Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 maart 2013
gepubliceerd op 27 maart 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013201636
pub.
27/03/2013
prom.
19/03/2013
ELI
eli/besluit/2013/03/19/2013201636/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 MAART 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007022443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen sluiten tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat wij ter ondertekening aan Uwe Majesteit voorleggen beoogt een wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007022443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen sluiten tot uitvoering van Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006, tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen.

De aanleiding voor dit ontwerp is het arrest van het Hof van Justitie van 19 december 2012 in de zaak Commissie tegen België met nummer C-577/10. In dit arrest verklaart het Hof van Justitie de Belgische regelgeving betreffende de verplichting ten aanzien van in een andere lidstaat dan België gevestigde zelfstandige om vóór de uitoefening van zijn activiteit in België een voorafgaande melding te doen, strijdig met het vrij verkeer van diensten.

Het Hof van Justitie overweegt dat de voormelde meldingsplicht een beperking inhoudt van het vrij verkeer van diensten doch overweegt evenzeer dat deze beperking wordt gerechtvaardigd door de door België aangehaalde doelstellingen van algemeen belang, te weten de doelstellingen van bestrijding van sociale fraude en voorkoming van misbruik waaronder schijnzelfstandigheid en zwartwerk, dewelke geacht worden samen te hangen met de doelstelling van vrijwaring van het financiële evenwicht van de socialezekerheidsstelsels en met de doelstelling van voorkoming van oneerlijke concurrentie en sociale dumping alsmede de bescherming van de werkenden de zelfstandigen inbegrepen. Het Hof verklaart de meldingsplicht evenwel strijdig met het vrij verkeer van diensten op grond van de overweging dat niet wordt aangetoond dat de gegevens die in het raam van de voormelde meldingsplicht moeten worden meegedeeld noodzakelijk zijn voor het bereiken van de voormelde doelstellingen van algemeen belang, in acht genomen de omstandigheid dat een algemeen vermoeden van fraude niet kan volstaan als rechtvaardiging en dat vaststaat dat de toepassing van de meldingsplicht niet beperkt is tot de gevallen waarin de zelfstandige in kwestie onderworpen is aan de Belgische fiscale en sociale verplichtingen en er reden is om te controleren of deze verplichtingen worden nageleefd.

In het licht van dit arrest werd nagegaan welke gegevens met het oog op het bereiken van de door het Hof van Justitie erkende doelstellingen van algemeen belang, noodzakelijk zijn en welke niet.

Hierbij werden de inspectiediensten die gelet op het bepaalde in artikel 9 van het koninklijk besluit van 20 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007022443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen sluiten, bevoegd zijn om de naleving van deze verplichting te controleren, geraadpleegd.

Artikelenbespreking Artikel 1 Dit artikel vervangt het artikel 4 van het koninklijk besluit waarin de groepen van gegevens worden bepaald die moeten worden gemeld.

In de eerste paragraaf worden de groepen van gegevens bepaald die moeten worden gemeld voor de gedetacheerde werknemers.

Moeten worden gemeld : 1° De identificatiegegevens van de werknemer.Het voorwerp van de controle door de sociale inspectiediensten is de arbeidsrelatie. De identiteit van de werknemer als partij bij de deze arbeidsrelatie vormt derhalve de essentie van de meldingsplicht. 2° De identificatiegegevens van de werkgever of van zijn mandataris wanneer deze de aangifte doet.De identiteit van de werkgever als wederpartij in de arbeidsrelatie vormt net zoals de identiteit van de werknemer de essentie van de meldingsplicht. De vermelding van de identiteit van degene die de aangifte doet (de werkgever of zijn mandataris) is bovendien informaticatechnisch vereist om deze toe te laten zijn aangifte te beheren en bijvoorbeeld een aangifte te annuleren. 3° De identificatiegegevens van de Belgische gebruiker.Dit is degene bij wie of voor wie wordt gewerkt in België en is dus een belangrijk gegeven om een controle toe te laten door de inspectiediensten betreffende zowel de waarachtigheid van de detachering als de naleving van de wettelijke en reglementaire voorwaarden inzake de detachering.

