n uitzondering de ontworpen bepaling, die voor de leden van de selectiecommissie (met uitzondering van de voorzitter) een verhoudingsgewijs gelijke genderverdeling vanaf 1 januari 2023 voorschrijft, zinloos dreigt te maken. In het verslag aan de Koning staat het volgende te lezen: "Wanneer blijkt dat het wegens de specificiteit van de vacante managementfunctie (en/of van het betrokken activiteitsdomein) niet mogelijk is om een selectiecommissie samen te stellen die de gelijke genderverdeling respecteert, kan de directeur-generaal van het Directoraatgeneraal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning een gemotiveerde beslissing nemen om daarvan af te wijken, en dus een selectiecommissie samenstellen op basis van een eenderde/tweederde verdeling (cf. situatie tot 31 december 2022).

De bovenstaande beslissing van afwijking wordt gevoegd bij het voorstel van samenstelling van de jury dat aan de minister van Ambtenarenzaken wordt bezorgd en maakt integraal deel uit van het dossier van de selectieprocedure." De precisering luidens welke de selectiecommissie in geval van uitzondering wordt samengesteld op basis van een eenderde-tweederdeverdeling, moet in het dispositief worden opgenomen.

Artikel 7, eerste streepje, moet dienovereenkomstig worden aangevuld. 2. Zoals de gemachtigde van de minister heeft beaamd, heeft het ontworpen artikel 8, § 2bis, van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten inhoudelijk meer betrekking op het selectieproces, bepaald in artikel 6 van het ontwerp (zie het ontworpen artikel 7, § 2, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit), dan op de samenstelling van de selectiecommissie. Artikel 7, derde streepje, hoort veeleer thuis in artikel 6.

Artikel 9 Artikel 9, eerste streepje, strekt tot aanvulling van artikel 9, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten. Dat lid bestaat echter uit een inleidende zin, gevolgd door een opsomming. De bepaling dient te worden herzien zodat de ontworpen regel niet op het eind van een opsomming wordt ingevoegd.

Artikel 12 De woorden "dat nodig is" geven verkeerdelijk de indruk dat de woorden "of -3" niet altijd moeten worden opgeheven. Ze moeten worden weggelaten.

Artikel 16 De gemachtigde van de minister is het ermee eens dat het woord "stafdienst" moet worden weggelaten aangezien het nutteloos is in de verwijzing naar de functionele dienst Personeel en Organisatie.(2) Artikel 16, tweede streepje, moet in die zin worden herzien.

Als gevolg daarvan is eenzelfde aanpassing noodzakelijk in artikel 4 van het koninklijk besluit van 7 november 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 18/11/2000 numac 2000002106 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 17/11/2000 numac 2000000831 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van drie koninklijke besluiten tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten (artikel 1 van het ontwerp).

Artikel 19 Op een vraag over het begrip "mandaat nul" heeft de gemachtigde van de minister uitgelegd dat het huidige mandaat niet meetelt voor het aantal mandaten dat men kan uitoefenen. Met andere woorden: het zou mogelijk zijn dat er, na afloop van dat mandaat dat op de datum van de inwerkingtreding van het voorliggende koninklijk besluit "lopende" is, niet alleen een eerste aanwijzing in een mandaat volgt, maar ook nog eventueel een vernieuwing daarvan.

De bepaling moet worden herzien zodat die bedoeling duidelijker wordt weergegeven, bijvoorbeeld door de volgende formulering: "Het mandaat dat bij de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit lopende is, wordt in geval van een nieuwe aanstelling in dezelfde managementfunctie niet in aanmerking genomen voor de toepassing van de regels betreffende de vernieuwing van het mandaat".

Artikel 20 Het zou correcter zijn in het eerste lid te verwijzen naar artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten, en in het tweede lid naar artikel 5, § 2, van hetzelfde koninklijk besluit.

Artikel 22 Artikel 22 luidt als volgt: "Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad." Een dergelijke regel van inwerkingtreding heeft het nadeel dat, indien het ontworpen besluit aan het einde van de maand wordt bekendgemaakt, de adressaten ervan niet over de normale termijn van tien dagen beschikken om er kennis van te nemen, een termijn die in principe wordt voorgeschreven bij artikel 6, eerste lid, van de wet van 31 mei 1961 `betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen', terwijl die bepaling ertoe strekt iedereen een redelijke termijn te verschaffen om van de nieuwe regels kennis te nemen.

