Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 juni 2012
gepubliceerd op 02 juli 2012

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de werking en het personeel van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie in het kader van de controle van de gedwongen terugkeer

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2012000393
pub.
02/07/2012
prom.
19/06/2012
ELI
eli/besluit/2012/06/19/2012000393/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode
<****>****_title">19 JUNI 2012. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de werking en het personeel van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie in het kader van de controle van de gedwongen terugkeer****><****>
VERSLAG AAN DE KONING ****, **** huidige ontwerp van koninklijk besluit is genomen om de uitvoering van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, te verzekeren. Bij deze wet wordt de Richtlijn 2008/115/EG van het **** **** en de **** van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven, gedeeltelijk omgezet in het **** recht.****><****>**** ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de werking en het personeel van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie in het kader van de controle van de gedwongen terugkeer, heeft dan ook als doelstelling : ****_list">1) Overeenkomstig het artikel 74/14, § 2, van de wet van 15 december 1980, ingevoegd bij artikel 21 van de wet van 19 januari 2012, de preventieve maatregelen die ten aanzien van de onderdaan van een derde land kunnen worden genomen om het risico op onderduiken tijdens de termijn toegekend voor het vrijwillig vertrek te vermijden, te bepalen;****_list">2) In uitvoering van het artikel 74/15, § 3, van de voornoemde wet, ingevoegd bij artikel 22 van de wet van 19 januari 2012, de instantie aan te duiden die belast is met de controle op de gedwongen terugkeer, en de nadere regels van deze controle, te bepalen.Deze instantie is de algemene inspectie van de federale en de lokale politie en daartoe wordt het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de werking en het personeel van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie in het kader van de controle van de gedwongen terugkeer, aangepast.****><****>**** ontwerp van koninklijk besluit bevat daarnaast ook bepalingen die uitvoering moeten geven aan de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, meer bepaald, aan de gewijzigde artikelen 3, eerste lid, 9°, 7, 27, §§ 1 en 3, van de wet, door de daaraan gekoppelde bijlagen (bijlagen 11 en 13) te wijzigen of aan de nieuwe artikelen 74/11, 74/12, en 74/14 door nieuwe bijlagen in het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 in te lassen (bijlage 13**** : bevel om het grondgebied te verlaten met **** en bijlage 13**** : bevel om het grondgebied te verlaten met **** en **** met het oog op verwijdering);****><****>Wat de invoering van een systeem voor de controle op de gedwongen terugkeer betreft, moet worden opgemerkt dat de **** **** duidelijk gemaakt heeft dat de gehele procedure van de gedwongen terugkeer moet worden gedekt. Bij de monitoring moeten (onafhankelijke) derde partijen betrokken zijn die niet de overheden zijn die de terugkeer hebben uitgevoerd, wat niet noodzakelijk betekent dat het om een niet-gouvernementele organisatie moet gaan.****><****>Tijdens de vergadering van het **** op 8 mei 2009 heeft de Commissie er meer bepaald op gewezen dat niet alle verwijderingen systematisch moeten worden gecontroleerd, maar dat de instantie die belast wordt met de controle in staat moet worden gesteld om aan elke gedwongen terugkeer deel te nemen.****><****>**** Minister die de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft en de ministers van **** Zaken en ****, hebben de Algemene **** van de federale en van de lokale politie (hierna «*****» genoemd) aangeduid om de controle van de gedwongen terugkeer op basis van de volgende elementen op zich te nemen : ****_list">****) **** Algemene Inspectie is reeds bevoegd voor het uitvoeren van de controle op de gedwongen terugkeer. **** artikel 9, 1°, van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de werking en het personeel van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie (Belgisch **** van 18 augustus 2001) is de Algemene **** van de federale politie en van de lokale politie reeds belast met de controle van de uitvoering van de gedwongen terugkeer.****><****>**** controle van de gedwongen terugkeer die door de Algemene Inspectie wordt uitgevoerd, kan gedeeltelijk of volledig zijn. **** controle kan derhalve een pre-****, een pre-****, een ****, een **** alsook de aankomst en de ontvangst van de verwijderde vreemdelingen in het land van terugkeer omvatten.