Bovendien heeft deze gebruiker een eigen meldingsplicht wanneer de werknemer geen meldingsbewijs kan voorleggen. 4° De voorziene begin- en einddatum van de detachering.Anders dan de gewone werknemers werken gedetacheerde werknemers slechts tijdelijk of gedeeltelijk op het Belgisch grondgebied. Om deze gedetacheerde werknemers te kunnen controleren moeten de inspectiediensten derhalve een aanduiding hebben omtrent de periode gedurende dewelke zij in België werkzaam zijn. 5° De werkroosters.De mededeling van dit gegeven heeft tot gevolg dat de buitenlandse werkgever, hoewel deze onder de toepassing valt van de Arbeidsreglementenwet, vrijgesteld wordt van de verplichting om arbeidsreglement op te stellen. De Raad van State merkt op dat de mededeling van dit gegeven verder gaat dan een loutere meldingsplicht en derhalve hieruit mogelijk een onevenredige belemmering van het vrij dienstenverkeer zou kunnen worden afgeleid. Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Europese Richtlijn 96/71 en de wet van 5 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen sluiten betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, zijn de op het Belgisch grondgebied gedetacheerde werknemers onderworpen aan de Belgische reglementering inzake de arbeidsduur zoals deze voorkomt in diverse wettelijke en reglementaire bepalingen. Teneinde controle uit te oefenen op de naleving van deze wetgeving dienen de inspectiediensten over de werkroosters te beschikken die naar belgisch recht een belangrijk controleinstrument zijn voor de handhaving van de Belgische reglementering terzake. In de Belgische wetgeving dienen de werkroosters te zijn opgenomen in het arbeidsreglement. Ten aanzien van buitenlandse werkgevers wordt deze laatste verplichting afgezwakt door hen vrij te stellen van de verplichting om een arbeidsreglement op te stellen en bij te houden op voorwaarde dat hij het werkrooster meldt in het raam van de Limosa-meldingsplicht. Het betreft met andere woorden een verzachting van de verplichtingen ten voordele van de buitenlandse werkgevers die het vrij dienstenverkeer moet vergemakkelijken en dus onmogelijk kan worden gezien als onevenredige beperking op dit vrij dienstenverkeer. 6° De vermelding of de werknemer al dan niet als uitzendkracht wordt gedetacheerd en in het raam van de detachering al dan niet activiteiten uitvoert in de bouwsector.De uitzendkrachten vormen een bijzondere groep van werknemers in die zin dat zij zich in een precaire arbeidsrelatie bevinden en hierdoor onder meer zijn blootgesteld aan een verhoogd risico op arbeidsongevallen en beroepsziekten. Deze vaststelling heeft geleid tot een bijzondere aandacht voor de uitzendarbeid zowel in de detacheringsrichtlijn 96/71 als in de Richtlijn 91/383 betreffende de veiligheid en gezondheid.

Ook de sociale inspectiediensten hebben in het raam van hun toezichtstaak bijzondere aandacht voor de uitzendarbeid. Zij doen gerichte controles in de sector van de uitzendarbeid, zowel op het vlak van de veiligheid en gezondheid als op het vlak van de voorwaarden voor uitzendarbeid. Derhalve moeten zij kunnen weten welke der gedetacheerde werknemers het statuut hebben van uitzendkracht.

Bovendien zijn de sector van de uitzendarbeid en de bouwsector uitgesloten van de éénmalige melding voor 12 maanden zoals bedoeld in artikel 5, waardoor moet gekend zijn of de detachering al dan niet in dit verband plaatsvindt. 7° De plaats waar, in België, de arbeidsprestaties worden geleverd. Dit gegeven is van belang om de inspectiediensten toe te laten de gedetacheerde werknemers te kunnen lokaliseren en derhalve te kunnen controleren.

In de tweede paragraaf worden de groepen van gegevens bepaald die moeten worden gemeld voor de gedetacheerde zelfstandigen.

