Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 december 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048463 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen met het oog op het verbeteren van de werkomstandigheden van de postpakketbezorgers type wet prom. 17/12/2023 pub. 14/06/2024 numac 2024000709 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg over de gezamenlijke exploitatie van A400M-transportvliegtuigen binnen een binationale eenheid, gedaan te Luxemburg op 31 augustus 2021 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 21/12/2023 numac 2023048342 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot verlenging van de taalkaders van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, vastgesteld bij koninklijk besluit van 9 Januari 2018 type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 21/12/2023 numac 2023048336 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanpassing van twee drempels in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023047934 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023047933 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023047932 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023047937 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2016 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023047935 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023048068 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2024 van tegemoetkomingen aan de federale gezondheidszorgsectoren in de kost voor de opleidingsprojecten tot verpleegkundigen of zorgkundigen, "#Kiesvoordezorg" en "Instroom B", in de kost voor ondersteuning van het zorgpersoneel en in de kost voor pilootprojecten "Nieuw aan Boord" type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023206553 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 8bis, 31bis en 32bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023206686 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, wat betreft het bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkering type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 27/12/2023 numac 2023048208 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement voor het auditoraat, vastgesteld bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, in toepassing van artikel 535 van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 27/12/2023 numac 2023206379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2001 tot vaststelling van het bedrag van de vergoedingen toegekend aan de voorzitter en aan de leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 27/12/2023 numac 2023206853 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2024 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 22/12/2023 numac 2023048329 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 en 44 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 12 maart 2023 tot modernisering van de btw-ketting en van de inning van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen binnen de FOD Financiën type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048487 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048485 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2006 tot vaststelling van de toekennings- en gebruiksvoorwaarden van de aan de provinciegouverneurs en aan de gouverneur van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad toegekende kredieten voor de coördinatie van de politiediensten en provinciale acties inzake veiligheid en preventie type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 08/01/2024 numac 2023048679 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het personeel van het nationaal drugscommissariaat type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 10/01/2024 numac 2023048537 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende vierde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023, gewijzigd bij de wet van 9 juli 2023 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende het nieuw beleid type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 10/01/2024 numac 2023048683 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de commissie van beroep van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 17/01/2024 numac 2023047362 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2017 betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden van de federale diensten naar de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 18/01/2024 numac 2024000346 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 1.025.000 euro voor de kosten verbonden aan de Permanentie Salduz voor het begrotingsjaar 2023 type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 19/01/2024 numac 2023048619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten betreffende de bijkomende financiering van de gemeenschapswachten van de strategische veiligheids- en preventieplannen voor het jaar 2023 type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 24/01/2024 numac 2024000348 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2023 tot toekenning van een subsidie van € 2.124.000 voor de werking van de Centrale Raad der Niet-Confessionele Levensbeschouwelijke Gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 30/01/2024 numac 2024000735 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 100.000 euro aan de vzw Canopea type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 15/01/2024 numac 2023048650 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot vaststelling van, enerzijds, de specifieke reglementaire, administratieve, technische en organisatorische maatregelen teneinde de naleving van de voorschriften over de bescherming van individuele gegevens of de gegevens over individuele eenheden en over de statistische geheimhouding te verzekeren en van, anderzijds, de voorwaarden waaronder het Nationaal Instituut voor de Statistiek kan handelen als tussenpersoon bij een latere verwerking voor statistische doeleinden type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 30/01/2024 numac 2024000734 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de vrijwillige Belgische bijdrage voor 2023 van 60.000 euro aan het Internationaal Onderhandelingscomité onder het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 30/01/2024 numac 2024000738 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 17.000 euro aan Reset.Vlaanderen vzw type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 01/02/2024 numac 2024000737 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 20.000 euro aan de vzw Inter-Environnement Bruxelles type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 01/02/2024 numac 2024000740 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 40.000 euro aan vzw MinderisMeer voor een onderzoeksproject met betrekking tot de energie-efficiënte renovatie van gebouwen voor sociaal kwetsbare mensen type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 01/02/2024 numac 2024000745 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 40.000 euro aan Muses United for Circular Economy voor het project MUCE Modulaire type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 01/02/2024 numac 2024000746 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 20.000 euro aan de vzw Bral type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 02/02/2024 numac 2024000739 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 50.000 euro aan vzw Repair&Share voor een campagne organiseren om consumenten te informeren over het belang van repareerbaarheid van producten type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 02/02/2024 numac 2024000732 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de vrijwillige Belgische bijdrage voor 2023 van 50.000 euro aan het African Elephant Fund type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 02/02/2024 numac 2024000736 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 100.000 euro aan de vzw Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 02/02/2024 numac 2024000742 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 13.500 euro aan de stichting van openbaar nut "Stichting voor de Toekomstige Generaties" type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 02/02/2024 numac 2024000744 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2023 aan het Secretariaat van het trustfonds voor het Speciale Programma van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 01/03/2024 numac 2024001948 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 en 44 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 12 maart 2023 tot modernisering van de btw-ketting en van de inning van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen binnen de FOD Financiën. - Errata type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 03/04/2024 numac 2024003059 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 150.000 EUR aan de Stad Brussel in toepassing van bijakte n° 15 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 09/04/2024 numac 2024003054 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk Besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van € 5.000.000 EUR aan de gemeente Vorst in toepassing van bijakte n° 15 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen
^