Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 september 2017
gepubliceerd op 10 oktober 2017

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van titel IV van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017013526
pub.
10/10/2017
prom.
18/09/2017
ELI
eli/besluit/2017/09/18/2017013526/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 SEPTEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2006 pub. 17/01/2006 numac 2006014008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toepassing van titel IV van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven sluiten tot toepassing van titel IV (Hervorming van de Regie der Posterijen) van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Algemeen Krachtens de bepalingen in Titel IV (Hervorming van de Regie der Posterijen) van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (zie in het bijzonder artikel 144quater) moet de aanbieder van de universele postdienst voldoen aan een aantal kwaliteitsnormen wanneer hij diensten verstrekt aan ondernemingen en particulieren.

Het precieze niveau van de kwaliteitsnormen waaraan de aanbieder van de universele postdienst moet voldoen, wordt met name vastgesteld door het koninklijk besluit van 11 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2006 pub. 17/01/2006 numac 2006014008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toepassing van titel IV van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven sluiten tot toepassing van titel IV (Hervorming van de Regie der Posterijen) van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, zoals dit is gewijzigd door het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014011302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van Titel IV van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven sluiten.

Een van die normen is met name de verplichting om ten minste 93% van de binnenlandse brievenpostzendingen te verdelen op de eerste werkdag, buiten de zaterdag, volgend op de dag van afgifte (D+1). Deze laatste norm is op dat niveau gebracht door het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014011302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van Titel IV van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven sluiten; voordien was die vastgesteld op 90%.

De norm voor de post die wordt verdeeld twee werkdagen na de afgifte ervan (D+2) is vastgesteld op 97%.

De naleving van deze normen wordt gewaarborgd door een ingewikkeld controlesysteem dat steunt op de dagelijkse meting van de verzendingstermijnen van een hoeveelheid testpost (Belex-, Pari- en Unexsysteem).

De organisatie van dat controlesysteem wordt gedefinieerd door CEN-normen, waaronder de normen "CEN EN 13850" en "CEN EN 14508", en toegepast onder het toezicht van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).

Bovendien geeft de aanbieder van de universele dienst tijdens de eindejaarsperiode kerstzegels uit.

Om tijdens een periode van drie weken - de laatste twee weken van het jaar en de eerste week van het jaar daarop -, een opstopping van zijn sorteercentra te vermijden, behandelt de aanbieder van de universele postdienst deze post binnen een maximumtermijn van D+3. Buiten deze periode worden kerstzegels beschouwd als "prior"-postzegels en vallen ze onder de norm D+1. De consumenten worden op de hoogte gebracht van deze bijzonderheid.

De aanbieder van de universele dienst kan deze periode van drie weken met hoogstens 7 kalenderdagen vervroegen, afhankelijk van de dag waarop de zogenaamde kerstperiode ingaat.

Daarom vraagt de aanbieder van de universele dienst elk jaar aan het BIPT de toestemming om de post die gefrankeerd is met kerstzegels gedurende een bepaalde periode te mogen onderwerpen aan een maximumnorm van D+3. Tot op heden heeft het BIPT altijd ingestemd met de versoepeling van de CEN-norm wat de telling van de kerstzegels betreft.

Om de administratieve verplichtingen te verminderen en de werklast van het BIPT te verlichten, en ook om meer flexibiliteit te geven aan de aanbieder van de universele dienst, heeft het onderhavige koninklijk besluit tot doel het definitief toe te staan dat post die met een kerstzegel wordt gefrankeerd, gedurende een bepaalde periode wordt opgenomen in de poststromen waarvoor als norm D+3 geldt.

Daartoe wordt in artikel 34, 2°, van het koninklijk besluit van 11 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2006 pub. 17/01/2006 numac 2006014008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toepassing van titel IV van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven sluiten tot toepassing van titel IV van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten een tweede paragraaf ingevoegd.

Artikelsgewijze commentaar Artikel 1 bevat de voornaamste bepaling van het koninklijk besluit.

Via een wijziging die wordt aangebracht in artikel 34, 2°, van het koninklijk besluit van 11 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2006 pub. 17/01/2006 numac 2006014008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toepassing van titel IV van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven sluiten tot toepassing van titel IV van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, wil het artikel de met kerstzegels gefrankeerde post gedurende een periode van drie weken onderwerpen aan een norm inzake verzendingstermijnen van D+3 en niet meer van D+1.

