Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 augustus 2012
gepubliceerd op 31 augustus 2012

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2012000556
pub.
31/08/2012
prom.
15/08/2012
ELI
eli/besluit/2012/08/15/2012000556/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 AUGUSTUS 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


**** ****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 12, derde lid; artikel 13, § 2, tweede lid vervangen bij de wet van 8 juli 2011; artikel 16, § 2, derde lid vervangen bij de wet van 25 april 2007; artikel 42, § 1, eerste lid vervangen bij de wet van 8 juli 2011 en § 4, eerste lid vervangen bij de wet van 25 april 2007; artikel 61/27, § 2, tweede lid en § 3, derde lid en artikel 61/29, § 3 ingevoegd door de wet van 15 mei 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 juni 2011.

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 20 juli 2011.

Gelet op het **** onderzoek met betrekking tot de noodzakelijkheid van de uitvoering van een **** en de vaststelling dat een **** niet vereist is;

Gelet op het advies **** 51.434/4 van de Raad van State, gegeven op 13 juni 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voordracht van de Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Asiel en Migratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit zet de Richtlijnen 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op ****, 2004/38/EG van het **** **** en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten van de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van **** (****) ****. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/****, 68/360/****, 72/194/****, 73/148/****, 75/34/****, 75/35/****, 90/364/****, 90/365/**** en 93/96/****, en 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, gedeeltelijk om.

Art. 2.**** artikel 26 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 september 2011, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° Paragraaf 2, eerste lid wordt aangevuld met een zin, **** : « Indien de aanvraag echter wordt ingediend door een familielid bedoeld bij artikel 10, § 1, eerste lid, 4° tot 6° van de vreemdeling die de status van langdurig ingezetene geniet en die voormalig houder is van een **** blauwe kaart, vervalt het attest van **** vier maanden na de afgifte van het ontvangstbewijs van de aanvraag.» 2° Paragraaf 3 wordt vervangen als volgt : « § 3.Indien de Minister of zijn gemachtigde, overeenkomstig artikel 12bis, § 3, vierde lid, of § 3bis, tweede lid, van de wet, beslist om de in artikelen 12bis, § 3, derde, of § 3bis, eerste lid, van de wet bedoelde termijn te verlengen, overhandigt de Burgemeester of zijn gemachtigde een kopie van deze beslissing aan de vreemdeling en verlengt zijn attest van **** (model ****) met drie maanden, te rekenen vanaf zijn vervaldatum. » 3° Paragraaf 4, eerste lid wordt vervangen als volgt : « Indien de beslissing gunstig is of indien binnen de in artikel 12bis, § 3, derde lid, of § 3bis, eerste lid, van de wet, bedoelde termijn, die eventueel verlengd wordt, geen enkele beslissing ter kennis wordt gebracht van de burgemeester of zijn gemachtigde, geeft de burgemeester of zijn gemachtigde een bewijs van inschrijving in het **** af aan de vreemdeling.**** attest van **** (model ****) wordt **** verlengd tot de afgifte van dit bewijs. »

Art. 3.**** artikel 26/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 21 september 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° Paragraaf 2, eerste lid wordt aangevuld met een zin, **** : « Indien de aanvraag echter wordt ingediend door een familielid bedoeld bij artikel 10, § 1, eerste lid, 4° tot 6° van de vreemdeling die de status van langdurig ingezetene geniet en voormalig houder is van een **** blauwe kaart, vervalt het attest van **** vier maanden na de afgifte van het ontvangstbewijs van de aanvraag.» 2° Paragraaf 3 wordt vervangen als volgt : « Indien de Minister of zijn gemachtigde, overeenkomstig artikel 12bis, § 3, vierde lid, of § 3bis, tweede lid, van de wet, beslist om de in artikel 12bis, § 3, derde lid, of § 3bis, eerste lid, van de wet bedoelde termijn te verlengen, overhandigt de Burgemeester of zijn gemachtigde een kopie van deze beslissing aan de vreemdeling en verlengt zijn attest van **** (model ****) met drie maanden, te rekenen vanaf zijn vervaldatum.» 3° Paragraaf 4, eerste lid, wordt vervangen als volgt : « Indien de beslissing gunstig is of indien binnen de in artikel 12bis, § 3, derde lid, of § 3bis, eerste lid, van de wet, bedoelde termijn, die eventueel verlengd wordt, geen enkele beslissing ter kennis wordt gebracht van de burgemeester of zijn gemachtigde, geeft de burgemeester of zijn gemachtigde een bewijs van inschrijving in het **** af aan de vreemdeling.**** attest van **** (model ****) wordt **** verlengd tot de afgifte van dit bewijs. »

