Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 april 2014
gepubliceerd op 30 mei 2014

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van telkens 30.000 EUR aan de vzw's "Gezinsbond" en "Ligue des Familles", voor het begrotingsjaar 2014

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022226
pub.
30/05/2014
prom.
19/04/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van telkens 30.000 EUR aan de vzw's "Gezinsbond" en "Ligue des Familles", voor het begrotingsjaar 2014


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, de artikelen 14 en 15;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 april 2014;

Overwegende dat de vzw's "Gezinsbond" en "Ligue des Familles" de gezinnen onder andere vertegenwoordigen bij de RKW, de RSVZ en de Raad voor het Vebruik;

Overwegende dat deze vzw's over de nodige instrumenten en kanalen beschikken voor de realisatie van sensibiliseringscampagnes met betrekking tot de gezinnen;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Gezinnen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een projectsubsidie van telkens 30.000 EUR, aan te rekenen op het krediet ingeschreven in artikel 57.23.33.00.01 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, begrotingsjaar 2014, wordt toegekend aan elk van de vzw's "Gezinsbond", Troonstraat 125 - 1050 Brussel, rekeningnummer 435-0305221-42 en "Ligue des Familles", Emile De Bécolaan 109 - 1050 Brussel, rekeningnummer 732-0153619-22, voor de periode van 1 maart 2014 tot 28 februari 2015.

Art. 2.De toekenning van deze toelage hangt af van de uitvoering door de vzw van sensibiliserings- en promotieprogramma's, met als hoofdthema's de sociale perceptie van handicap door de gezinnen, evenals de vastlegging van objectieve criteria voor alimentatiegeld, namelijk: - Sensibilisering over de perceptie van handicap door de gezinnen en bevordering van maatregelen voor de begeleiding van ouders van kinderen met een handicap, door het afnemen van enquêtes, het organiseren van seminaries, het publiceren van artikelen... - Sensibiliseren, informeren en opleiden over het gebruik van een berekeningswijze voor onderhoudsbijdragen.

De programma's kaderen enerzijds in de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en anderzijds in het kader van uitvoering van de wet van 19 maart 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010009424 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen type wet prom. 19/03/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010000503 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen.

Art. 3.Deze projectsubsidie dient voor het dekken van werkings- en personeelskosten met betrekking tot de voormelde programma's.

Art. 4.Alle in het kader van deze toelage gedane verspreidings- en promotieacties zullen de steun van de Staatsecretaris voor Gezinnen vermelden. Iedere drager in het kader van deze programma's zal eveneens het federaal logo en de volgende vermelding hebben : « met de steun van de Staatssecretariaat voor Gezinnen ».

Art. 5.De toelage zal worden uitbetaald in twee schijven, als volgt opgesplitst : - een eerste schijf van 20.000 EUR zal worden uitbetaald na de ondertekening van dit besluit; - het saldo van 10.000 EUR zal worden uitbetaald na ontvangst van het eindrapport en de verantwoordingsstukken betreffende de periode waarop de subsidie betrekking heeft, of basis van een schuldvorderingsaangifte.

Het eindrapport en de verantwoordingsstukken zullen in tweevoud worden bezorgd aan het Kabinet van de Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, Ernest Blérotstraat 1, 1070 Brussel, uiterlijk op 30 avril 2015.

Art. 6.Alle bewijsstukken zullen gedateerd en voor waar en oprecht verklaard worden door de verantwoordelijke van de betrokken vzw.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2014.

Art. 8.De staatssecretaris bevoegd voor Gezinnen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Gezinnen, Ph. COURARD

^