De voorliggende bepaling dient te worden weggelaten, wat tot gevolg zou hebben dat de gemeenrechtelijke regeling voor de inwerkingtreding zou gelden, tenzij er een bijzondere reden is om daarvan af te wijken.

Als wordt gekozen voor de bewoordingen die in het ontwerp worden gebruikt, moet men zich ervan vergewissen dat de datum van bekendmaking iedereen voldoende tijd laat om kennis te nemen van de bekendgemaakte tekst.

SLOTOPMERKING De steller van het ontwerp dient het volgende na te gaan: - de keuze om de artikelen te groeperen en de ontworpen tekst onder te verdelen in hoofdstukken en die dienovereenkomstig te nummeren;(3) - de opgave van de historiek van de gewijzigde bepalingen in de inleidende zinnen(4) (zie de artikelen 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13 en 14 van het ontwerp); - het precieze opschrift van het gewijzigde koninklijk besluit (artikel 1 van het ontwerp);(5) - de exacte opgave van het gewijzigde artikel (zie de artikelen 2, eerste streepje, 4, eerste streepje, en 3, eerste streepje, van het ontwerp)(6) of van de paragrafen waarin de wijziging is aangebracht(7) of de bepaling waarnaar wordt verwezen;(8) - de spelling van de ontworpen tekst (bijvoorbeeld de Franse tekst van artikel 6 van het ontwerp - ontworpen artikel 7, § 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten); - de juiste invoeging van de ontworpen artikelen (bijvoorbeeld de artikelen 4,(9) 8,(10) 9,(11) 12(12) en 13(13) van het ontwerp); - de eenvormigheid van de gebruikte terminologie betreffende de toepassing van de overgangsbepalingen (in de artikelen 17, 18 en 19 van het ontwerp dient men te schrijven: "die lopende zijn op de datum van inwerkingtreding van dit koninklijk besluit").

De Greffier, A. C. Van Geersdaele De Voorzitter, M. Baguet _______ Nota's (1) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", aanbevelingen 19, c), 29 en 30. (2) Zie het ontworpen artikel 2, § 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten ( artikel 2, tweede streepje, van het ontwerp). (3) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", aanbeveling 62, a).

De artikelen 1, 2, 16 en 17 van het ontwerp worden telkens voorafgegaan door het opschrift van de besluiten die door het ontwerp worden gewijzigd (artikelen 1, 2 en 16) of door een titel die de overgangs- en opheffingsbepalingen aankondigt (artikel 17). Men moet een keuze maken: ofwel laat men die opschriften en titel weg, ofwel verdeelt men de ontworpen tekst onder in vier hoofdstukken. (4) Ibid., aanbevelingen 113 tot 115. (5) De woorden "(of programmatorische overheidsdienst)" komen niet voor in het opschrift van het koninklijk besluit van 7 november 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 18/11/2000 numac 2000002106 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 17/11/2000 numac 2000000831 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van drie koninklijke besluiten tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten.(6) De gewijzigde bepaling telt telkens maar een enkel lid.Bij de formulering van de ontworpen wijziging moeten de woorden ", eerste lid" bijgevolg worden weggelaten. (7) Artikel 13, tweede streepje, strekt tot wijziging van artikel 20, §§ 3 en 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten (en niet tot wijziging van de paragrafen 2 en 3 van dat artikel 20).(8) In artikel 8 van het ontwerp (ontworpen artikel 8bis, derde lid, van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten) moet worden verwezen naar artikel 9, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit van 29 oktober 2001.(9) Met het oog op een deugdelijke redactie van artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten, dient die bepaling te worden vervangen in plaats van gewijzigd.De ontworpen bepaling moet als volgt worden geredigeerd: "Om deel te nemen aan de vergelijkende selecties voor de functie van voorzitter van het directiecomité of van voorzitter, moeten de kandidaten (voorts zoals in het ontwerp)". (10) Bij artikel 8 van het ontwerp wordt een nieuw artikel 8bis ingevoegd in het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten.De inleidende zin moet bijgevolg worden aangepast aangezien dat nieuwe artikel tussen de artikelen 8 en 9 wordt ingevoegd (en niet tussen de artikelen 7 en 8). (11) Wat artikel 9 van het ontwerp betreft, wordt verwezen naar de versie van artikel 9 van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 juni 2004.De redactie van de ontworpen bepaling moet dienovereenkomstig worden aangepast wat betreft de gewijzigde leden (artikel 9, tweede en derde streepje). (12) Wat betreft artikel 12, eerste streepje, van het ontwerp (ontworpen artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten), heeft de schrapping van de woorden "of -3" tot gevolg dat men dient te schrijven "van een managementfunctie -1 of -2".De steller van het ontwerp moet ook nagaan of die formulering niet de voorkeur verdient boven de formulering "-1 en -2" die in artikel 13, tweede streepje, van het ontwerp wordt gebruikt. (13) Artikel 20, § 1, van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten bevat al een punt 5°, ingevoegd bij artikel 6 van het koninklijk besluit van 24 februari 2017. 20 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 18/11/2000 numac 2000002106 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 17/11/2000 numac 2000000831 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van drie koninklijke besluiten tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst (of programmatorische overheidsdienst), het koninklijk besluit van 8 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001002020 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966 sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten en het koninklijk besluit van 2 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002002263 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 november 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 18/11/2000 numac 2000002106 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 17/11/2000 numac 2000000831 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van drie koninklijke besluiten tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001002020 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966 sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002002263 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 24 mei 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 22 juni 2022;