Art. 4.**** artikel 26/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 mei 1993 en vervangen bij het koninklijk besluit van 21 september 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In § 1, 3° worden de woorden « of indien hij ouder is van een kind dat als vluchteling werd erkend of van een minderjarige die de subsidiaire bescherming geniet, bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, 7°, » ingetrokken.2° Paragraaf 4 wordt vervangen als volgt : Indien de Minister of zijn gemachtigde, overeenkomstig artikel 10ter, § 2, derde lid, § 2bis, tweede lid, of § 2ter, tweede lid, van de wet, beslist om de in artikel 10ter, § 2, eerste lid, § 2bis, eerste lid, of § 2ter, eerste lid, van de wet, bedoelde termijn te verlengen overhandigt de Burgemeester of zijn gemachtigde een kopie van deze beslissing aan de vreemdeling en verlengt zijn attest van **** (model ****) met drie maanden, te rekenen vanaf zijn vervaldatum.3° In § 5, eerste lid worden de woorden « of § 2ter, eerste lid, » ingevoegd tussen de woorden «*****» en de woorden «*****».

Art. 5.**** artikel 26/2/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 21 september 2011 worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° Paragraaf 3, eerste lid wordt aangevuld met een zin **** : « Indien de aanvraag echter wordt ingediend op basis van artikel 10bis, § 4 van de wet, wordt de termijn van zes maanden verminderd tot vier maanden.» 2° Paragraaf 4 wordt vervangen als volgt : « Indien de Minister of zijn gemachtigde, overeenkomstig artikel 10ter, § 2, derde lid, § 2bis, tweede lid, of § 2ter, tweede lid, van de wet, beslist om de in artikel 10ter, § 2, eerste lid, § 2bis, eerste lid, of § 2ter, eerste lid, van de wet, bedoelde termijn te verlengen, overhandigt de Burgemeester of zijn gemachtigde een kopie van deze beslissing aan de vreemdeling en verlengt zijn attest van **** (model ****) met drie maanden, te rekenen vanaf zijn vervaldatum.» 3° In § 5, eerste lid, worden de woorden « of § 2ter, eerste lid, » ingevoegd tussen de woorden «*****» en de woorden «*****».

Art. 6.Artikel 29 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 april 2007 en 22 juli 2008, wordt aangevuld met een lid, **** : «*****»

Art. 7.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van hoofdstuk 4 van titel Ibis, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 juli 2008, vervangen als volgt : «*****»

Art. 8.**** artikel 31 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 juli 2002, 27 april 2007, 7 mei 2008 en 22 juli 2008, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° In § 1, eerste lid worden de woorden «*****» ingevoegd tussen de woorden «*****» en de woorden «*****» en wordt het cijfer «*****» ingevoegd tussen het cijfer «*****» en het cijfer «*****».2° In § 2, wordt tussen het tweede en het derde lid, een lid ingevoegd, **** : «*****» 3° In § 3 worden de woorden «*****» ingevoegd tussen het woord «*****» en de woorden «*****».

Art. 9.**** artikel 32 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 juli 2002, 27 april 2007, 7 mei 2008 en 22 juli 2008, wordt een paragraaf 2ter ingevoegd, **** : « § 2ter. Gedurende de eerste twee jaar als hooggekwalificeerde werknemer in het **** **** in de zin van **** **** van **** **** van de wet vernieuwt de Minister of zijn gemachtigde de **** blauwe kaart nadat de bevoegde gewestelijke autoriteit een voorlopige arbeidsvergunning heeft toegekend aan de betrokken werkgever.

Na het verstrijken van de termijn bedoeld in het eerste lid, vernieuwt de Burgemeester van de verblijfplaats van de vreemdeling of zijn gemachtigde, de **** blauwe kaart. Tot staving van zijn aanvraag legt de vreemdeling de documenten over waaruit blijkt dat hij nog altijd de voorwaarden vervult die aan zijn verblijf zijn gesteld overeenkomstig **** **** van **** **** van de wet. Bij deze gelegenheid, wordt een **** blauwe kaart uitgereikt met een geldigheidsduur van drie jaar.