****><****>**** artikel 69, § 7, van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 oefent de inspecteur-generaal zijn mandaat uit in overeenstemming met de ****, gezamenlijk vastgesteld door de **** van **** Zaken en door de **** van ****, waarin de te bereiken doelstellingen en de daartoe ter beschikking gestelde middelen worden vastgelegd. **** **** wordt bij essentiële wijzigingen van de doelstellingen of van de middelen door dezelfde overheden, aangepast. ****_list">****) **** Algemene Inspectie is een instantie die onafhankelijk is van de overheden die bevoegd zijn voor de verwijdering en van de overheden die belast zijn met de uitvoering van de verwijderingen. **** Algemene Inspectie is een onafhankelijke instantie waarvan de op initiatief uitgevoerde **** krachtens artikel 27 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001, het voorwerp uitmaken van een algemeen actieplan dat jaarlijks door de inspecteur-generaal aan de **** van **** Zaken en ****, wordt voorgelegd. ****_list">****) Sinds 2003 beschikt de Algemene **** over ervaring in de controle op de gedwongen terugkeer.In uitvoering van de richtlijnen van de **** van **** **** van 10 maart 2003 en van 5 oktober 2009 voert de Algemene Inspectie sinds 2003 en tot op heden in de volgende gevallen de controle uit : ****_list">1) op de meeste beveiligde vluchten vanaf het begin tot aan de aankomst in het land van terugkeer, en dit in uitvoering van een aanbeveling van de **** ****;****_list">2) bij het aan boord gaan van commerciële vluchten dit, meerdere keren per week;****_list">3) op sommige vluchten die een transit of een nieuwe **** inhouden;****_list">4) bij het aan boord gaan of op de volledige vlucht, indien er sprake is van een risico dat bepaald wordt in functie van de bestemming, het feit dat er reeds meerdere pogingen tot verwijdering hebben plaatsgevonden, of indien er in de media aandacht besteed wordt aan de verwijdering. **** moet ook worden opgemerkt dat de Algemene Inspectie reeds een jaarlijks **** opstelt en dat een verslag van de monitoring van de verwijdering systematisch wordt opgesteld.****><****>**** commentaar.****><****>Artikel 1.****><****>Als gevolg van het advies van de Afdeling **** van de **** van **** wordt verduidelijkt dat dit koninklijk besluit deel uitmaakt van de omzetting van de artikelen 7, paragraaf 3, 8, paragraaf 6 en 11, paragraaf 1, van de Richtlijn 2008/115/EG van het **** **** en de **** van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven.****><****>Artikel 2 Artikel 110**** bepaalt dat een bijlage 13 aan een onderdaan van een derde land betekend wordt wanneer een beslissing tot verwijdering in toepassing van artikel 7 of artikel 74/14, van de wet van 15 december 1980 betekend wordt.****><****>Artikel 110 **** bepaalt het model van de bijlagen 13**** en 13****.****><****>**** bijlage 13**** wordt aan een onderdaan van een derde land betekend wanneer hij het voorwerp uitmaakt van een beslissing tot verwijdering met ****.****><****>**** bijlage 13**** wordt aan een onderdaan van een derde land betekend wanneer hij het voorwerp uitmaakt van een beslissing tot verwijdering dat gepaard **** met een **** en een **** met het oog op de verwijdering.****><****>**** artikel bepaalt eveneens de preventieve maatregelen die ten aanzien van de onderdaan van een derde land overeenkomstig artikel 74/14, § 2, van de wet kunnen worden genomen om het risico op onderduiken tijdens de termijn die voor het vrijwillig vertrek is toegekend, te vermijden;****><****>**** maatregelen kunnen elk op zich worden genomen of cumulatief.****><****>**** bedrag dat wordt gevraagd in het kader van de «*****» moet bepaald worden rekening houdende met het ****, met inachtneming van de individuele situatie van de persoon. Er werd gekozen om het bedrag van de waarborg te linken aan de kosten van verblijf in een gesloten centrum.****><****>Deze kosten zijn vastgesteld in het koninklijk besluit van 14 januari 1993 tot bepaling van de nadere regels van de kosten van huisvesting, verblijf en **** bedoeld in artikel 74/4, §§ 3 en 4, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. De dagelijkse kostprijs bedraagt heden 46,10 ****. **** financiële waarborg zou derhalve als basis van berekening, een aantal dagen in een gesloten centrum kunnen hebben in functie van de situatie van de persoon, bijvoorbeeld, een verblijf van 7 dagen met een maximaal bedrag dat overeenstemt met een verblijf van 30 dagen in een gesloten centrum, zijnde, op dit ogenblik, 1.383,00 ****. **** voor deze laatste berekening in overweging genomen periode stemt overeen met de termijn waarbinnen de vreemdeling het grondgebied moet verlaten. **** **** om een geïndexeerde som.****><****>**** financiële waarborg wordt gestort bij de Deposito- en ****, overeenkomstig het koninklijk besluit ****. 150 van 18 maart 1935 tot **** van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en **** en tot invoering van wijzigingen erin krachtens de wet van 31 juli 1934.