Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 september 2005
gepubliceerd op 30 september 2005

Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoordineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2005002107
pub.
30/09/2005
prom.
19/09/2005
ELI
eli/besluit/2005/09/19/2005002107/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoordineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoordineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43ter, § 4, vijfde lid, ingevoegd bij de wet van 12 juni 2002 en § 8, ingevoegd bij de wet van 12 juni 2002 en gewijzigd bij de wetten van 27 december 2004 en 20 juli 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 april 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 2002 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, die eenzelfde taaltrap vormen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 maart 2003;

Gelet op de adviezen van de vakorganisaties, gegeven op 5 januari 2005 en op 30 juni 2005, voor wat betreft de Algemene Centrale der Openbare Diensten, op 13 januari 2005 en op 4 juli 2005, voor wat betreft het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt, en op 26 januari 2005 en op 13 juli 2005, voor wat betreft de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten;

Gelet op het advies van de Vaste Commissie voor taaltoezicht, gegeven op 24 februari 2005;

Gelet op advies 38908/1/V van de Raad van State, gegeven op 23 augustus 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op het voorstel van Onze Minister van Ambtenarenzaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, ingevoegd bij de wet van 12 juni 2002, op de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, bedoeld in het koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst, worden de verschillende betrekkingen die een trap van de hiërarchie vormen, vastgesteld als volgt : Eerste trap : de betrekking van de voorzitter van het Directiecomité, de betrekkingen overeenstemmend met een managementfunctie -1 en -2, bedoeld in het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten, en de staffuncties, bedoeld in het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten;

Tweede trap : de betrekkingen overeenstemmend met de managementfunctie -3, bedoeld in het bovenvermeld koninklijk besluit van 29 oktober 2001, evenals de betrekkingen overeenstemmend met de functies van de klassen A3, A4 en A5 van niveau A, met uitzondering van de betrekkingen van de ambtenaren die in de klasse A3 geïntegreerd zijn op de basis van een graad van rang 10;

Derde trap : de betrekkingen van de ambtenaren die in de klasse A3 van niveau A geïntegreerd zijn op de basis van een graad van rang 10, de betrekkingen overeenstemmend met de functies van de klassen A1 en A2 van niveau A en de graden van niveau B;

Vierde trap : de graden van niveau C;

Vijfde trap : de graden van niveau D.

Art. 2.Worden opgeheven : 1° het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoordineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 april 2002;2° het koninklijk besluit van 16 juli 2002 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, die eenzelfde taaltrap vormen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 maart 2003.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 januari 2005, met uitzondering van artikel 2, 2°, dat uitwerking heeft met ingang van 17 augustus 2003, voor wat betreft de betrekking van het hoofd van de Cel Beleidsvoorbereiding en de betrekkingen van de leden van deze Cel.

Art. 4.Onze Ministers en Onze Staatssecretarissen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 september 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken, Ch. DUPONT

^