Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 april 2021
gepubliceerd op 03 juni 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PC323" en vaststelling van zijn statuten

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021201090
pub.
03/06/2021
prom.
18/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 APRIL 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PC323" en vaststelling van zijn statuten (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PC323" en vaststelling van zijn statuten.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2020 Oprichting van het "Fonds tweede pijler PC323" en vaststelling van zijn statuten (Overeenkomst geregistreerd op 12 november 2020 onder het nummer 161889/CO/323) TITEL I. - Doelstelling en toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103388 van 17 februari 2011 ( koninklijk besluit van 5 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/08/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011203787 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, tot oprichting van een « Fonds tweede pijler PC 323 » en vaststelling van zijn statuten sluiten - Belgisch Staatsblad van 23 september 2011), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 107532 van 25 oktober 2011 ( koninklijk besluit van 21 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 06/05/2013 numac 2013200016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2011 tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PC 323" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 23/04/2013 numac 2012206990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de vorming in 2012-2013 sluiten - Belgisch Staatsblad van 6 mei 2013) en nr. 122997 van 25 juni 2014 ( koninklijk besluit van 10 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 20/05/2015 numac 2015201414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2011 tot oprichting van het fonds tweede pijler PC 323 en vaststelling van zijn statuten sluiten - Belgisch Staatsblad van 20 mei 2015) tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PC323" en vaststelling van zijn statuten. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft als doel de oprichting en de statuten van het "Fonds tweede pijler PC323" te regelen.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen welke onder het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden ressorteren.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke bedienden, arbeiders en dienstboden.

Art. 3.De partijen vragen de algemeen verbindend verklaring van deze collectieve arbeidsovereenkomst aan.

TITEL II. - Voorwerp

Art. 4.De collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2020 betreffende het sectoraal pensioen- en solidariteitsstelsel voor de werknemers tewerkgesteld in een onderneming die behoort tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden heeft het sociaal sectoraal pensioenstelsel omgevormd naar een sectoraal pensioenstelsel met behoud van de solidariteitstoezegging.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst regelt de aanpassing van de statuten naar aanleiding van deze omvorming.

TITEL III. - Statuten van het "Fonds tweede pijler PC323" HOOFDSTUK I. - Oprichting, benaming en maatschappelijke zetel

Art. 5.Met ingang van 1 april 2010 wordt een fonds voor bestaanszekerheid opgericht, onder de benaming "Fonds tweede pijler PC323", hierna F2P PC323 genoemd.

Art. 6.Het F2P PC323 is opgericht in uitvoering van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid en in uitvoering van de bepalingen van hoofdstuk III van de wet op de aanvullende pensioenen van 28 april 2003, hierna WAP.

Art. 7.De maatschappelijke zetel van het F2P PC323 is gevestigd te 1070 Anderlecht, Birminghamstraat 225. De zetel van F2P PC323 kan echter verplaatst worden naar iedere andere plaats die bij een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst wordt vastgelegd. HOOFDSTUK II. - Doel

Art. 8.Het F2P PC323 wordt belast met de taak van inrichter van het sectoraal pensioenplan zoals bepaald in de wet van 28 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid sluiten betreffende het aanvullende pensioen, hierna WAP genaamd.

Art. 9.De opdracht tot inrichting van het sectoraal pensioenplan omvat : a) de invoering, wijziging of opheffing van een sectoraal pensioenplan;b) de organisatie van alle noodzakelijke mededelingen naar de pensioeninstelling, de solidariteitsinstelling, de werkgevers, de aangeslotenen, de begunstigden of hun rechthebbenden;c) de daartoe door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid geïnde bijdragen te ontvangen, te beheren en toe te wijzen voor de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn;d) de uitvoering van elke verplichting opgelegd door de wetgeving en haar uitvoeringsbesluiten. HOOFDSTUK III. - Voordelen

Art. 10.De pensioen- en de solidariteitstoezegging vormen samen het sectoraal pensioenplan zoals in artikel 9 beoogd.

Art. 11.De pensioen- en de solidariteitstoezegging maken het voorwerp uit van een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst waarin de personen worden vermeld die ervan kunnen genieten en waarin ook de aard en de toekennings- en uitbetalingswijze ervan worden vastgesteld. HOOFDSTUK IV. - Financiering

Art. 12.De bijdragen voor de financiering van het sectoraal pensioenplan worden uitsluitend vastgelegd bij een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 13.Deze bijdragen worden geïnd en ingevorderd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, hierna RSZ, en worden aan het "Fonds tweede pijler PC323" gestort op rekening BE14 0016 4091 8583.

Overeenkomstig artikel 7 van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, zijn de wijzen van berekening, van inning, van invordering van deze bijdragen en de eventuele verhogingen van de bijdragen en verwijlinteresten dezelfde als deze voor de sociale zekerheidsbijdragen.

Art. 14.De werkingskosten van het F2P PC323 worden jaarlijks vastgesteld door de raad van bestuur.

Art. 15.Het F2P PC323 verdeelt de bijdragen en stort deze door naar het financieringsfonds pensioen en het financieringsfonds solidariteit overeenkomstig de modaliteiten vastgelegd door de raad van bestuur.

