Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 september 2005
gepubliceerd op 30 september 2005

Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de klassen en de graden van de ambtenaren van bepaalde centrale diensten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2005002106
pub.
30/09/2005
prom.
19/09/2005
ELI
eli/besluit/2005/09/19/2005002106/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de klassen en de graden van de ambtenaren van bepaalde centrale diensten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, § 3, gewijzigd bij de wetten van 27 december 2004 en 20 juli 2005;

Gelet op de adviezen van de vakorganisaties, gegeven op 5 januari 2005 en op 30 juni 2005, voor wat betreft de Algemene Centrale der Openbare Diensten, op 13 januari 2005 en op 4 juli 2005, voor wat betreft het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt, en op 26 januari 2005 en op 13 juli 2005, voor wat betreft de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten;

Gelet op het advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 24 februari 2005;

Gelet op advies 38.907/1/V van de Raad van State, gegeven op 23 augustus 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op het voorstel van Onze Minister van Ambtenarenzaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, op de ambtenaren van het Ministerie van Defensie en van de administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën, onderworpen aan het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, alsook op de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut bedoeld in het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, worden de verschillende betrekkingen die een trap van de hiërarchie vormen, vastgesteld als volgt : Eerste trap : de betrekkingen overeenstemmend met de functies van de klassen A4 en A5 van niveau A;

Tweede trap : de betrekkingen overeenstemmend met de functies van de klasse A3 van niveau A, met uitzondering van de betrekkingen van de ambtenaren die in de klasse A3 geïntegreerd zijn op de basis van een graad van rang 10;

Derde trap : de betrekkingen van de ambtenaren die in de klasse A3 van niveau A geïntegreerd zijn op de basis van een graad van rang 10, de betrekkingen overeenstemmend met de functies van de klassen A1 en A2 van niveau A en de graden van niveau B;

Vierde trap : de graden van niveau C;

Vijfde trap : de graden van niveau D.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 14 september 1994 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van bepaalde centrale diensten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 juni 1996, wordt opgeheven voor wat betreft het ministerie, de administratie en de instellingen vermeld in artikel 1 van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 januari 2005.

Art. 4.Onze Ministers en Onze Staatssecretarissen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 september 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken, Ch. DUPONT

^