Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 mei 2024

Aanstelling Bij koninklijk besluit van 17 december 2023, wordt mevrouw Helena BEX aangesteld als houder van de managementfunctie Directeur-generaal Beleidsvoorbereiding en -uitvoering bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappe Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2024004522
pub.
13/05/2024
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE


Aanstelling Bij koninklijk besluit van 17 december 2023Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 08/01/2024 numac 2023048679 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het personeel van het nationaal drugscommissariaat type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 01/03/2024 numac 2024001948 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 en 44 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 12 maart 2023 tot modernisering van de btw-ketting en van de inning van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen binnen de FOD Financiën. - Errata sluiten, wordt mevrouw Helena BEX aangesteld als houder van de managementfunctie Directeur-generaal Beleidsvoorbereiding en -uitvoering bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 december 2023.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^