Etaamb.openjustice.be
Vergunning
gepubliceerd op 25 september 2017

Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 18 september 2017 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2017013100
pub.
25/09/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 05/10/2017 numac 2017013424 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2015 tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013526 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van titel IV van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017031254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 278, vijfde lid van de programmawet van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013336 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 18/10/2017 numac 2017013593 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot onteigening van percelen te Havinnes met het oog op de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot de afschaffing van overweg nr. 76 van de spoorlijn 94 type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013671 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme sluiten genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Spullenhulp » te Brussel om van 1 januari tot en met 31 december 2018 in het gehele land een huis-aan-huis collecte van klederen en eetwaren te houden.

^