Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 juli 2021
gepubliceerd op 28 juli 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve overeenkomst van 19 mei 2021, gesloten binnen de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen, over de minimale voorwaarden die moeten opgenomen worden in de opleidingsovereenkomsten die met artsen-specialisten in opleiding worden afgesloten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2021021605
pub.
28/07/2021
prom.
19/07/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JULI 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve overeenkomst van 19 mei 2021, gesloten binnen de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen, over de minimale voorwaarden die moeten opgenomen worden in de opleidingsovereenkomsten die met artsen-specialisten in opleiding worden afgesloten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Overwegende de adviesvraag van de minister van sociale zaken en volksgezondheid, Maggie De Block, van 24 februari 2020;

Overwegende het antwoord van de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen van 15 juni 2020 waarin de strekking en de doelstellingen van de verdere werkzaamheden van de Commissie werden afgelijnd en waarbij de oprichting van een werkgroep werd aangekondigd;

Overwegende de werkzaamheden van de werkgroep die bestond uit alle leden van de banken van de ziekenhuisartsen en ziekenhuisbeheerders, aangevuld met een specifieke vertegenwoordiging van de artsen-specialist in opleiding en de universitaire ziekenhuizen;

Overwegende dat de werkgroep heeft vergaderd op 14 juli 2020, 15 september 2020, 22 december 2020, 3 maart 2021, 24 maart 2021, 20 april 2021, 5 mei 2021, 12 mei 2012 en 19 mei 2021 en haar eindconclusies op 19 mei 2021 heeft overgemaakt aan de plenaire vergadering van de Commissie;

Overwegende de goedkeuring van de plenaire vergadering van de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen, verleend op 19 mei 2015;

Gelet op artikel 2, tweede lid, a), van het Koninklijk besluit nr. 47 van 24 oktober 1967 tot instelling van een Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen en tot vaststelling van het statuut van de Nationale Paritaire Commissies voor andere beoefenaars van de geneeskunst of voor andere categorieën van inrichtingen, alsmede van de Gewestelijke Paritaire Commissies;

Gelet op het verzoek van de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 30 juni 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 7 juli 2021;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve overeenkomst van 19 mei 2021, gesloten binnen de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen, over de minimale voorwaarden die moeten opgenomen worden in de opleidingsovereenkomsten die met artsen-specialisten in opleiding worden afgesloten.

Art. 2.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 juli 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE De Minister van Werk P.-Y. DERMAGNE

Bijlage Collectieve overeenkomst over de minimale voorwaarden die moeten opgenomen worden in de opleidingsovereenkomsten die met artsenspecialisten in opleiding worden afgesloten Basisarbeidstijd tijdens `comfortabele' uren

Artikel 1.Het basisloon, bedoeld in artikel 7 § 2, eerste lid, van de wet van 12 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/12/2010 pub. 22/12/2010 numac 2010012338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen type wet prom. 12/12/2010 pub. 11/04/2011 numac 2011000204 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen. - Duitse vertaling sluiten wordt vastgesteld op een minimum forfaitair brutobedrag van 3.111,92 EUR per maand voor een arts-specialist in opleiding tijdens zijn eerste jaar opleiding en overeenstemmend met de arbeidsprestaties en de uren wetenschappelijk werk gerealiseerd in de in artikel 5 § 1, eerste lid, bedoelde arbeidsduur. Dit minimum brutobedrag wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd volgens de regels vastgesteld in uitvoering van artikel 207bis van de wet van 14 juli 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het jaar 2007 sluiten betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Een voltijdse tewerkstelling bedraagt een arbeidsduur van 48 uur per week.

