Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 oktober 2017

Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 18 september 2017 is aan de heer Marc De Meyer, rijksambtenaar in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, eervol ontslag uit zijn functie Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve (...)

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2017013400
pub.
06/10/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 02/10/2017 numac 2017013261 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur van de "Belgische Technische Coöperatie" type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013526 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van titel IV van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013429 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanduiding van de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten in het kader van de wet op het natuurbehoud type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013336 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten sluiten is aan de heer Marc De Meyer, rijksambtenaar in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 januari 2018.

Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

^