Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 maart 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/03/2013 numac 2013041303 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand maart 2013 is sa Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 0,138 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 0(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 27/03/2013 numac 2012012165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de tewerkstelling van personen behorende tot de risicogroepen in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 27/03/2013 numac 2012012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 27/03/2013 numac 2012012169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2001 betreffende het klein verlet, de betaling van bepaalde wettelijke feestdagen, de vaststelling van de gegevens die de afrekening moet bevatten, welke bij elke definitieve betaling van het loon aan de werkgever overhandigd wordt, de sociale, economische en technische vorming van de vertegenwoordigers van de arbeiders en arbeidsters type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 27/03/2013 numac 2012012167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de uitzendarbeid in de grind- en zandexploitaties, de witzandexploitaties uitgezonderd type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 27/03/2013 numac 2012012170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2003 betreffende de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten voor de werknemers die geen gebruik maken van het openbaar vervoer, bestaanszekerheid, arbeidstijdverkorting in de sector witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 27/03/2013 numac 2012207005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de risicogroepen en vormingsinspanningen over de jaren 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 27/03/2013 numac 2012207033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 betreffende het sectoraal systeem van ecocheques type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 27/03/2013 numac 2012207304 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 27/03/2013 numac 2012012177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2003 betreffende het raamakkoord aangaande de vaststelling van de loonvoorwaarden voor stafofficieren ingeschreven in de Belgische Pool der zeelieden ter koopvaardij tewerkgesteld door een Belgische maatschappij op een "equal terms"-basis type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 27/03/2013 numac 2012012189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1987 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 27/03/2013 numac 2012207013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997 betreffende de financiële tegemoetkoming van de werkgever in de prijs van het vervoer van werknemers type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 27/03/2013 numac 2012207321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de risicogroepen en vormingsinspanningen over de jaren 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013003083 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een regeringscommissaris van Begroting bij de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013009141 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk, van stichtingen en van organismen voor de financiering van pensioenen type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013009147 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2000 tot vaststelling van de wijze en de voorwaarden voor de organisatie van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend examen voor toelating tot de gerechtelijke stage type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2013 numac 2013011126 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevorderingen door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 1 februari 2013 wordt de heer Lucas MARIEN, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met behoud v Bij koninklijk besluit van 1 februari 2013 wordt de heer Marc WEGNEZ, klasse A1 met de titel va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2013 numac 2013011129 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevorderingen door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 10 januari 2013 wordt Mevr. Katrien SELDERSLAGHS, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met be Bij koninklijk besluit van 10 januari 2013 wordt de heer Hamadi ELIDRISSI, klasse A1 met de tit(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2013 numac 2013022168 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Pensioenen. - Personeel. - Hernieuwing van de managementfunctie van directeur-generaal bij het departement Toekenning Bij koninklijk besluit van 19 maart 2013 wordt, met ingang van 1 juni 2013, het mandaat van de heer Johan (...) type koninklijk besluit prom. 29/01/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013022172 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 20/03/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013022176 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 34 en 34bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 06/03/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013024088 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juli 2008 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2013 numac 2013024083 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013 wordt Peter Devlieghere, geboren op 19 november 1971, bevorderd met ingang van 11 februari 2013 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van attaché in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013 wordt Mevr. Katrien Maasen, geboren op 5 december 1(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2013 numac 2013024086 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Federale mobiliteit Bij koninklijk besluit van 31 januari 2013 wordt Mevr. Marie-Line GABRIEL, geboren op 27 oktober 1967, attaché A1 bij het FOD Sociale Zekerheid, met ingang van 1 november 2012, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst naa type koninklijk besluit prom. 11/03/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013024094 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 2009 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1999 betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort type koninklijk besluit prom. 31/01/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013024097 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie voor 2013 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013024099 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2013 numac 2013201217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenningscommissie inzake betaald educatief verlof Vervanging van leden Bij koninklijk besluit van 12 maart 2013 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2013, wordt de heer Lander Vander Linden benoemd tot effectief lid van de Erkennings Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. Céline Marchal tot effectief lid benoemd van voornoemde commissie(...) type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013201636 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/02/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013000194 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 juni 2009 tot benoeming van de leden van de examencommissie belast met het afnemen van het taalexamen bedoeld in artikel 39/21 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor **** type ministerieel besluit prom. 18/03/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013009142 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 1 en 6 van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk van stichtingen en van organismen voor de financiering van pensioenen type ministerieel besluit prom. 26/02/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013024100 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. 26/02/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013024101 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretaris van de geneeskundige commissie van beroep, Franstalige kamer type ministerieel besluit prom. 15/03/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013027078 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de uitvoering van milieuvriendelijke landbouwmethodes voor het landbouwseizoen 2013 type ministerieel besluit prom. 26/02/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 november 2011 tot benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/03/2013 numac 2013031167 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Particulier bureau voor arbeidsbemiddeling. - Erkenning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofstedelijke Gewest van 11 maart 2013, wordt T-Groep NV, Stationsstraat 120, 2800 Mechelen, erkend als particulier bureau voor arbeidsbemiddelin - Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten. - Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten in de(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 27/03/2013 numac 2013201482 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 20/2013 van 28 februari 2013 Rolnummer 5308 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2, 1°, van de wet van 11 juli 2011 « tot wijziging van de artikelen 216bis en 216ter van het Wetboek van strafvordering en Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013029227 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitstelling van de opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 juli 2012 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 april 1998 betreffende de financiering van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, de versteviging van het wetenschappelijk universitair potentieel en de financiering van programma's voor collectief fundamenteel onderzoek