De volgende elementen moeten worden opgemerkt : ?De termijn van D+3 is een maximumtermijn en post die met een kerstzegel gefrankeerd is mag vanzelfsprekend tijdens de beschouwde periode binnen een kortere termijn worden verzonden; ? Van de brievenpost gefrankeerd met een kerstzegel en verzonden tijdens de beschouwde periode dient 95% binnen D+3 te worden uitgereikt. ? Buiten de beschouwde periode wordt de met een kerstzegel gefrankeerde post meegerekend in de D+1-stromen; ? De verzendingstermijn van de post die met kerstzegels is gefrankeerd zal tijdens de beschouwde periode apart worden geteld; ? Indien deze maximumtermijn van drie dagen niet wordt nageleefd, zal het BIPT een procedure kunnen starten wegens niet-nakoming van de reglementaire bepalingen; ? Krachtens zijn algemene verplichtingen met betrekking tot tarieftransparantie moet de aanbieder van de universele dienst zijn klanten naar behoren inlichten over de bijzonderheden in verband met de kerstzegels; ? Onder kalenderdagen moeten dus ook zaterdagen, zondagen en feestdagen worden verstaan. Met andere woorden : de periode waarin voor de met een kerstzegel gefrankeerde post een telling op basis van maximaal D+3 mogelijk is, loopt vanaf 18 december tot en met 7 januari. De aanbieder van de universele dienst kan eventueel deze periode van drie weken met hoogstens 7 kalenderdagen vervroegen, afhankelijk van de dag waarop de zogenaamde kerstperiode ingaat.

Artikel 2 behoeft geen bijzondere commentaar.

Dit zijn, Sire, de voornaamste bepalingen van het besluit dat aan Uwe Majesteit ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Post A. DE CROO

18 SEPTEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2006 pub. 17/01/2006 numac 2006014008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toepassing van titel IV van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven sluiten tot toepassing van titel IV (Hervorming van de Regie der Posterijen) van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 144quater, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 juni 1999, bekrachtigd bij de wet van 12 augustus 2000 en gewijzigd bij de wet van 13 december 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014011302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van Titel IV van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven sluiten houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2006 pub. 17/01/2006 numac 2006014008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toepassing van titel IV van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven sluiten tot toepassing van Titel IV (Hervorming van de Regie der Posterijen) van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven;

Gelet op het advies van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, gegeven op 4 juli 2016;

Gelet op de adviezen van de inspecteurs van Financiën, gegeven op 20 juni en 5 december 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting d.d. 12 december 2016;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd conform de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies 61.104/4 van de Raad van State, gegeven op 29 maart 2017 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Telecommunicatie en Post en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 34van het koninklijk besluit van 11 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2006 pub. 17/01/2006 numac 2006014008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toepassing van titel IV van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven sluiten tot toepassing van titel IV (Hervorming van de Regie der Posterijen) van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, gewijzigd door het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014011302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van Titel IV van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven sluiten houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2006 pub. 17/01/2006 numac 2006014008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toepassing van titel IV van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven sluiten tot toepassing van titel IV (Hervorming van de Regie der Posterijen) van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wordt 2°, a) vervolledigd door : "Van voormelde objectieven en de daaraan verbonden metingen wordt uitgesloten het gamma aan brievenpostdiensten dat gefrankeerd wordt door een postzegel specifiek daartoe gewijd en op de markt gebracht tijdens de kerstperiode, door de aanbieder van de universele dienst, waarvan de verzendingstermijn van D+1 zoals hierboven vermeld, vervangen wordt door maximaal D+3 gedurende de laatste 14 dagen van december tot en met het einde van de eerste 7 dagen van januari het daaropvolgende jaar. De aanbieder van de universele dienst kan deze periode van drie weken met maximaal 7 dagen vervroegen. De verzendingstermijn van de brievenpost die met kerstzegels is gefrankeerd zal tijdens de beschouwde periode apart worden geteld. Van de brievenpost gefrankeerd met een kerstzegel en verzonden tijdens de beschouwde periode dient 95% binnen D+3 te worden uitgereikt. Buiten deze in beschouwing genomen periode, zal brievenpost gefrankeerd met een kerstzegel meegeteld worden in het kader van de D+1 stroom.".

Art. 2.De minister van Post is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 september 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Post A. DE CROO

^