Gelet op het protocol nr. 792 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten van 7 juli 2022;

Gelet op de vrijstelling van de impactanalyse op basis van artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies n° 72.214/4 van de Raad van State, gegeven op 17 oktober 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 18/11/2000 numac 2000002106 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 17/11/2000 numac 2000000831 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van drie koninklijke besluiten tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst

Artikel 1.In artikel 4, van het koninklijk besluit van 7 november 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 18/11/2000 numac 2000002106 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 17/11/2000 numac 2000000831 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van drie koninklijke besluiten tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst worden de woorden "de functionele directeurs van de stafdiensten "Begroting en Beheerscontrole", "Personeel en Organisatie" en "Informatie- en Communicatietechnologie" van de federale overheidsdienst" vervangen door de woorden "de hoofden van de functionele diensten belast met "Begroting en Beheerscontrole", "Personeel en Organisatie" en "Informatie- en Communicatietechnologie van de federale overheidsdienst;" Wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten

Art. 2.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 juli 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht: - In § 1, eerste lid, worden de woorden "in vier groepen" vervangen door de woorden "in drie groepen" en worden de woorden "4° de managementfunctie -3" opgeheven; - Na § 2 worden § 3 en § 4 ingevoegd, luidende: " § 3.

De managementfuncties in alle federale overheidsdiensten (en programmatorische overheidsdiensten) worden uitgeoefend in de beheerdiensten en in de functionele diensten. § . 4 De managementfuncties in de functionele diensten zijn de volgende: a. Personeel en Organisatie;b. Begrotings- en Beheerscontrole;c. Informatie- en Communicatietechnologie. De managementfuncties -1 hebben met name betrekking op de in het eerste lid bedoelde functies.

Verschillende in het eerste lid bedoelde managementfuncties binnen dezelfde federale overheidsdienst (of programmatorische overheidsdienst) kunnen worden gecombineerd op voorstel van de betrokken minister.

Onverminderd het eerste lid kunnen Wij in aanvullende managementfuncties voorzien in het organigram, op voorstel van de betrokken minister.

De managementfuncties -1 bedoeld in deze paragraaf rapporteren rechtstreeks aan de voorzitter van het directiecomité of aan de voorzitter. De managementfuncties -2 bedoeld rapporteren aan de managementfuncties -1 waaronder ze vallen en in voorkomend geval aan de voorzitter van het directiecomité of aan de voorzitter.".

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden "en functies in functionele diensten" ingevoegd tussen het woord "beheersfuncties" en de woorden "in een federale overheidsdienst".