Het minimum basisloon vermeld in het eerste lid wordt op basis van de anciënniteit van de arts-specialist in opleiding verhoogd met de minimumbedragen vermeld in volgende tabel:

Augmentation

Montant brut minimal

Verhoging

Minimum brutobedrag

Année 1

-

3.111,92 EUR

Jaar 1

-

3.111,92 EUR

Année 2

100 EUR

3.211,92 EUR

Jaar 2

100 EUR

3.211,92 EUR

Année 3

125 EUR

3.336,92 EUR

Jaar 3

125 EUR

3.336,92 EUR

Année 4

125 EUR

3.461,92 EUR

Jaar 4

125 EUR

3.461,92 EUR

Année 5

150 EUR

3.611, 92 EUR

Jaar 5

150 EUR

3.611, 92 EUR

Année 6

150 EUR

3.761, 92 EUR

Jaar 6

150 EUR

3.761, 92 EUR


Voor een deeltijdse arbeidsduur wordt het minimum brutobasisloon pro rata verminderd.

Opt-out uren tijdens `comfortabele' uren

Art. 2.Voor de bijkomende arbeidstijd, bedoeld in artikel 7 § 2, eerste lid van de wet van 12 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/12/2010 pub. 22/12/2010 numac 2010012338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen type wet prom. 12/12/2010 pub. 11/04/2011 numac 2011000204 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen. - Duitse vertaling sluiten, die niet valt onder één van de situaties bedoeld in artikelen 3 en 4, bedraagt het minimum bruto uurloon 110 % van het minimum basisuurloon.

Oncomfortabele uren week en zaterdag

Art. 3.Voor elke arbeidstijd, ongeacht of deze behoort tot de basis arbeidstijd bedoeld in artikel 1 of de bijkomende arbeidstijd bedoeld in artikel 2, die tussen 20 u `avonds en 8 uur 's morgens en op zaterdag wordt verricht, bedraagt het minimum bruto uurloon 125 % van het minimum basisuurloon.

Oncomfortabele uren zondag en feestdagen

Art. 4.Voor elke arbeidstijd, ongeacht of deze behoort tot de basis arbeidstijd bedoeld in artikel 1 of de bijkomende arbeidstijd bedoeld in artikel 2, die op zondag of op wettelijke feestdagen wordt verricht, bedraagt het minimum bruto uurloon 150 % van het minimum basisuurloon.

Oproepbare wachtdiensten

Art. 5.Als oproepbare wachten worden beschouwd, de extramurale wachtdiensten waarbij van de arts-specialist in opleiding niet wordt verwacht om zich binnen de 20 minuten ter plaatse in het ziekenhuis te begeven.

Oproepbare wachten tijdens weekdagen tussen 8 uur 's morgens en 20 uur `s avonds worden, forfaitair vergoed met een bedrag van 50 EUR per begonnen periode van 12 uren.

Oproepbare wachten tijdens het weekend en tussen 20 uur 's avonds en 8 uur 's morgens worden, forfaitair vergoed met een bedrag van 75 EUR per begonnen periode van 12 uren.

De betrokken uren worden niet bij de berekening van de arbeidsduur in aanmerking genomen.

Gepresteerde arbeidstijd in het ziekenhuis tijdens de periode van een oproepbare wachtdienst wordt vergoed als arbeidstijd conform voorgaande artikelen, met dien verstande dat elk begonnen uur minstens vergoed wordt.

Oproepbare wachten waarbij men in minder dan 20 minuten in het ziekenhuis wordt verwacht, worden beschouwd als intramurale wachten, en meegeteld en vergoed als arbeidstijd conform voorgaande artikelen.

Registratie arbeidsduur

Art. 6.Het maandelijks arbeidsrooster met inbegrip van de wachtregeling en de rusttijden wordt door het ziekenhuis minstens vier weken voor de aanvang ervan aan de arts-specialist in opleiding op elektronische wijze meegedeeld en tezelfdertijd op elektronische wijze overgemaakt aan de onafhankelijke derde partij bedoeld in artikel 7.

