Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 januari 2013
gepubliceerd op 12 februari 2013

Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2013015032
pub.
12/02/2013
prom.
28/01/2013
ELI
eli/besluit/2013/01/28/2013015032/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43ter, § 4 en § 8 ingevoegd bij de wet van 12 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 sluiten, en laatst gewijzigd bij de wetten van 27 december 2004, 20 juli 2005 en 4 april 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/2002 pub. 15/03/2002 numac 2001002133 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking sluiten houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 oktober 2002 en 7 februari 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 september 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005002107 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoordineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 19/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005002106 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de klassen en de graden van de ambtenaren van bepaalde centrale diensten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen sluiten tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/2006 pub. 03/08/2006 numac 2006015112 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking sluiten tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op het personeelsplan 2012 van het hoofdbestuur dat op 28 augustus 2012 door de bevoegde autoriteiten werd goedgekeurd;

Gelet op het advies n° 44.119/I/PF van de Vaste Commissie voor taaltoezicht gegeven tijdens de zitting van 18 januari 2013;

Overwegende dat is voldaan aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid, van voorvermelde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken;

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De betrekkingen in elke trap van de hiërarchie die in het personeelsplan van het hoofdbestuur zijn opgenomen, worden verdeeld tussen het Franse en het Nederlandse taalkader van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking volgens de tabel die gevoegd is bij dit besluit.

Degré de la hiérarchie

Cadre français

Cadre néerlandais

Trappen van de hiérarchie

Franse kader

Nederlandse kader

Pourcentage d'emplois

Pourcentage d'emplois

Percentage betrekkingen

Percentage betrekkingen

1

50 %

50 %

1

50 %

50 %

2

50 %

50 %

2

50 %

50 %

3

50 %

50 %

3

50 %

50 %

4

50 %

50 %

4

50 %

50 %

5

50 %

50 %

5

50 %

50 %


Art. 2.Het koninklijk besluit van 14 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/2006 pub. 03/08/2006 numac 2006015112 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking sluiten tot vaststelling van de taalkaders van het hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingsamenwerking wordt opgeheven;

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 23 januari 2013.

Art. 4.Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 januari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken, D. REYNDERS

^