Moeten worden gemeld : 1° De identificatiegegevens van de zelfstandige-natuurlijke persoon. Het voorwerp van de controle door de sociale inspectiediensten is de arbeidsrelatie. De identiteit van de zelfstandige als partij bij deze arbeidsrelatie vormt derhalve de essentie van de meldingsplicht. 2° De identificatiegegevens van de Belgische gebruiker.Dit is degene bij wie of voor wie wordt gewerkt in België en is dus een belangrijk gegeven om een controle toe te laten door de inspectiediensten van zowel de aard van de arbeidsrelatie als de naleving van de detacheringsvoorwaarden. Bovendien heeft deze gebruiker een eigen meldingsplicht wanneer de zelfstandige geen meldingsbewijs kan voorleggen. 3° De voorziene begin- en einddatum van de detachering.Anders dan de in België gevestigde zelfstandigen werken gedetacheerde zelfstandigen slechts tijdelijk of gedeeltelijk op het Belgisch grondgebied. Om deze gedetacheerde zelfstandigen te kunnen controleren moeten de inspectiediensten derhalve een aanduiding hebben omtrent de periode gedurende dewelke zij in België werkzaam zijn. 4° De plaats waar, in België de arbeidsprestaties worden geleverd.Dit gegeven is van belang om de inspectiediensten toe te laten de gedetacheerde zelfstandigen te kunnen lokaliseren en derhalve te kunnen controleren. 5° De vermelding of de zelfstandige in het kader van de detachering al dan niet activiteiten uitoefent in de bouwsector.De bouwsector is immers uitgesloten van de éénmalige melding voor 12 maanden zoals bedoeld in artikel 5, waardoor moet gekend zijn of de detachering al dan niet in deze sector plaatsvindt.

Rekening houdend met de opmerking van de Raad van State worden in de derde en vierde paragraaf, naar analogie met de eerste en tweede paragraaf de groepen van gegevens bepaald die moeten worden gemeld voor de gedetacheerde stagiairs en zelfstandige stagiairs.

Artikel 2 Dit artikel wijzigt artikel 5 van het KB van 20 maart 2007. Gelet op de vereenvoudiging van de meldingsplicht ten opzichte van hetgeen was bepaald in het KB van 20 maart 2007, bestaat er niet langer een nood aan een vereenvoudigde melding op het vlak van de mee te delen gegevens. Wel wordt nog steeds voorzien in de mogelijkheid om voor gedetacheerde werknemers of zelfstandigen die regelmatig werkzaamheden uitoefenen op het grondgebied van België en één of meerdere andere landen, een eenmalige melding te doen voor maximum 12 maanden (telkens verlengbaar voor 12 maanden). Gezien het toepassingsgebied vallen immers ook de volgende situaties onder de meldingsplicht : - Een Franse zelfstandige consultant woont vlak bij de grens. Zijn cliënteel bevindt zich 30 % in België, 70 % in Frankrijk. Hij gaat tot 3 keer per week over de grens. - Een manager van een Franse onderneming gaat gedurende 2 tot 3 jaar 70 % van zijn arbeidstijd doorbrengen in het Belgisch filiaal (30 % in Franse moedervennootschap) om een herstructurering te leiden. Hij pendelt meerdere keren per week per Thalys.

Wegens de fraudegevoeligheid en de daaruit volgende nood om de exacte tewerkstellingslocaties en duur te kennen zijn de interim en de bouwsector uitgesloten.

Artikel 3 Dit artikel past het bepaalde in artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007022443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen sluiten betreffende de annulatie van een gemelde detachering omdat deze niet plaatsvindt. Voorheen werd voorzien dat deze annulatie diende te gebeuren uiterlijk voor het einde van de eerste kalenderdag die overeenkomt met de begindatum van de gemelde detachering. Thans wordt niet langer een uiterlijke datum bepaald waarbinnen de annulatie kan gebeuren, teneinde op deze wijze de juistheid van de gegevens in Limosa zoveel mogelijk te verzekeren.

Artikel 4 Dit artikel past het bepaalde in artikel 9 van het koninklijk besluit van 20 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007022443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen sluiten aan, aan de gewijzigde terminologie. In zijn advies merkt de afdeling wetgeving van de Raad van State op dat ingevolge de inwerkingtreding van het sociaal strafwetboek, de Koning niet langer de bevoegdheid heeft om te bepalen welke inspectiediensten bevoegd zijn om toezicht uit te oefenen op de naleving van de Limosa-meldingsplicht zoals bepaald in Titel IV van de programmwet (I) van 27 december 2006 en het koninklijk besluit van 20 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007022443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen sluiten.