Art. 7.De arts-specialist in opleiding doet een beroep op een door de overheid ter beschikking gestelde elektronische registratietool, beheerd door een onafhankelijke derde partij, om de door hem geleverde arbeidstijden te registreren en om een berekening van de verschuldigde vergoedingen te laten verrichten.

De registratie van de arbeidstijd en berekening van de vergoedingen worden minstens éénmaal per trimester door de onafhankelijke derde partij overgemaakt aan de arts-specialist in opleiding, de stagemeester en het ziekenhuis waar de arts-specialist in opleiding zijn prestaties heeft verricht. De door de arts-specialist in opleiding geregistreerde arbeidstijd wordt geacht correct te zijn tenzij de stagemeester of ziekenhuis aan de hand van documentatie kan aantonen dat de registratie niet met de werkelijkheid overeenkomt. In het geval het ziekenhuis of de stagemeester opmerkingen heeft bij de door de onafhankelijke derde partij opgeleverde informatie, neemt deze laatste de nodige initiatieven om het geschil uit te klaren.

De onafhankelijke derde partij screent de in artikel 6 bedoelde arbeidsroosters op hun conformiteit met de vigerende wet- en regelgeving of de bepalingen van deze overeenkomst. De vastgestelde afwijkingen worden meegedeeld aan de arts-specialist in opleiding, de stagemeester en het ziekenhuis met het oog op het rechtzetten van deze afwijkingen.

De stagemeester en het ziekenhuis blijven hoe dan ook verantwoordelijk voor de financiële impact van gebeurlijke rechtzettingen van welke aard ook, ook al heeft de arts-specialist in opleiding de betrokken stagedienst reeds verlaten.

Bij veelvuldig voorkomende discrepantie tussen het arbeidsrooster, de door de arts-specialist in opleiding geregistreerde arbeidstijd en/of de door de stagemeester of ziekenhuis aangegeven arbeidstijd, wordt de sociale inspectie op de hoogte gebracht met het oog op een controle van deze discrepanties. Ook in het geval van weigering van aanpassing van het arbeidsrooster na controle op de conformiteit met de vigerende wet- en regelgeving, wordt de sociale inspectie op de hoogte gebracht met het oog op een controle op deze niet-conforme arbeidsroosters.

De onafhankelijke derde partij maakt ook jaarlijks een verslag aan de overheid op van de problemen die zich hebben voorgedaan. Dit verslag wordt ook besproken binnen de NPCAZ met het oog op het evalueren van deze collectieve overeenkomst.

Art. 8.De maandelijkse loonfiche vermeldt met de hoogste mate van detail de geleverde arbeidstijden. Op zijn minst moet een vergelijking mogelijk zijn met de geregistreerde arbeidsduur in de door de overheid ter beschikking gestelde registratietool bedoeld in artikel 7.

Onkostenvergoeding

Art. 9.Er wordt maandelijks een onkostenvergoeding van 100 EUR toegekend aan de arts-specialist in opleiding. Deze vergoeding dekt onder meer de kosten die betrekking hebben op verplaatsingen, telefonie en telematica.

Wetenschappelijke activiteiten (zoals publicatiekosten, congressen, vaardigheids-cursussen, ...) worden vergoed op basis van bewezen reële kosten in onderlinge overeenstemming tussen de stagemeester en de arts-specialist in opleiding, of maken het voorwerp uit van een specifiek budget ten voordele van de arts-specialist in opleiding. Het ziekenhuis wordt uitdrukkelijk geïnformeerd over de gemaakte onkosten.

De afspraken en de bedragen inzake de vergoeding voor wetenschappelijke activiteiten worden uitdrukkelijk vermeld in de opleidingsovereenkomst.

