Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 september 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/09/2005 pub. 08/11/2005 numac 2005000685 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 19/09/2005 pub. 02/08/2007 numac 2005015135 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en Servië en Montenegro, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Belgrado op 4 maart 2004 (2) (3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005002104 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten type koninklijk besluit prom. 19/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005002106 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de klassen en de graden van de ambtenaren van bepaalde centrale diensten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 19/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005002107 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoordineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 19/09/2005 pub. 04/10/2005 numac 2005003710 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de vertegenwoordiger van de Minister van Financiën bij de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 19/09/2005 pub. 04/10/2005 numac 2005003712 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap « Gemeentelijke Holding » type koninklijk besluit prom. 19/09/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005202382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de onderhandelingsprocedure tot verhoging van het quotum overuren waarvoor de werknemer kan afzien van de inhaalrust in toepassing van artikel 26bis, § 2bis, van de arbeidswet van 16 maart 1971.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005009741 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 20 december 1999 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 december 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning, het tarief en de wijze van uitbetaling van de vergoeding die overeenkomstig de artikelen 508/19, 508/20, 508/22 en 508/23, van het Gerechtelijk Wetboek wordt verleend aan advocaten type ministerieel besluit prom. 19/09/2005 pub. 03/10/2005 numac 2005011382 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, de minnelijke schikking bedoeld in artikel 11 voor te stellen type ministerieel besluit prom. 19/09/2005 pub. 04/10/2005 numac 2005036197 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de UCI in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 19/09/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005036184 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende aanvullende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden

erratum

type erratum prom. 19/09/2005 pub. 14/10/2005 numac 2005002112 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. - Erratum
^