****><****>**** concreto zal de vreemdeling de som op de bij de Deposito- en **** geopende rekening storten of laten storten. Hij zal het bewijs van de storting overleggen samen met het betrokken document van de financiële instelling die de storting heeft uitgevoerd.****><****>Teneinde de gestorte waarborg terug te krijgen, deelt de vreemdeling aan de minister of zijn gemachtigde, het schriftelijke bewijs mee waaruit blijkt dat hij het grondgebied heeft verlaten en een rekeningnummer waarop het bedrag van de waarborg door de Deposito- en **** kan worden gestort.****><****>Artikel 3 In dit artikel wordt de vervanging voorzien van de bijlage 11 om die aan te passen overeenkomstig artikel 3, eerste lid, 9°, van de wet van 15 december 1980, aangezien een beslissing tot **** kan worden genomen.****><****>**** artikel bepaalt ook de vervanging van de bijlage 13 die aan een onderdaan van een derde land betekend wordt wanneer een beslissing tot verwijdering betekend wordt.****><****>Artikel 4.****><****>Als gevolg van het advies van de Afdeling **** van de **** van **** wordt verduidelijkt dat de nieuwe bijlagen 13**** en 13**** worden toegevoegd aan de bijlagen bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.****><****>Artikel 5 Het koninklijk besluit van 20 juli 2001 wordt gewijzigd, met het oog op het aanduiden van de Algemene inspectie als instantie die belast is met het uitvoeren van de controle op de gedwongen terugkeer en het bepalen van de modaliteiten van deze controle. **** artikel 8, § 6, van de Richtlijn 2008/115, zullen de controles op de gedwongen terugkeer in functie van de beschikbare menselijke en budgettaire middelen, regelmatiger zijn zonder echter systematisch te worden. **** **** erom erop toe te zien dat men over een efficiënt systeem voor de controle op de gedwongen terugkeer beschikt.****><****>**** artikel 5 van de wet van 15 mei 2007 op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de ****, waakt de Algemene **** als onafhankelijk **** van de **** dat ressorteert onder de uitvoerende macht, over het optimaliseren van de werking van de federale politie en van de lokale politie, en houdt daarbij de democratie en de bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden, in acht.****><****>**** Algemene Inspectie is een orgaan dat onafhankelijk is van de **** die belast zijn met de uitvoering van de gedwongen terugkeer en van de overheid die bevoegd is om een beslissing tot verwijdering te nemen.****><****>**** artikel 8 van de wet van 15 mei 2007 beschikken de leden van de Algemene **** voor de uitvoering van hun opdrachten over een algemeen en permanent recht tot inspectie.****><****>In de hoedanigheid van overheid die bevoegd is om de beslissing tot verwijdering te nemen, waakt de **** Vreemdelingenzaken erover dat de Algemene **** onmiddellijk en systematisch op de hoogte wordt gebracht van elke gedwongen terugkeer van een onderdaan van een derde land, en dit om de Algemene Inspectie in staat te stellen om haar controle uit te voeren.****><****>**** basis van het schriftelijk verslag dat door de **** Vreemdelingenzaken wordt opgestuurd, en rekening houdend met de beschikbare menselijke en budgettaire middelen en het risico op incidenten met de ****(****)****(en) van een derde land die moet(en) worden verwijderd, zal de Algemene **** beslissen om de uitvoering van de gedwongen terugkeer gedeeltelijk of volledig te controleren, of om niet tot deze controle over te gaan.****><****>Het risico op incidenten wordt met name op basis van de volgende elementen geëvalueerd : - het verzet van de ****(****)****(en) tegen de verwijdering; - het verzet tegen de verwijdering door groepen sympathisanten; - het risico op moeilijkheden met de overheden van het land van bestemming.****><****>Indien de gedwongen terugkeer via de luchtwegen wordt uitgevoerd, **** de Algemene **** na of de maatregelen in overeenstemming met de punten 2.1, 2.2 en 3.2 van de gemeenschappelijke richtsnoeren voor verwijdering door de lucht, toegevoegd aan de Beschikking 2004/573/EG van de **** van 29 april 2004 inzake het organiseren van gezamenlijke vluchten voor de verwijdering van onderdanen van derde landen tegen wie individuele ****-maatregelen zijn genomen van het grondgebied van twee of meer lidstaten, genomen worden.****><****>Indien de controle op het gehele verloop van de lijnvlucht betrekking heeft, worden de volgende principes toegepast : **** principe : - er wordt herinnerd aan het feit dat de Algemene **** niet alleen controleert en toezicht houdt, maar ook uitnodigt om alle nodige maatregelen te nemen teneinde mogelijke incidenten te vermijden of ervoor een oplossing te vinden; - de controles vinden plaats zowel tijdens de werkdagen als de weekends en op feestdagen; - alle controles moeten in principe door twee leden van de Algemene Inspectie worden uitgevoerd; - elke controle zal het voorwerp uitmaken van een gedetailleerd verslag; - tijdens de voorbereiding van een speciale vlucht wordt een personeelslid van de Algemene Inspectie systematisch als reserve aangeduid. Voor deze persoon zal eveneens een visum worden aangevraagd.