Onder de in artikel 41 bepaalde voorwaarden kan zij vervroegd worden vernieuwd. »

Art. 10.**** artikel 33 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 april 2007, 22 juli 2008 en 22 september 2011, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° Het eerste lid wordt vervangen als volgt : «*****» 2° Artikel 33 wordt aangevuld met tweede leden, **** : «*****»

Art. 11.**** artikel 35 van hetzelfde besluit gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 juli 2008, worden de woorden «*****» ingevoegd tussen de woorden «*****» en de woorden «*****».

Art. 12.Artikel 36bis, eerste lid van hetzelfde besluit ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 juli 2008 worden de woorden «*****» ingevoegd tussen de woorden «*****» en de woorden «*****».

Art. 13.Artikel 37, eerste lid van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 juli 2008 worden de woorden «*****» ingevoegd tussen de woorden «*****» en de woorden «*****».

Art. 14.**** artikel 51 van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 21 september 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden «*****» geschrapt; 2° in § 1 wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, **** : «*****» 3° in § 2 worden de woorden « en mits de documenten bedoeld in artikel 50, § 2, werden overgelegd binnen de termijn van drie maanden, eventueel verlengd met een maand, » ingevoegd tussen de woorden «*****» en de woorden «*****».

Art. 15.Artikel 101 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007, wordt aangevuld met twee leden, **** : «*****»

Art. 16.In titel **** van hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk **** ingevoegd die de artikelen 110**** en 110**** bevat, **** : « HOOFDSTUK ****. - **** werknemers - **** blauwe kaart

Art. 110****.§ 1. Indien de vreemdeling bedoeld in artikel 61/26 van de wet zijn aanvraag indient bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post, wordt hij in het bezit gesteld van een document dat aantoont dat zijn aanvraag werd ingediend en de datum van de aanvraag vermeldt voor zover hij alle bewijzen aanbrengt bedoeld in artikel 61/27, § 1 van de wet. § 2. Indien de beslissing gunstig is of indien geen enkele beslissing aan de diplomatieke of consulaire post wordt meegedeeld binnen een termijn van negentig dagen vanaf de datum van de afgifte van het document dat aantoont dat zijn aanvraag werd ingediend, en indien de bevoegde gewestelijke autoriteit een voorlopige arbeidsvergunning heeft toegekend aan de werkgever, wordt de vreemdeling bedoeld in paragraaf 1 gemachtigd tot verblijf. § 3. Indien de Minister of zijn gemachtigde beslist de termijn van negentig dagen, voorgeschreven in paragraaf 2 te verlengen met een periode van dertig dagen, overhandigt de diplomatieke of consulaire post de vreemdeling een kopie van deze beslissing met daarin vermeld welke aanvullende gegevens of documenten binnen de termijn van dertig dagen moeten overgemaakt worden.

Indien de beslissing gunstig is of indien geen enkele beslissing aan de diplomatieke of consulaire post wordt meegedeeld binnen deze periode van dertig dagen en de vereiste documenten werden voorgelegd, wordt de vreemdeling bedoeld in paragraaf 1 gemachtigd tot het verblijf.

Art. 110****.§ 1. Indien de vreemdeling bedoeld in artikel 61/26 van de wet zijn aanvraag indient bij de Burgemeester van de gemeente van zijn verblijfplaats of zijn gemachtigde, wordt hij in het bezit gesteld van een document dat aantoont dat zijn aanvraag werd ingediend, overeenkomstig het model van bijlage 41bis voor zover hij alle bewijzen aanbrengt bedoeld in artikel 61/27, § 1, van de wet.

De Burgemeester of zijn gemachtigde maakt de aanvraag en een kopie van bijlage 41bis zonder verwijl over aan de gemachtigde van de Minister.

Met het oog op de eventuele inschrijving van de vreemdeling in het **** laat de Burgemeester of zijn gemachtigde tot een **** overgaan.