Sociale bescherming

Art. 10.De zwangere arts-specialist in opleiding geniet van de volledige moederschapsbescherming die op basis van de arbeids wet van 16 maart 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidswet - Duitse vertaling sluiten en haar uitvoeringsbesluiten wordt geboden. De ondertekenende partijen komen overeen dat de zwangere arts-specialist in opleiding vanaf 26 weken zwangerschap geen prestaties meer mag verrichten tussen 20 u `s avonds en 8 u 's morgens en geen risicovolle activiteiten mag verrichten zoals onder meer een deelname aan MUG-interventies. De arbeidsduur wordt beperkt tot maximum 12 uur aaneensluitend. Vanaf de bekendmaking van de zwangerschap aan de werkgever mag er geen blootstelling meer zijn aan ioniserende stralen en andere gevaarlijke situaties met een potentiële impact op de gezondheid van de foetus.

De arts-specialist in opleiding kan genieten van de verlofstelsels bepaald in de artikelen 30 en 30ter van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten en onder de voorwaarden die in deze bepalingen zijn omschreven.

De arts-specialist in opleiding kan genieten van de palliatieve verlofstelsels bepaald in de artikelen 100bis en 102bis van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen.

De opleidingsovereenkomst vermeldt uitdrukkelijk dat de arts-specialist in opleiding een beroep kan doen op de toepassing van deze bepalingen.

Art. 11.Diegene die het loon van de arts-specialist in opleiding betaalt, garandeert bij ziekte van de arts-specialist in opleiding een gewaarborgd maandloon, minstens gelijk aan het basisloon bedoeld in artikel 1, gedurende de eerste 30 dagen van arbeidsongeschiktheid.

Art. 12.De codex over het welzijn op het werk is van toepassing op de personen die artsenspecialisten in opleiding tewerkstellen. Meer in het bijzonder engageren de partijen zich om hun interne procedure met betrekking tot problemen inzake grensoverschrijdend of ontoelaatbaar gedrag aan te scherpen. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten (of van de dienst die deze taak op zich neemt) wordt uitdrukkelijk in de opleidingsovereenkomst vermeld.

Verlof

Art. 13.Elke arts-specialist in opleiding heeft jaarlijks recht op minstens 20 vakantiedagen boven op de 10 wettelijke feestdagen.

Minstens 10 vakantiedagen kunnen in een ononderbroken periode worden opgenomen, met inbegrip van het weekend in het begin en aan het einde van deze periode.

De arts-specialist in opleiding die arbeidsprestaties verricht op een wettelijke feestdag heeft recht op de in de arbeidswetgeving voorziene betaalde inhaalrust. Daarnaast wordt een wettelijke feestdag die in het weekend valt gerecupereerd op een ander moment.

Elke arts-specialist in opleiding heeft jaarlijks recht op vrijstelling van arbeidsprestaties met het oog op het verrichten van wetenschappelijke opdrachten, bovenop de jaarlijks contractueel toegekende vakantiedagen. De ondertekenende partijen komen overeen om de in artikel 5 § 4 van de wet van 12 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/12/2010 pub. 22/12/2010 numac 2010012338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen type wet prom. 12/12/2010 pub. 11/04/2011 numac 2011000204 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen. - Duitse vertaling sluiten bedoelde uren te bundelen tot minstens 10 forfaitaire wetenschappelijke dagen per jaar die vrij gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk werk, studieverlof of congressen.

De arts-specialist in opleiding die aanwezig dient te zijn op lessen en examens in het kader van een master specialistische geneeskunde, wordt vrijgesteld van arbeid. Als deze lessen of examens in het weekend plaatsvinden, dan zijn artikelen 3 en 4 niet van toepassing en is er geen aanleiding tot recuperatie van deze tijd op een ander moment.

Afwezigheden moeten door de arts-specialist in opleiding minstens 4 weken op voorhand worden aangevraagd. De stagemeester of zijn/haar plaatsvervanger is gehouden om hierop binnen de 7 dagen te antwoorden.

De opleidingsovereenkomst vermeldt uitdrukkelijk, rekening houdend met de minima, bepaald in dit artikel, op hoeveel dagen vakantieverlof, wetenschappelijk verlof en studieverlof de arts-specialist in opleiding recht heeft.