****><****>**** van een speciale vlucht : **** controle moet plaatsvinden vanaf de uiteenzetting van de opdracht of het vertrek uit het gesloten centrum tot de overhandiging van de te verwijderen persoon aan de lokale overheden - met inbegrip van de gesprekken met de lokale overheden en de contacten met de **** vertegenwoordiging in het land van bestemming.****><****>**** van de lijnvlucht : **** controle moet plaatsvinden vanaf de uiteenzetting van de opdracht of het vertrek uit het gesloten centrum tot en met het overhandigen van de te verwijderen onderdaan van een derde land aan de lokale overheden, met inbegrip van de gesprekken met de lokale overheden en de contacten met de **** vertegenwoordiging in dat land.****><****>Indien het om een gedeeltelijke controle ****, kan bijvoorbeeld voorzien worden dat het vertrek van een lijnvlucht gecontroleerd wordt. In dit geval wordt de controle uitgevoerd vanaf het vertrek uit een gesloten centrum, of een luchthaven, of elke andere instelling tot het moment dat de **** gesloten worden of het vliegtuig opstijgt.****><****>Indien zich een ernstig incident voordoet zoals, een daad van buitensporig geweld vanwege de onderdaan van een derde land of een lid van de federale politie of een lid van de veiligheidsdienst van de luchtvaart-maatschappij, zware letsels bij de onderdaan van een derde land of diens overlijden, een muiterij aan boord of tussenkomsten van derden die het normale verloop verstoren, zal de Algemene **** onmiddellijk de Commissaris-generaal van de **** Politie en de **** van **** **** of de vertegenwoordigers die zij aanduiden hiervan in lichten.****><****>**** Algemene Inspectie stelt een chronologisch verslag van elke controle op dat de vaststellingen bevat. **** functie van de gedane vaststellingen kan dit verslag met aanbevelingen worden aangevuld. **** verslag wordt naar de **** van **** ****, naar de Minister die de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de **** van ****, onder zijn bevoegdheid heeft, naar de overheid die de beslissing tot verwijdering genomen heeft en naar de betrokken **** gestuurd. **** verslag wordt opgestuurd om de bevoegde overheden en de betrokken diensten op de hoogte te brengen van de gedane vaststellingen en er op deze manier op toe te zien dat de door de Algemene Inspectie uitgevoerde controle zo efficiënt mogelijk is.****><****>Bovendien zal de Algemene **** jaarlijks een verslag van haar activiteiten opmaken. **** verslag zal door de **** van **** **** aan de **** van volksvertegenwoordigers en aan de Senaat worden overgemaakt. **** verslag zal onder meer bevatten : de cijfers met betrekking tot de terugkeer, de redenen voor de selectie van de gevoerde controles, de dwangmiddelen die gebruikt werden, de eventuele gevallen van aantasting van de fysieke integriteit van de onderdaan van derde landen of van een lid van de politie, de modaliteiten bij de overdracht en de opvang van de onderdaan van een derde land, in het land van bestemming, een verslag betreffende eventuele klachten, de aanbevelingen en de opvolging van de voorgaande aanbevelingen.****><****>Artikel 6 De inwerkingtreding van deze tekst is vastgelegd op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad. Er wordt afgeweken van de gebruikelijke termijn voor de inwerkingtreding, vastgelegd bij artikel 6, eerste lid, van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in ****, het opmaken, bekendmaken en **** van wetten en verordeningen, aangezien het onderhavig ontwerp van koninklijk besluit deel uitmaakt van de omzetting van de Richtlijn 2008/115/EG van het **** **** en de **** van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven.****><****>Aangezien deze omzetting ten laatste op 24 december 2010 diende plaats te vinden, is het essentieel op de onmiddellijke inwerkingtreding van het besluit toe te zien, ten einde de verbintenissen van de **** **** ten opzichte van de **** **** zo goed mogelijk te in acht te nemen.****><****>Artikel 7.****><****>**** artikel vereist geen bijzondere commentaar.****><****>Dit is het onderwerp van dit ontwerp van koninklijk besluit.****><****>We hebben de eer te zijn, ****, van **** Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, **** **** van **** zaken, ****. ****. **** **** **** van ****, Mevr. ****. **** **** **** voor Asiel en ****, Mevr. ****. DE ********><****> ADVIES 51.169/4 VAN 25 APRIL 2012 VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE De **** van ****, afdeling ****, vierde kamer, op 30 maart 2012 door de **** voor Asiel en ****, toegevoegd aan de **** van **** verzocht haar, binnen een termijn van dertig dagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit «*****», heeft het volgende advies gegeven : Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de **** van ****, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003, beperkt de afdeling **** overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande ****.