Art. 4.In artikel 5 van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014002031 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en in de programmatorische federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014002032 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de staffuncties in de federale overheidsdiensten en in de programmatorische federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202747 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijdrageverminderingen type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202750 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag dat wordt ingehouden van het bedrag toegekend aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor ondersteuning van het fundamenteel onderzoek, overeenkomstig het terugverdieneffect inzake socialezekerheidsbijdragen voor het scheppen van onderzoeksmandaten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 10, § 4, van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: - In § 1, eerste lid worden de woorden "en een managementfunctie -1" opgeheven en worden de woorden "van minstens zes jaar" vervangen door "van minstens acht jaar" en worden de woorden "of tien jaar nuttige beroepservaring te hebben." vervangen door de woorden "of minstens acht jaar beroepservaring te hebben, waarvan minstens drie jaar managementervaring en minstens drie jaar specifieke ervaring."; - In § 1 worden een tweede, derde en vierde lid ingevoegd, luidende: "Een jaar dat al als managementervaring wordt aangerekend kan niet worden meegeteld als een jaar specifieke ervaring, als het de uitoefening van dezelfde functie in dezelfde periode betreft.

De jaren gepresteerd in de klassen A3, A4 en A5 worden gelijkgesteld met de jaren managementervaring.

De specifieke ervaring heeft betrekking op een ervaring in de technische activiteitsdomeinen die verband houden met de vacante managementfunctie."; - In § 2 worden de woorden "voor een managementfunctie -2 en -3" vervangen door de woorden "voor een managementfunctie -1 en -2" en worden de woorden "minstens zes jaar titularis te zijn van een functie van niveau A of tien jaar nuttige beroepservaring te hebben." vervangen door de woorden "een managementervaring van minstens zes jaar of een beroepservaring van minstens zes jaar te hebben, waarvan ministens twee jaar managementervaring en minstens twee jaar specifieke ervaring. De in § 1 bepaalde begrippen 'managementervaring' en 'specifieke ervaring' zijn van toepassing.";

Art. 5.In artikel 6 van hetzelfde koninklijk besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: - in § 1 worden de woorden "en voldoen aan de voorwaarden inzake ervaring en specifieke kennis" ingevoegd tussen het woord "beschikken" en de woorden "die worden bepaald in de functiebeschrijving"; - In § 2 wordt punt 4° opgeheven.

Art. 6.Artikel 7 van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014002031 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en in de programmatorische federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014002032 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de staffuncties in de federale overheidsdiensten en in de programmatorische federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202747 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijdrageverminderingen type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202750 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag dat wordt ingehouden van het bedrag toegekend aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor ondersteuning van het fundamenteel onderzoek, overeenkomstig het terugverdieneffect inzake socialezekerheidsbijdragen voor het scheppen van onderzoeksmandaten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 10, § 4, van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen sluiten, wordt vervangen als volgt: " Art. 7 . § 1.

De kandidaturen worden ingediend bij de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, die de toelaatbaarheid ervan onderzoekt. § . 2.

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard, leggen computergestuurde tests af waarmee de generieke vaardigheden en competenties voor de betrokken managementfunctie worden gemeten. Die tests, die aan de in het derde lid bedoeld mondelinge proef voorafgaan, zijn aangepast aan de te begeven functie. Er worden drie niveaus gedefinieerd: 1. het niveau dat de wegingsklassen 7 en 6 bevat;2. het niveau dat de wegingsklassen 5 en 4 bevat;3. het niveau dat de andere wegingsklassen bevat. De selectiecommissie hoort, voordat ze de toelaatbaar verklaarde kandidaten hoort, de door de rekruterende dienst aangestelde vertegenwoordiger over de specifieke kenmerken van de te begeven managementfunctie. Die laatste mag niet persoonlijk betrokken zijn bij de betreffende selectieprocedure.

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard, leggen voor de selectiecommissie een mondelinge proef af op basis van een praktijkgeval dat verband houdt met de te begeven managementfunctie.

De proef heeft als doel zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden die vereist zijn voor de uitoefening van deze functie te evalueren.

De selectiecommissie wordt op de hoogte gehouden van de in het eerste lid bedoelde resultaten en houdt rekening met deze resultaten bij de beoordeling van de competenties die zij na afloop van de mondelinge proef verricht voor elke kandidaat die toelaatbaar werd verklaard.

Na de mondelinge proef bedoeld in het derde lid en na vergelijking van de titels en verdiensten van de kandidaten worden de kandidaten ingedeeld hetzij in groep A "zeer geschikt", hetzij in groep B "geschikt", hetzij in groep C "minder geschikt", hetzij in groep D "niet geschikt".

In groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. § 3.

De directeur-generaal van het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning bepaalt de methodologie van de computergestuurde tests en van de mondelinge proef en controleert de toepassing ervan.

