Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 juli 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/06/2012 pub. 02/07/2012 numac 2011003280 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging het KB/WIB 92 met betrekking tot de afschaffing van de voorwaarde betreffende de registratie als aannemer type koninklijk besluit prom. 19/06/2012 pub. 02/07/2012 numac 2012000393 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de werking en het personeel van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie in het kader van de controle van de gedwongen terugkeer type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2012 numac 2012202834 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 21 juni 2012 wordt de Burgerlijke Medaille eerste klasse verleend aan de **** raadsheer in sociale zaken : De heer **** ****, raadsheer in sociale zaken bij het **** te **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2012 numac 2012203594 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluiten van 20 juni 2012 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Centrale Diensten : - de heer Roland CARLIER, geboren op 3 maart 1956, - Mevr. Marleen GRAULS, geboren op 9 april 1956, te Leuven, Nederlands taalkader, vakrichting « Jur(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/06/2012 pub. 02/07/2012 numac 2012000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 24/02/2012 pub. 02/07/2012 numac 2012035687 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikelen 3, 4, 6 en 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2012 houdende de uitvoering van het decreet van 17 juni 2011 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur type ministerieel besluit prom. 13/06/2012 pub. 02/07/2012 numac 2012035688 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer voor de gelijktijdige verkiezingen van de gemeenteraden, de stadsdistrictsraden, de rechtstreekse verkiezingen van de raden voor maatschappelijk welzijn en de verkiezingen van de provincieraden type ministerieel besluit prom. 13/06/2012 pub. 02/07/2012 numac 2012035696 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen type ministerieel besluit prom. 08/06/2012 pub. 02/07/2012 numac 2012035714 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 maart 2008 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen type ministerieel besluit prom. 08/06/2012 pub. 02/07/2012 numac 2012035715 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 maart 2008 tot benoeming van de leden van de adviescommissie, vermeld in artikel 1, 9°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen type ministerieel besluit prom. 21/06/2012 pub. 02/07/2012 numac 2012203636 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de regels volgens welke de kandidaten van een kandidatenlijst op het beeldscherm van de stemcomputer worden getoond bij de lokale en provinciale verkiezingen

decreet

type decreet prom. 21/06/2012 pub. 02/07/2012 numac 2012203561 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, opgemaakt te Brussel op 6 oktober 2010 type decreet prom. 21/06/2012 pub. 02/07/2012 numac 2012203559 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de Republiek Moldavië, de Republiek Montenegro, de Republiek Servië en de "United Nations Interim Administration Mission in Kosovo" namens Kosovo in overeenstemming met Resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad betreffende de voorrechten en immuniteiten van het Secretariaat van het "Central European Free Trade Agreement", ondertekend te Brussel op 26 juni 2008 type decreet prom. 21/06/2012 pub. 02/07/2012 numac 2012203560 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Secretariaat van de "Regional Cooperation Council", ondertekend te Brussel op 29 augustus 2008 type decreet prom. 21/06/2012 pub. 02/07/2012 numac 2012203562 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden, en met de bijlagen A, B en C, gedaan te Straatsburg op 25 januari 1988, zoals gewijzigd bij het Wijzigingsprotocol, gedaan te Parijs op 27 mei 2010

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/07/2012 numac 2012024240 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Officieel bericht De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, cel « Contractueel Onderzoek », deelt mede dat zij een openbare oproep lanceert voor het indienen van toelage-aanvragen inzake voedselveiligheid, sanitair be Bij de RT projecten wordt een « top-down » benadering gevolgd op basis van gerichte onderzoeksthema(...)

document

type document prom. -- pub. 02/07/2012 numac 2012011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-12/0011 : Swissport Handling SA/Flightcare SL Op 25 mei 2012, ontving het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging een Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de markt van diensten in verband met de l(...) type document prom. -- pub. 02/07/2012 numac 2012011262 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-12/0013 : Allianz Belgium NV - Mensura Gemeenschappelijke Verzekeringskas. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een veree Op 22 juni 2012, ontving het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een conc(...) type document prom. -- pub. 02/07/2012 numac 2012203701 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige laboranten - voedselpathogenen - (niveau B) voor het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (ANG12098) Na de selectie wordt een lijst met maximum 8 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 02/07/2012 numac 2012203700 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige laboranten - protozoaire parasieten - (niveau B) voor het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (ANG12088) Na de selectie wordt een lijst met maximum 8 geslaagden aangelegd, die twee jaar g(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2012 numac 2012203290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 juni 2012 is de heer VAN NIEUWERBURGH, Tom, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Gent, ter vervanging van de heer DOUBEL, Palmer, wiens

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/07/2012 numac 2012203291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent ter vervanging van de heer Tom Van Nieuwerburgh De betrokken organisat De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)
^