****><****>Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.****><****>**** opmerkingen **** ****_list">1. **** artikelen 5, 8 en 13 van de wet van 15 mei 2007 op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de ****', waarnaar in het tweede lid van de aanhef wordt verwezen, bevatten geen machtiging en verlenen het voorliggende ontwerp dus geen rechtsgrond. Het tweede lid moet dus worden weggelaten. ****_list">2. **** vierde lid vermeldt een van de twee koninklijke besluiten dat wordt gewijzigd door het voorliggende ontwerp.Er is dan ook geen aanleiding om de artikelen 8 en 9 van dit koninklijk besluit te vermelden (1). ****_list">3. **** adviezen van de **** van **** zijn gegeven op respectievelijk 8 september 2011, 26 september 2011 en 20 december 2011.**** vijfde lid moet in die zin worden aangevuld. ****_list">4. **** aanhef dient te worden aangevuld met een als volgt gestelde **** : «*****» (2).****_list">5. Het is onnodig het overleg van de Ministerraad en de datum ervan apart te vermelden. Het zevende lid dient te worden weggelaten en de vermelding van de **** ministers en staatssecretaris moet op de gebruikelijke wijze worden geformuleerd (3).****><****>**** **** 1 (nieuw) **** ontwerp draagt bij tot de omzetting van met name de artikelen 7, lid 3, 8, lid 6, en 11, lid 1, van **** 2008/115/EG van het **** **** en de **** van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven' (hierna **** 2008/115/EG genoemd).****><****>**** artikel 1 van het **** moet deze gedeeltelijke omzetting dan ook worden vermeld (4) en moet de nummering van het ontwerp dienovereenkomstig worden aangepast (5).****><****>Artikelen 1 en 2 **** ontwerp dient te worden aangevuld met een bepaling die de bijlagen 13**** en 13****, waarvan het ontworpen artikel 110****, eerste en tweede lid, melding maakt, als bijlage voegt bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen' (hierna het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 genoemd).****><****>**** nieuwe bijlagen moeten de bijlagen 3 en 4 worden van het ontworpen besluit (6).****><****>Voor het overige wordt verwezen naar de opmerking betreffende de bijlagen.****><****>Artikel 3 ****_list">1. De inleidende zin van artikel 3 van het ontwerp dient te worden verbeterd aangezien in titel **** van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de werking en het personeel van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie' de ontworpen artikelen 9/1 tot 9/4 worden ingevoegd, en niet de ontworpen artikelen 9/1 tot 9/3.****_list">2. Betreffende de ontworpen artikelen 9/2 en 9/4 dient daarenboven te worden opgemerkt dat het verslag aan de Koning gegevens bevat die niet zijn opgenomen in het **** van het ontworpen besluit.**** name kunnen, betreffende het ontworpen artikel 9/2, worden vermeld : het begrip «*****», de reikwijdte van de rol van de Algemene Inspectie, de plaats, het tijdstip en de inhoud van de controle evenals, betreffende het ontworpen artikel 9/4, de gegevens van het verslag waarnaar deze bepaling verwijst.****><****>Volgens de gemachtigde ambtenaar zijn de gegevens die in het verslag aan de Koning worden vermeld informatief. In dat opzicht horen ze thuis in het verslag aan de Koning.****><****>Indien de steller van het ontwerp echter oordeelt dat bepaalde vermeldingen in het verslag aan de Koning in werkelijkheid gelding hebben voor de algemene inspectie zonder dat ze hun rechtskracht aan andere juridisch toelaatbare instrumenten ontlenen, moeten dergelijke vermeldingen, die dus van autonome reglementaire aard zijn, uitdrukkelijk worden opgenomen in het **** van het ontwerp.****><****>**** ontworpen artikelen 9/2 en 9/4 moeten worden herzien in het licht van deze opmerkingen en de tekst van het verslag aan de **** moet dienovereenkomstig worden aangepast.****><****>Artikelen 4 en 5 ****_list">1. **** artikelen 4 en 5 van het ontwerp moeten van plaats worden verwisseld (7).****_list">2. **** betreft artikel 4 van het ontwerp, en zoals de gemachtigde ambtenaar heeft bevestigd, moeten de minister van **** Zaken en de **** van ****, ieder wat hem betreft, eveneens worden belast met de uitvoering van het besluit (8). Bijlagen ****_list">1. **** ontwerp bevat vier modellen van documenten : bijlage 11 (****), bijlage 13 (bevel om het grondgebied te verlaten), bijlage 13**** (bevel om het grondgebied te verlaten, met een ****) en bijlage 13**** (bevel om het grondgebied te verlaten, met een **** en ****, met het oog op verwijdering). **** van de bijlagen die men beoogt te wijzigen in het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 moet worden voorafgegaan door een eerste opschrift dat vermeldt dat het bijlage (...) betreft van het koninklijk besluit van (...) tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de werking en het personeel van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie in het kader van de controle van de gedwongen terugkeer' (9), gevolgd door een tweede opschrift waarin wordt vermeld dat het bijlage (...) betreft van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen' (10).