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Art. 14.Overeenkomstig artikel 38 van het ministerieel besluit van 23 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014018175 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten sluiten tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten, moet ten behoeve van de arts-specialist in opleiding een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid worden afgesloten. De opleidingsovereenkomst vermeldt uitdrukkelijk de regeling die ter zake werd getroffen. De polis van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid kan op vraag van de arts-specialist in opleiding ingekeken worden. De arts-specialist in opleiding wordt uitdrukkelijk gewezen op het feit dat activiteiten buiten het ziekenhuis verricht, niet toegelaten zijn en niet gedekt worden door de polis.

Slotbepalingen

Art. 15.De opleidingsovereenkomst vermeldt de periode waarvoor de stagemeester erkend werd en voor hoeveel artsen-specialist in opleiding deze erkenning geldt.

Art. 16.De financiële middelen die door de federale overheid en de Nationale Commissie Artsen- Ziekenfondsen ter waarborging van de uitvoering van deze overeenkomst worden toegekend aan de ziekenhuizen, worden medegedeeld aan de medische raad van het ziekenhuis en in onderlinge overeenstemming tussen de beheerder en de medische raad besteed ter vergoeding van de arts-specialist in opleiding.

Indien deze financiële middelen niet volstaan voor de dekking van de meerkosten die het gevolg zijn van deze overeenkomst, zullen deze gedragen worden door de artsen die de honoraria ontvangen voor de prestaties die door de arts-specialist in opleiding geleverd worden.

De regeling ter zake zal ook in onderlinge overeenstemming tussen de beheerder en de medische raad worden afgesproken.

Art. 17.De ondertekenende partijen erkennen dat deze collectieve overeenkomst het resultaat is van grondige onderhandelingen over alle aspecten die in de verschillende eisenpakketten aan bod komen. De ondertekenende partijen engageren zich om te waken over een verdere constructieve dialoog met het oog op een correcte uitvoering van deze overeenkomst. Te dien einde engageren de partijen zich om gedurende minstens één jaar na de ondertekening van het akkoord geen nieuwe eisen of aanpassingen aan deze overeenkomst op tafel te leggen, tenzij deze vallen binnen de vragen die in het begeleidend advies van de NPCAZ bij deze overeenkomst zijn geformuleerd.

Art. 18.De ondertekenende partijen verbinden zich ertoe deze overeenkomst te evalueren elke twee jaren na de inwerkingtreding ervan, in het bijzonder met het oog op een sterkere harmonisering van de arbeids- en loonvoorwaarden en een opvulling van mogelijke hiaten in de sociale bescherming.

Art. 19.Deze collectieve overeenkomst treedt in werking vanaf het academiejaar 2021-2022 en zal door de stagemeesters en ziekenhuizen toegepast worden vanaf de datum die in het stageplan van de arts-specialist in opleiding is bepaald als beginpunt van het nieuwe academiejaar.

Evenwel kan de arts-specialist in opleiding wiens opleiding reeds gestart is alvorens deze overeenkomst in werking is getreden en wiens loonvoorwaarden voordeliger zijn dan de voorwaarden van de artikelen 1 tot en met 5 en 9, uitdrukkelijk schriftelijk eisen om de op hem toegepaste loonvoorwaarden te behouden tijdens het academiejaar 2021-2022 en 2022-2023 voor zover de opleiding tijdens deze academiejaren worden verdergezet in ziekenhuizen die bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst over voordeligere loonvoorwaarden beschikten.

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 19 juli 2021 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve overeenkomst van 19 mei 2021, gesloten binnen de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen, over de minimale voorwaarden die moeten opgenomen worden in de opleidingsovereenkomsten die met artsen-specialisten in opleiding worden afgesloten.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE De Minister van Werk P.-Y. DERMAGNE

^