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013201647 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013201744 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Awans type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013201745 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Comblain-au-Pont type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013201747 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Borgworm type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013201746 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Ouffet type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013201801 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden voor rouwcentra waar geen balsemingen worden uitgevoerd

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 27/03/2013 numac 2013201823 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden Bij besluit van de Directeur-generaal van 14 maart 2013, dat in werking treedt op 18 maar Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de k(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/03/2013 numac 2013024090 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Lijst die de lijst van februari 2013 vervangt van de personen waarvan beslist wordt hun erkenning in te trekken als erkend verkoper van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik als erkend verkoper van klasse A en B volgens artikel 75, § NOM / NAAM Rue/Straat Ccode postal/ Postcode

document

type document prom. -- pub. 27/03/2013 numac 2013011161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-13/0008 : Huyghebaert Holding BVBA/Handelsmaatschappij Eugène Huyghebaert NV en Maconal Food NV. - Zaak die in aanmerking ka Op 20 maart 2013, ontving het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een con(...)

erratum

type erratum prom. 04/03/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013022174 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten. - Errata

document

type document prom. 21/12/2012 pub. 27/03/2013 numac 2013201644 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Regering van 20 juli 2009 tot vastlegging van het digitale RRC-06-radiofrequentieplan van de Duitstalige Gemeenschap in de radio-omroep-frequentiebanden III, IV en V en tot regeling van de overgangsperiode

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2013 numac 2013011128 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 16 januari 2013 wordt met ingang van 1 september 2012, de heer Nicolas COBBAERT in de hoedanigheid van rijksambtenaar benoemd tot de titel van Bij koninklijk besluit van 17 februari 2013 wordt met ingang van 1 november 2012, de heer Timot(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2013 numac 2013011130 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 20 februari 2013 wordt met ingang van 1 januari 2013, Mevr. Lien Tam CO in de hoedanigheid van rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché Bij koninklijk besluit van 20 februari 2013 wordt met ingang van 1 januari 2013, de heer Peter (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/03/2013 numac 2013009148 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Oproep tot kandidaten voor het secretariaat van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 7 en 9 van de wet van 20 juli 2006 tot in - 1 diensthoofd van niveau C; - 1 assistent van niveau C. Zij worden door de Koning aangeweze(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 27/03/2013 numac 2013201887 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** assistenten bij de **** Boekhouding en Begroting De vergelijkende selectie van **** assistenten bij de **** Boekhouding en Begroting (niveau ****) voor de Gemeenschap(...) Er zijn 7 geslaagden. (...)
^