****><****>Voor de nieuwe bijlagen waarin voorzien is door artikel 110**** en die zijn ingevoegd bij artikel 2 van het ontwerp, moet dezelfde werkwijze gevolgd worden.****><****>**** bijlagen moeten tevens in fine de vermelding «*****» bevatten en dezelfde datum en handtekening dragen als die welke voorkomen in de tekst waarbij ze zijn gevoegd (11). ****_list">2. **** **** versie van bijlage 13**** die aan de **** van **** is bezorgd, bevat op bladzijde 2 vier soorten preventieve maatregelen (12).Artikel 1 van het ontwerp (ontworpen nieuw artikel 110****, § 1) bevat echter slechts drie preventieve maatregelen. De gemachtigde ambtenaar heeft bevestigd dat de vierde maatregel, «*****», in de **** versie moet worden weggelaten zoals het geval is in de **** versie, die deze vermelding niet bevat. ****_list">3. Wat de duur van een **** betreft waartoe de minister of zijn gemachtigde beslist met toepassing van artikel 74/11 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen', beperken de ontworpen bijlagen 13**** en 13**** zich ertoe de verschillende maximale termijnen in herinnering te brengen die kunnen gelden voor de ****, maar ze maken in het voorliggende geval geen gewag van de precieze duur van het verbod waartoe de minister of zijn gemachtigde heeft besloten ten aanzien van de persoon die in kennis wordt gesteld van deze of gene bijlage.Het is evenwel vanzelfsprekend dat de kennisgeving aan die persoon uitdrukkelijk melding moet maken van de precieze duur van het **** dat hem wordt opgelegd. Deze duur moet, met toepassing van artikel 74/11, § 1, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 volgens alle relevante omstandigheden van het individuele geval worden bepaald (13). **** bijlagen 13**** en 13**** moeten dus worden herzien teneinde met deze opmerking rekening te houden. _______ Nota's (1) **** van de **** - **** voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, ****.****-****.****, **** «*****», aanbeveling 30. ****_list">(2) **** artikel 19/1, § 1, eerste lid, van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkelingen'. (3) **** van de **** - **** voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, ****.****-****.****, **** «*****», aanbeveling 42 en formules **** 3-8-1 en **** 3-9-1. ****_list">(4) **** artikel 20, lid 1, tweede alinea, van **** 2008/115/EG. (5) **** van de **** - **** voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, ****.****-****.****, **** «*****», aanbeveling 195; zie in dezelfde zin advies 50.248/2/****, gegeven op 8 september 2011, over een ontwerp dat ontstaan heeft gegeven aan het koninklijk besluit van 21 september 2011 tot wijziging van de koninklijke besluiten van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van 17 mei 2007 tot vaststelling van de **** van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van 7 mei 2008 tot vaststelling van bepaalde **** van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen'. (6) **** van de **** - **** voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, ****.****-****.****, **** «*****», aanbeveling 174 en formule 4-2-13-4. (7) ****., aanbevelingen 157 en 168. (8) ****., aanbeveling 166. ****_list">(9) Dit is het opschrift van het voorliggende ontwerp van koninklijk besluit. (10) ****., aanbeveling 174 en formule **** 4-2-13-2. (11) ****., aanbeveling 172. ****_list">(12) Er wordt verwezen naar artikel 7, lid 3, van **** 2008/115/EG.****_list">(13) **** ook artikel 11, lid 2, van **** 2008/115/EG. De kamer was samengesteld uit : De heren : ****. ****, ****;****><****>****. **** en S. ****, staatsraden;****><****>Mevr. ****. ****, griffier.****><****>**** verslag werd uitgebracht door Mevr. ****. ****, auditeur.****><****>**** overeenstemming tussen de **** en de **** tekst werd nagezien onder toezicht van de heer ****. ****.****><****>De griffier, ****. ****.****><****>**** voorzitter, ****. ****.****><****> 19 JUNI 2012. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de werking en het personeel van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie in het kader van de controle van de gedwongen terugkeer **** ****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, **** Groet.