Indien het aantal kandidaten dat in toepassing van § 1, eerste lid toelaatbaar werd verklaard meer dan twintig bedraagt, kan de directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, na advies van de bevoegde minister voor de functie van voorzitter van het directiecomité of van voorzitter of na advies van de leidende ambtenaar voor de andere managementfuncties, besluiten een eliminerende test te organiseren.

Die eliminerende test gaat vooraf aan de in § 2, eerste lid bedoelde computergestuurde tests.".

Art. 7.In artikel 8, § 1 van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2021 pub. 21/01/2022 numac 2022040000 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten sluiten, wordt het tweede lid als volgt vervangen: "Bij de samenstelling van de selectiecommissie wordt vanaf 1 januari 2023 de verhoudingsgewijs gelijke genderverdeling gerespecteerd, met uitzondering van de voorzitter.".

Art. 8.Tussen artikel 7 en artikel 8 van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014002031 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en in de programmatorische federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014002032 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de staffuncties in de federale overheidsdiensten en in de programmatorische federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202747 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijdrageverminderingen type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202750 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag dat wordt ingehouden van het bedrag toegekend aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor ondersteuning van het fundamenteel onderzoek, overeenkomstig het terugverdieneffect inzake socialezekerheidsbijdragen voor het scheppen van onderzoeksmandaten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 10, § 4, van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen sluiten, wordt een nieuw artikel 8bis ingevoegd, dat als volgt luidt: "Art. 8bis.

Wanneer het aantal kandidaten dat is ingedeeld in groep A en, in voorkomend geval, in de groepen A en B tezamen, voor een managementfunctie bedoeld in artikel 7, § 2, eerste lid, 1° meer dan vijf bedraagt, wordt voor deze kandidaten een extern assessment center georganiseerd. De financiële kost van het assessment center is ten laste van de aanwervende federale overheidsdienst.

Het externe assessment center staat los van de rangschikking van de kandidaten in de voornoemde groepen. Het is niet eliminerend.

Het resultaat van het assessment center wordt meegedeeld aan de in artikel 9, eerste lid bedoelde bevoegde overheid.

Onder de voornoemde voorwaarden wordt een extern assessment center georganiseerd, op verzoek van de Minister of van de Staatssecretaris voor elke andere managementfunctie.".

Art. 9.In artikel 9, § 1 van hetzelfde koninklijk besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: Tussen het tweede en het derde lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: "Het aanvullende gesprek houdt in voorkomend geval rekening met het resultaat van het in artikel 8bis bedoelde assessment center."; - In het derde lid worden de woorden "4° voor de werving van de houder van de managementfunctie -3, door de houders van de managementfuncties -1 en -2 en de voorzitter van het directiecomité" geschrapt; - In het vijfde lid worden de woorden "of -3" geschrapt.

Art. 10.In artikel 10, van hetzelfde koninklijk besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : - In § 1, eerste lid, worden de woorden "voor een periode van zes jaar aangesteld" vervangen door de woorden "aangesteld voor een periode van zes jaar, die één keer kan worden vernieuwd"; - In § 1, tussen het eerste lid en het tweede lid, wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: "De kandidaten worden aangesteld binnen een termijn van ten hoogste drie jaar, te rekenen vanaf de datum van het resultaat van de procedure, bedoeld in artikel 7."; - In § 2 van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden "voor zes jaar" vervangen door de woorden "voor een periode van zes jaar, die één keer kan worden vernieuwd".

Art. 11.In artikel 11bis van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2021 pub. 21/01/2022 numac 2022040000 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: - In § 3, vierde lid worden de woorden "of een houder van een staffunctie" opgeheven; - In § 4, eerste lid, 2° en in § 7, derde en vierde lid worden de woorden "of staffunctie" telkens opgeheven ".

Art. 12.In artikel 16ter, § 1 van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden "4° de houder van een managementfunctie -2, eerste evaluator genoemd, en de houder van een managementfunctie -1, tweede evaluator genoemd, wat de houders van een managementfunctie -3 betreft." opgeheven.

