Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 juni 2012
gepubliceerd op 12 juli 2012

Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de wijziging van het huishoudelijk reglement van het beheerscomité van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012203751
pub.
12/07/2012
prom.
19/06/2012
ELI
eli/besluit/2012/06/19/2012203751/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 JUNI 2012. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de wijziging van het huishoudelijk reglement van het beheerscomité van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 juni 1960 dat de organismen belast met het beheer van de sociale zekerheid van de werknemers van Belgisch-congo en Ruanda-Urundi onder de controle en de waarborg van de Belgische Staat plaatst en dat waarborg draagt door de Belgische Staat van de maatschappelijke prestaties ten gunste van deze werknemers verzekerd, laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2006;

Gelet op de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid, artikel 2, § 3, gewijzigd bij de wet van 21 december 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 oktober 1991 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beheer van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 juni 2007;

Gelet op de beslissing van het Beheerscomité van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid van 27 januari 2012;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De volgende wijziging van het huishoudelijk reglement van het beheerscomité van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid, gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1991 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het beheerscomité van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid, opgesteld door het beheerscomité, wordt goedgekeurd : Artikel 10, derde lid, van hetzelfde reglement wordt aangevuld als volgt : "Wanneer er op de agenda punten staan waaromtrent zal dienen te worden gestemd zal, voor de behandeling en de stemming van deze punten, het voorzitterschap waargenomen worden door een van de leden benoemd door de Koning op voordracht van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, overeenkomstig artikel 2 § 1, vijfde lid van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid."

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Pensioenen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 juni 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Pensioenen, V. VAN QUICKENBORNE

^