****><****>**** op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, op de artikelen 3, eerste lid, 9°, 7, 27, §§ 1 en 3, 74/11, 74/12, 74/14 en 74/15, § 3, gewijzigd of ingevoegd bij de wetten van 15 juli 1996, 29 april 1999, 1 september 2004 en 19 januari 2012;****><****>**** op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;****><****>**** op het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de werking en het personeel van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie;****><****>**** op adviezen van de **** van ****, gegeven op 8 september 2011, 26 september 2011 en 20 december 2011;****><****>**** op het akkoord van de **** van ****, gegeven op 13 maart 2012;****><****>**** op het voorafgaand onderzoek met betrekking tot de noodzaak om een **** uit te voeren, waarin besloten wordt dat een effect-beoordeling niet vereist is;****><****>**** op het advies ****. 51.169/4 van de **** van ****, gegeven op 25 april 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973;****><****>Op de voordracht van de **** van **** Zaken, de **** van **** en de **** voor Asiel en **** en op het advies van de in **** vergaderde ****, op 23 maart 2012, Hebben **** besloten en besluiten **** : <****>****_article">Artikel 1.**** besluit zet gedeeltelijk de artikelen 7 paragraaf 3, 8, paragraaf 6 en 11, paragraaf 1, van de Richtlijn 2008/115/EG van het **** **** en de **** van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven, om. <****>****_article">Art. 2.In het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt in **** ****, een **** **** ingevoegd, met de titel «*****», dat de artikelen 110**** tot 110**** bevat, **** als volgt : « <****>****_article">Art. 110****.Aan de onderdaan van een derde land die zich bevindt in de situatie die bedoeld wordt in artikel 7 of artikel 74/14, van de wet, wordt een bevel om het grondgebied te verlaten, overeenkomstig het model van de bijlage 13, betekend. <****>****_article">Art. 110****.Aan de onderdaan van een derde land die zich bevindt in de situatie die bedoeld wordt in artikel 7of in artikel 74/14 en in artikel 74/11,van de wet, wordt een bevel om het grondgebied te verlaten met ****, overeenkomstig de bijlage 13****, betekend.****><****>Aan de onderdaan van een derde land die bedoeld wordt in het eerste lid, wordt wanneer hij het voorwerp uitmaakt van een beslissing tot **** met het oog op verwijdering, een bijlage 13****, overeenkomstig de bijlage 13****, betekend. <****>****_article">Art. 110****.§ 1. **** preventieve maatregelen die door de **** of zijn gemachtigde kunnen worden genomen ten aanzien van de onderdaan van een derde land overeenkomstig artikel 74/14, § 2, van de wet om het risico op onderduiken tijdens de termijn die voor het vrijwillig vertrek is toegekend, te vermijden, zijn : ****_list">1° zich aanmelden als de burgemeester of zijn gemachtigde of de agent of ambtenaar van **** Vreemdelingenzaken dit vraagt.De regelmaat waarmee de onderdaan van een derde land zich moet aanmelden wordt in het verzoek vermeldt; ****_list">2° het storten van een gepaste financiële waarborg bij de Deposito- en ****.**** bedrag van de waarborg wordt door de **** of zijn gemachtigde vastgelegd op basis van de dagelijkse kostprijs van een verblijf in een gesloten centrum, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 14 januari 1993 tot bepaling van de nadere regels voor de terugbetaling van de kosten van huisvesting, verblijf en **** bedoeld in artikel 74/4, §§ 3 en 4, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, **** aan een bepaalde duur, zonder dat dit bedrag de kosten van een verblijf van 30 dagen mag te boven gaan.****><****>**** onderdaan van een derde land stort dit bedrag ten laatste de dag na de betekening van de beslissing tot verwijdering op de rekening bij de Deposito- en ****, ongeacht het feit of een beroep tegen deze beslissing wordt ingesteld of niet, en levert daarvan het bewijs aan de minister of zijn gemachtigde.****><****>**** onderdaan van een derde land stuurt het bewijs dat hij het **** grondgebied heeft verlaten aan de minister of diens gemachtigde, en deelt de minister of zijn gemachtigde een rekeningnummer mee waarop de Deposito- en **** het bedrag van de waarborg zal ****.****><****>Indien de toegekende termijn voor het vrijwillig vertrek van de onderdaan van een derde land, verstreken is, en deze laatste geen gevolg heeft gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten, komt de gestorte som toe aan de **** ****, tenzij een beroep binnen de door de wet vastgestelde termijnen tegen de beslissing van verwijdering werd ingediend; ****_list">3° het overhandigen van een kopie van de documenten die toelaten om de identiteit vast te stellen. § 2. **** preventieve maatregelen worden vermeld in het bevel om het grondgebied te verlaten en indien het de maatregel onder § 1, 1° betreft, de regelmatigheid waarmee ze wordt toegepast. » <****>****_article">Art. 3.In hetzelfde besluit, wordt de bijlage 11, laatstelijk vervangen door het koninklijk besluit van 7 mei 2008 vervangen door de bijlage 11 die aan dit besluit als bijlage 1 is toegevoegd.