Derhalve zou het artikel 9 van het koninklijk besluit moeten worden opgeheven in de plaats van te worden gewijzigd. De Raad van State gaat hierbij echter voorbij aan het bepaalde in artikel 17 van het voormeld Sociaal Strafwetboek waarin nog steeds wordt bepaald dat de Koning de wetten en besluiten aanwijst waarvoor welke inspectiedienst bevoegd is. Deze bepaling werd uitgevoerd door het koninklijk besluit van 1 juli 2010 op grond waarvan het bepaalde in artikel 9 van het koninklijk besluit van 20 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007022443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen sluiten zijn uitwerking behoudt.

Artikel 5 In dit artikel wordt de datum van inwerkingtreding bepaald.

Van bij de invoering van de meldingsplicht Limosa voor zowel werknemers als zelfstandigen ging die plicht gepaard met de ontwikkeling van informatica-applicaties via internet om die meldingen via een duidelijk, gestandardiseerd en gebruiksvriendelijk elektronisch formulier te kunnen uitvoeren. Die front office, opgezet om de melding te vergemakkelijken en administratieve overlast te voorkomen werd gekoppeld aan een back office die het de inspectiediensten, maar ook andere interne diensten van de instellingen en eveneens gewestelijke diensten via andere applicaties mogelijk maakt die informatie te gebruiken en het gebruik ervan te maximaliseren.

De wijzigingen die thans worden aangebracht aan de meldingsplicht vereisen een wijziging van de voormelde informaticatoepassingen, welke vanzelfsprekend niet konden gebeuren vooraleer het reglementair kader eerst werd gewijzigd. Gelet op de nodige tijd om die informatica-aanpassingen door te voeren, werd de inwerkingtreding vastgesteld op 1 juli 2013 zodat reeds vanaf 1 juli 2013 de Limosa-applicaties zowel voor werknemers als zelfstandigen conform het koninklijk besluit kunnen zijn.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uw Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Eerste Minister, E. DI RUPO De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Middenstand, K.M.O.'s, Zelfstandigen en Landbouw, Mevr. S. LARUELLE De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK De Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale en de Fiscale Fraude, J. CROMBEZ

19 MAART 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007022443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen sluiten tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet (I) van 27 december 2006, artikelen 137 tot 167;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007022443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen sluiten tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 januari 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 6 februari 2013;

Gelet op artikel 15 van de wet van 25 april 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het arrest dat werd gewezen door het Hof van Justitie van de Europese Unie op 19 december 2012 in de zaak C-577/10;

Dat in dit arrest het Hof van Justitie de voorafgaande meldingsplicht voor in een andere lidstaat dan België gevestigde zelfstandigen, strijdig verklaarde met het Europees recht omdat geen verantwoording kon worden gegeven van de bij koninklijk besluit bepaalde gegevens die moeten worden meegedeeld in het raam van deze meldingsplicht.

Dat in dit arrest het Hof van Justitie de bij wet bepaalde meldingsplicht als zodanig niet strijdig verklaarde met het Europees recht, doch daarentegen aanvaardde dat een beperking van het vrij verkeer van diensten door een voorafgaande meldingsplicht kon worden gerechtvaardigd door een legitiem doel, te weten de bestrijding van sociale fraude en voorkoming van misbruik met name schijnzelfstandigheid en zwartwerk, dat aldus het Hof van Justitie geacht wordt niet enkel samen te hangen met de doelstelling van vrijwaring van het financiële evenwicht van de socialezekerheidsstelsels maar ook met de doelstelling van voorkoming van oneerlijke concurrentie en sociale dumping alsmede de bescherming van de werkenden, daaronder begrepen zelfstandige dienstverrichters.

Dat een wijziging en rechtvaardiging van de in het koninklijk besluit bepaalde gegevens hoogdringend is, teneinde de wettelijk bepaalde meldingsplicht in overeenstemming te brengen met het Europees recht, om alzo te vermijden dat door de Europese Commissie een tweede inbreukprocedure zou worden opgestart, dat rechtsonzekerheid zou ontstaan betreffende de meldingsplicht hetgeen nefast zou zijn voor de werking van dit wettelijk bepaalde controleinstrument.

