Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 december 2023
gepubliceerd op 01 maart 2024

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 en 44 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 12 maart 2023 tot modernisering van de btw-ketting en van de inning van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen binnen de FOD Financiën. - Errata

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2024001948
pub.
01/03/2024
prom.
17/12/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


17 DECEMBER 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 en 44 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 12 maart 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 bron federale overheidsdienst financien Wet tot modernisering van de btw-ketting en van de inning van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen binnen de FOD Financiën sluiten tot modernisering van de btw-ketting en van de inning van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen binnen de FOD Financiën. - Errata


In het Belgisch Staatsblad van 22 december 2023, nr. 329, akte nr. 2023/48329, bladzijden 120991, 120993, 120994 en 120995: - op bladzijde 120991 dient in punt III, 2, B, van afdeling 5 van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde te worden gelezen "per maand van vertraging (1)" in plaats van "per maand van vertraging"; - op dezelfde bladzijde dient in punt III, 2, C, van afdeling 5 van de bijlage bij hetzelfde koninklijk besluit te worden gelezen "terbeschikkingstelling" in plaats van "terbeschikkingstellin"; - op bladzijde 120993 dient in artikel 15, vierde lid, van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde te worden gelezen "artikel 46, § 1, tweede en derde lid" in plaats van "artikel 46, § 1, tweede en derde leden"; - op bladzijde 120994 dient in artikel 20 te worden gelezen "In artikel 3, tweede lid, inleidende zin, van hetzelfde besluit" in plaats van "In artikel 3, tweede lid, van hetzelfde besluit"; - op dezelfde bladzijde dient in de Franse tekst van artikel 20 te worden gelezen "Dans l'article 3, alinéa 2, phrase liminaire, du même arrêté" in plaats van "Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté"; - op bladzijde 120995 dient in artikel 29, 2°, te worden gelezen "in paragraaf 3, eerste lid," in plaats van "in paragraaf 3"; - op dezelfde bladzijde dient in de Franse tekst van artikel 29, 2°, te worden gelezen "dans le paragraphe 3, alinéa 1er" in plaats van "dans le paragraphe 3".

^