****><****>**** bijlage 13 van hetzelfde besluit, laatstelijk vervangen door het koninklijk besluit van 19 december 2011, wordt vervangen door de bijlage 13 die aan dit besluit als bijlage 2 is toegevoegd. <****>****_article">Art. 4.In hetzelfde besluit, worden een bijlage 13**** en een bijlage 13**** ingevoegd die als bijlagen 3 en 4 zijn gevoegd bij dit besluit. <****>****_article">Art. 5.In **** **** van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de werking en het personeel van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie worden de artikelen 9/1 tot 9/4 ingevoegd, **** als volgt : « 9/1. **** Algemene Inspectie wordt aangeduid als de instantie die belast is met het uitvoeren van de controle op de gedwongen terugkeer, overeenkomstig artikel 74/15, § 3, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.****><****>**** overheid die de beslissing tot verwijdering neemt, brengt de Algemene **** onmiddellijk vóór de uitvoering van elke gedwongen terugkeer op de hoogte van de datum en het uur ervan, om haar in staat te stellen om haar **** zoals bepaald in het eerste lid uit te voeren. Te dien einde wordt een schriftelijk verslag naar de Algemene Inspectie gestuurd met de identiteit van de te verwijderen onderdanen van een derde land, van de leden van de politiedienst die belast zijn met de uitvoering van de verwijdering en de specifieke informatie die betrekking heeft op de uitvoering van de verwijdering.****><****>Het transportmiddel en het land van bestemming worden systematisch vermeld. **** verslag wordt per brief, per fax of via de elektronische weg overgemaakt.****><****>Indien een ernstig incident zich voordoet tijdens de gedwongen terugkeer, meldt de Algemene Inspectie dit onmiddellijk aan de Commissaris generaal van de **** Politie en aan de minister van **** **** of aan de vertegenwoordiger die zij aanduiden;****><****>**** onderdaan van een derde land wordt ingelicht over het feit dat de Algemene Inspectie de instantie is gelast met de controle op de gedwongen terugkeer. 9/2. **** Algemene **** voert een controle op de gedwongen terugkeer uit en houdt daarbij rekening met de beschikbare menselijke en budgettaire middelen en het risico op incidenten met de ****(****)****(en) van een derde land die moet(en) worden verwijderd en/of de aanwezige derden.****><****>**** controle kan betrekking hebben op het volledige verloop van de opdracht of op een deel van die opdracht. 9/3. **** Algemene Inspectie stelt een chronologisch verslag van elke controle op dat de vaststellingen bevat, eventueel aangevuld met aanbevelingen, **** verslag wordt naar de **** van **** Zaken, de Minister die de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de **** van **** onder zijn bevoegdheid heeft, de overheid die de beslissing tot verwijdering neemt en de betrokken **** gestuurd. 9/4. **** jaar brengt de Algemene **** aan de **** van **** **** verslag uit over zijn opdracht.****><****>**** verslag bevat tenminste de volgende gegevens : - het aantal door de Algemene Inspectie uitgevoerde controles; - het aantal gedwongen verwijderingen; - de dwangmiddelen die gebruikt werden tijdens de uitvoering van deze gedwongen verwijderingen; - de eventuele gevallen van aantasting van fysieke integriteit van de onderdaan van een derde land of van een lid van de politie; - een beknopt overzicht van de eventuele klachten; - de aanbevelingen en de opvolging van de voorgaande aanbevelingen.****><****>**** afschrift van dat verslag met de eventuele opmerkingen van de Minister wordt door de **** aan de **** van volksvertegenwoordigers en aan de **** overgezonden. » <****>****_article">Art. 6.**** besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. <****>****_article">Art. 7.**** minister die bevoegd is voor de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de **** van **** en de **** van **** Zaken en van **** die bevoegd zijn voor de werking en het personeel van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie zijn belast, elk wat hen betreft, met de uitvoering van dit besluit.****><****>Gegeven te ****, op 19 juni 2012.****><****>**** **** **** : **** **** van **** zaken, ****. ****. **** **** **** van ****, Mevr. ****. **** **** **** voor Asiel en ****, Mevr. ****. DE ********><****> Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld **** om te worden gevoegd bij **** besluit van 19 juni 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de werking en het personeel van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie in het kader van de controle van de gedwongen terugkeer.****><****>**** **** **** : **** **** van **** Zaken, ****. ****. **** **** **** van ****, Mevr. ****. **** **** **** voor Asiel en ****, Mevr. ****. DE ****
^