Gelet op advies 52.855/1 van de Raad van State, gegeven op 15 februari 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de eerste Minister, de Minister van Sociale Zaken, de Minister van Zelfstandigen, de Minister van Werk en van de Staatsecretaris voor de bestrijding van de sociale en fiscale fraude, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 4 van het koninklijk besluit van 20 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007022443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen sluiten tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° Paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : « § 1.Voor de gedetacheerde werknemers bevat de melding bedoeld in artikel 140 van voornoemde wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten de volgende categorieën gegevens : 1° Identificatiegegevens van de werknemer, waaronder het nationaal identificatienummer in het land van oorsprong, indien dit bestaat. Indien deze beschikt over een identificatienummer van het Rijksregister of het nummer van de Kruispuntbank bedoeld in artikel 8 van de voormelde wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, volstaat dit nummer; 2° De identificatiegegevens betreffende de werkgever en zijn lasthebber indien deze laatste de melding van detachering doet.In het geval dat deze reeds beschikken over een ondernemingsnummer of een identificatienummer bij de sociale zekerheid, ingeval het gaat om een natuurlijke persoon die niet de hoedanigheid heeft van een onderneming in de zin van de wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, volstaat dit nummer; 3° De identificatiegegevens van de Belgische gebruiker.In het geval dat deze reeds beschikt over een ondernemingsnummer of identificatienummer bij de sociale zekerheid, indien het gaat om een natuurlijke persoon die niet de hoedanigheid heeft van onderneming in de zin van de voornoemde wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten, volstaat dit nummer; 4° De voorziene begin- en einddatum van de detachering in België;5° Werkrooster;6° De vermelding of de werknemer al dan niet als uitzendkracht wordt gedetacheerd, alsook de vermelding of de werknemer in het kader van de detachering al dan niet activiteiten verricht in de bouwsector;7° Plaats waar, in België, de arbeidsprestaties worden geleverd.» 2° Paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : « § 2.Voor de gedetacheerde zelfstandigen bevat de melding bedoeld in artikel 154 van voornoemde programma wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten de volgende gegevens : 1° Identificatiegegevens van de zelfstandige, waaronder zijn nationaal identificatienummer of btw-nummer in het land van oorsprong, indien dit bestaat.In het geval dat deze reeds beschikt over een ondernemingsnummer of identificatienummer bij de sociale zekerheid indien het gaat om een natuurlijke persoon die niet de hoedanigheid heeft van onderneming in de zin van de voornoemde wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten, volstaat dit nummer; 2° Identificatiegegevens betreffende de Belgische gebruiker.In het geval dat deze reeds beschikt over een ondernemingsnummer of identificatienummer bij de sociale zekerheid, indien het gaat om een natuurlijke persoon die niet de hoedanigheid heeft van onderneming in de zin van de voormelde wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten, volstaat dit nummer; 3° De voorziene begin- en einddatum van de detachering in België;4° De plaats waar in België de arbeidsprestaties worden geleverd;5° De vermelding of de zelfstandige in het kader van de detachering al dan niet activiteiten verricht in de bouwsector ».3° Paragraaf 3 wordt vervangen als volgt : « § 3.Voor de gedetacheerde stagiairs bevat de melding bedoeld in artikel 140, van voornoemde programma wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten de volgende categorieën gegevens : 1° Identificatiegegevens van de stagiair, waaronder het nationaal identificatienummer in het land van oorsprong, indien dit bestaat. Indien deze beschikt over een identificatienummer van het Rijksregister of het nummer van de Kruispuntbank bedoeld in artikel 8 van de voormelde wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, volstaat dit nummer; 2° De identificatiegegevens betreffende de buitenlandse instelling waar de stagiair zijn studie of zijn beroepsopleiding volgt.In het geval dat deze reeds beschikt over een ondernemingsnummer of een identificatienummer bij de sociale zekerheid, ingeval het gaat om een natuurlijke persoon die niet de hoedanigheid heeft van een onderneming in de zin van de wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, volstaat dit nummer; 3° De identificatiegegevens van de Belgische instelling bij dewelke de stagiair gedetacheerd is.In het geval dat deze reeds beschikt over een ondernemingsnummer of identificatienummer bij de sociale zekerheid, indien het gaat om een natuurlijke persoon die niet de hoedanigheid heeft van onderneming in de zin van de voornoemde wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten, volstaat dit nummer; 4° De voorziene begin- en einddatum van de detachering in België;5° Werkrooster;6° De vermelding of de stagiair in het kader van de detachering al dan niet activiteiten verricht in de bouwsector;7° Plaats waar, in België, de arbeidsprestaties worden geleverd.» 4° Paragraaf 4 wordt vervangen als volgt : « § 4.Voor de zelfstandige gedetacheerde stagiairs bevat de melding bedoeld in artikel 154 van voornoemde programma wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten de volgende categorieën gegevens : 1° Identificatiegegevens van de stagiair, waaronder zijn nationaal identificatienummer of btw-nummer in het land van oorsprong, indien dit bestaat.In het geval dat deze reeds beschikt over een ondernemingsnummer of identificatienummer bij de sociale zekerheid indien het gaat om een natuurlijke persoon die niet de hoedanigheid heeft van onderneming in de zin van de voornoemde wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten, volstaat dit nummer; 2° Identificatiegegevens betreffende de buitenlandse instelling waar de stagiair zijn studie of zijn beroepsopleiding volgt.In het geval dat deze reeds beschikt over een ondernemingsnummer of een identificatienummer bij de sociale zekerheid, ingeval het gaat om een natuurlijke persoon die niet de hoedanigheid heeft van een onderneming in de zin van de wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, volstaat dit nummer; 3° De identificatiegegevens van de Belgische instelling bij dewelke de stagiair gedetacheerd is.In het geval dat deze reeds beschikt over een ondernemingsnummer of identificatienummer bij de sociale zekerheid, indien het gaat om een natuurlijke persoon die niet de hoedanigheid heeft van onderneming in de zin van de voornoemde wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten, volstaat dit nummer; 4° De voorziene begin- en einddatum van de detachering in België;5° De plaats waar in België de arbeidsprestaties worden geleverd;6° De vermelding of de stagiair in het kader van de detachering al dan niet activiteiten verricht in de bouwsector.»