Art. 13.In artikel 20 van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014002031 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en in de programmatorische federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014002032 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de staffuncties in de federale overheidsdiensten en in de programmatorische federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202747 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijdrageverminderingen type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202750 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag dat wordt ingehouden van het bedrag toegekend aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor ondersteuning van het fundamenteel onderzoek, overeenkomstig het terugverdieneffect inzake socialezekerheidsbijdragen voor het scheppen van onderzoeksmandaten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 10, § 4, van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: - In § 1, eerste lid wordt een punt 6° toegevoegd, luidende: "6° Wanneer de federale overheidsdienst of de programmatorische federale overheidsdienst of, in voorkomend geval, wanneer de dienst waarvoor de houder van een managementfunctie is aangesteld ophoudt te bestaan."; - In § 2 en § 3 worden de woorden "-1, -2 of -3" telkens vervangen door de woorden "-1 en -2".

Art. 14.In artikel 24, van hetzelfde koninklijk besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht luidende : - In § 4, tweede lid, 2° worden de woorden "of meerdere" opgeheven; - Er wordt een nieuw zesde lid ingevoegd, dat als volgt luidt: "De vroegere houder van een managementfunctie van wie het mandaat van rechtswege is geëindigd in toepassing van artikel 20, § 1, eerste lid, 6° krijgt eveneens de in dit artikel bedoelde herintegratievergoeding mits hij bij de laatste twee evaluaties een evaluatievermelding "voldoet aan de verwachtingen" heeft gekregen.".

Art. 15.In artikel 25 van hetzelfde koninklijk besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: - In het eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014002031 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en in de programmatorische federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014002032 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de staffuncties in de federale overheidsdiensten en in de programmatorische federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202747 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijdrageverminderingen type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202750 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag dat wordt ingehouden van het bedrag toegekend aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor ondersteuning van het fundamenteel onderzoek, overeenkomstig het terugverdieneffect inzake socialezekerheidsbijdragen voor het scheppen van onderzoeksmandaten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 10, § 4, van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen sluiten, worden de woorden "en « uitstekend » na het tweede of volgende mandaten" opgeheven; - In het vijfde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 20/07/2016 numac 2016000439 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en in de programmatorische federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 20/07/2016 numac 2016000438 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de staffuncties in de federale overheidsdiensten en in de programmatorische federale overheidsdiensten sluiten, worden de woorden "en de vermelding "uitstekend" tijdens het tweede of de volgende mandaten "opgeheven.

Wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001002020 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966 sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966

Art. 16.In artikel 11ter, tweede lid van het koninklijk besluit van 8 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001002020 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966 sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, worden de volgende wijzigingen aangebracht: - Punt 3° wordt aangevuld met de woorden "van een beheerdienst"; - Punt 4° wordt vervangen door de volgende woorden "4° de houder van een managementfunctie -1, die verantwoordelijk is voor de functionele dienst Personeel en Organisatie".

Overgangs- en opheffingsbepalingen

Art. 17.De selectieprocedures voor een mandaatfunctie, de lopende mandaten en de beroepsprocedures die lopende zijn op de datum van inwerkingtreding van dit besluit blijven onderworpen aan de bepalingen die vóór die datum van kracht waren.

Art. 18.De bij de inwerkingtreding lopende staffuncties worden gelijkgesteld met de managementfuncties voor de toepassing van de reglementaire bepalingen inzake de vernieuwing van het mandaat.

Art. 19.Het mandaat dat bij de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit lopende is, wordt in geval van een nieuwe aanstelling in dezelfde managementfunctie niet in aanmerking genomen voor de toepassing van de regels met betrekking tot de vernieuwing van het mandaat.

Art. 20.Bij de eerste aanstelling van de voorzitters van het directiecomité (of van de voorzitters die bedoeld wordt in artikel 5, § 1 en die volgt op de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit voldoen de houders van een functie van voorzitter van het directiecomité of van voorzitter aan de voorwaarden inzake managementervaring of beroepservaring vereist in toepassing van artikel 5 van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten, zoals gewijzigd bij dit koninklijk besluit.

Bij de eerste aanstelling voor een managementfunctie -1 en -2 die bedoeld wordt in artikel 5, § 2 en die volgt op de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit voldoen de houders van een managementfunctie of van een staffunctie aan de voorwaarden inzake managementervaring of beroepservaring vereist in toepassing van artikel 5 van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten, zoals gewijzigd bij dit koninklijk besluit.

Art. 21.Het koninklijk besluit van 2 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002002263 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten wordt opgeheven.

Art. 22.Onze Ministers zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 december 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken, P. DE SUTTER

^