Art. 16.De werkgever is verantwoordelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit alle onnauwkeurige, onvolledige, onjuiste of laattijdige inlichtingen die aangegeven worden aan de RSZ en die via het F2P PC323 aan de pensioen- en de solidariteitsinstelling worden overgemaakt. HOOFDSTUK V. - Beheer

Art. 17.Het F2P PC323 wordt beheerd door een raad van bestuur, paritair samengesteld uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers.

Deze raad bestaat uit zes effectieve en zes plaatsvervangende leden, hetzij drie effectieve en drie plaatsvervangende werkgeversafgevaardigden en drie effectieve en drie plaatsvervangende werknemersafgevaardigden.

De leden van de raad van bestuur worden aangeduid door het paritair comité onder de effectieve of plaatsvervangende leden van dit comité.

Hun mandaat eindigt wanneer zij ophouden lid te zijn van het paritair comité. In dat geval worden zij voor voleindiging van het mandaat vervangen door een lid van het paritair comité, behorend tot dezelfde groep als het lid wiens mandaat een einde nam.

Art. 18.Om de drie jaar duidt de raad van bestuur in haar midden een voorzitter en een ondervoorzitter aan. Deze zijn herkiesbaar. Wanneer de voorzitter verhinderd is, oefent de ondervoorzitter zijn functies uit.

Art. 19.De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter. De voorzitter is ertoe gehouden de raad minstens éénmaal per jaar bijeen te roepen en telkens wanneer ten minste twee leden van de raad van bestuur erom verzoeken. De oproepingen vermelden de agenda.

De verslagen worden opgemaakt door de secretaris, aangeduid door de raad van bestuur, en ondertekend door degene die de vergadering heeft voorgezeten.

Uittreksels uit deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

De beslissingen worden genomen volgens de hierna volgende bepalingen : - bij gewone meerderheid (de helft van de stemmen van de aanwezige leden + één) voor beslissingen betreffende de lopende zaken; - bij 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden voor beslissingen betreffende de statuten of de financiering van het fonds; - bij unanimiteit van de stemmen van de aanwezige leden voor beslissingen betreffende de ontbinding van het fonds.

De stemming is slechts geldig wanneer ten tenminste vier leden aanwezig zijn waarvan de helft leden zijn die de werknemers vertegenwoordigen en de helft leden die de werkgevers vertegenwoordigen en op voorwaarde dat het ter stemming gebrachte punt duidelijk vermeld werd op de agenda van de bijeenkomst van de vergadering.

Art. 20.De raad van bestuur heeft tot opdracht het fonds te beheren en alle maatregelen te treffen welke nodig blijken voor zijn goede werking. Hij bezit de meest uitgebreide machten voor het beheer en het besturen van het fonds.

De raad van bestuur treedt in rechte op in naam van het fonds op vervolging en benaarstiging van de voorzitter of van de bestuurder daartoe afgevaardigd.

Voor al de andere akten dan die waarvoor de raad bijzondere opdrachten werden gegeven, volstaat, opdat het fonds geldig vertegenwoordigd weze tegenover derden, de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, één van iedere groep, zonder dat deze bestuurders enige beraadslaging of machtiging moeten laten blijken.

De bestuurders zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat en zij gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan ten gevolge van hun beheer, ten opzichte van de verbintenissen van het fonds. HOOFDSTUK VI. - Balans en rekeningen

Art. 21.Het dienstjaar neemt een aanvang op 1 januari en sluit op 31 december. Echter, tijdens het eerste jaar zal het dienstjaar beginnen op 1 april 2010 en eindigen op 31 december 2011.

Art. 22.Elk jaar, op 31 december worden de balans en de rekeningen van het afgelopen dienstjaar afgesloten.

De jaarrekening moet duidelijk omschreven zijn en opgesteld worden in de structuur zoals bepaald in het koninklijk besluit van 15 januari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 10/02/1999 numac 1999012060 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de boekhouding en de jaarrekening met betrekking tot de Fondsen voor bestaanszekerheid sluiten betreffende de boekhouding en de jaarrekening met betrekking tot de fondsen voor bestaanszekerheid. HOOFDSTUK VII. - Toezicht

Art. 23.De raad van bestuur, alsmede de bij toepassing van artikel 12 van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid door het paritair comité aangewezen revisor of accountant brengen jaarlijks ieder een schriftelijk verslag uit over het vervullen van hun opdracht tijdens het verlopen jaar.

De jaarrekening, samen met de hoger bedoelde schriftelijke jaarlijkse verslagen, dienen uiterlijk tijdens de maand juni overgemaakt te worden aan de voorzitter van het paritair comité die ze voorlegt aan het paritair comité. HOOFDSTUK VIII. - Ontbinding en vereffening

Art. 24.De ontbinding van het fonds wordt uitgesproken door het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden. Dit laatste beslist over de bestemming van de goederen en de waarden van het fonds na aanzuivering van het passief en geeft aan deze goederen en waarden een bestemming welke in overeenstemming is met het doel waartoe het fonds werd opgericht en in overeenstemming met de bepalingen hieromtrent in de WAP. Het paritair comité duidt de leden van de raad van bestuur aan als vereffenaars.

TITEL IV. - Slotbepalingen

Art. 25.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2020 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Art. 26.Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan opgezegd worden mits naleving van een opzeggingstermijn van zes maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden.

Art. 27.De opzegging van deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft automatisch de ontbinding van het "Fonds tweede pijler PC323" tot gevolg.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 april 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^