Art. 2.Artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2007, wordt vervangen als volgt : «

Art. 5.Voor gedetacheerde werknemers of gedetacheerde zelfstandigen die regelmatig werkzaamheden uitoefenen op het grondgebied van België en één of meerdere andere landen kan de melding zoals voorzien in artikel 4 gedaan worden voor een periode van maximaal 12 maanden en kan deze telkens na afloop van deze periode verlengd worden voor een volgende periode van maximaal 12 maanden.

De bepalingen van dit artikel gelden evenwel niet voor activiteiten in de bouwsector of in de sector van de uitzendarbeid.

In de zin van dit besluit wordt verstaan onder regelmatig werkzaamheden uitoefenen op het grondgebied van België en één of meerdere andere landen : een activiteit die structureel in verschillende landen wordt uitgeoefend waarvan een substantieel deel in België, waardoor de betrokken persoon frequent korte periodes in België voor beroepsredenen aanwezig is. »

Art. 3.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « Art 6. Indien de detachering niet plaatsvindt in de gemelde periode, moet de aangever zijn melding annuleren ».

Art. 4.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden devolgende wijzigingen aangebracht : « 1° De 1° is vervangen door « de sociale inspecteurs behorend tot de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid »; 2° In de 2°, worden de woorden « controleurs en » geschrapt;3° In de 3°, worden de woorden « controleurs en » geschrapt;4° In de 4°, worden de woorden « controleurs en inspecteurs » vervangen door « sociale inspecteurs »;5° In de 5°, worden de woorden « ambtenaren » vervangen door « sociale inspecteurs »;6° In de 6°, worden de woorden « bevoegde ambtenaren » vervangen door « sociale inspecteurs » ».

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2013.

Art. 6.De eerste Minister, de minister bevoegd voor sociale zaken, de minister bevoegd voor Zelfstandigen en de minister bevoegd voor Werk, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 maart 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Middenstand, K.M.O.'s, Zelfstandigen en Landbouw, Mevr. S. LARUELLE De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK De Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale en de Fiscale Fraude, J. CROMBEZ

^