Indien de vreemdeling bij de indiening van de aanvraag echter niet alle vereiste documenten overlegt, neemt de Burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag niet in overweging door middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 41. Een kopie van dit document wordt onmiddellijk aan de gemachtigde van de Minister overgemaakt. § 2. Indien de beslissing gunstig is of indien geen enkele beslissing aan de Burgemeester of zijn gemachtigde wordt meegedeeld binnen een termijn van negentig dagen vanaf de datum van de afgifte van het document dat aantoont dat zijn aanvraag werd ingediend, en indien door de bevoegde gewestelijke autoriteit een voorlopige arbeidsvergunning werd toegekend aan de werkgever, wordt de vreemdeling bedoeld in paragraaf 1 in het bezit gesteld van de een **** blauwe kaart. § 3. Indien de Minister of zijn gemachtigde beslist dat de vreemdeling bedoeld in paragraaf 1 niet tot het verblijf wordt gemachtigd, of indien na afloop van de termijn van negentig dagen geen enkele beslissing is genomen en niet alle vereiste documenten zijn voorgelegd, ontvangt de vreemdeling bedoeld in paragraaf 1 een bevel om het grondgebied te verlaten. In dit geval mag de termijn voor het verlaten van het grondgebied niet minder dan dertig dagen bedragen. De Burgemeester of zijn gemachtigde betekent beide beslissingen door overhandiging van een document overeenkomstig het model van bijlage 13. § 4. Indien de Minister of zijn gemachtigde beslist de termijn van negentig dagen bepaald in paragraaf 3 te verlengen met een periode van dertig dagen, overhandigt de Burgemeester of zijn gemachtigde de vreemdeling een kopie van deze beslissing met daarin vermeld welke aanvullende gegevens of documenten binnen de termijn van dertig dagen moeten overgemaakt worden.

Indien de beslissing gunstig is of indien geen enkele beslissing aan de Burgemeester of zijn gemachtigde wordt meegedeeld binnen deze periode van dertig dagen, en de vereiste documenten werden voorgelegd, wordt de vreemdeling bedoeld in § 1 in het bezit gesteld van een **** blauwe kaart.

Indien de minister of zijn gemachtigde beslist, binnen deze periode van dertig dagen, dat de vreemdeling niet tot het verblijf wordt gemachtigd, of indien, na afloop van de termijn van dertig dagen, geen enkele beslissing is genomen en niet alle vereiste documenten zijn voorgelegd, wordt overeenkomstig paragraaf 3 gehandeld. »

Art. 17.In hetzelfde besluit wordt de bijlage 6bis, gevoegd bij dit besluit, ingevoegd.

Art. 18.In hetzelfde besluit wordt de bijlage 15, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 juli 2008, vervangen door de bijlage 15 gevoegd bij dit besluit.

Art. 19.In bijlage 15bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 augustus 1984 en vervangen bij het koninklijk besluit van 21 september 2011, worden de woorden « Afgegeven in toepassing van artikel 12 bis, §§ 3 en 4, van de wet van 15 december 1980 » vervangen door de woorden « Afgegeven in toepassing van artikel 12 bis, §§ 3, 3bis en 4, van de wet van 15 december 1980. »

Art. 20.In bijlage 15ter, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 augustus 1984 en vervangen bij het koninklijk besluit van 21 september 2011, worden de woorden « Gelet op artikel 12bis, §§ 3 of 4, van de wet van 15 december 1980 » vervangen door de woorden « Gelet op artikel 12bis, §§ 3, 3bis of 4, van de wet van 15 december 1980 » en worden de woorden « alle bewijzen bedoeld in de artikelen 10, §§ 1 tot 3, van de wet » vervangen door de woorden « alle documenten bedoeld in de artikelen 10, §§ 1 tot 3 en 12bis, §§ 1 en 3, van de wet ».

Art. 21.In bijlage 15****, van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 21 september 2011, worden de woorden « De datum waarop het ontvangstbewijs van een aanvraag voor een toelating tot verblijf («*****») werd afgegeven vermelden. » vervangen door de woorden « Vermelden van de datum waarop het bewijs van ontvangst van een toelating tot het verblijf is afgegeven («*****») of de datum waarop de aanvraag is doorgegeven aan de Minister of zijn gemachtigde als er uitzonderlijke omstandigheden zijn aangevoerd. »

Art. 22.De bijlage 15**** van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 21 september 2011, wordt vervangen door de bijlage 15**** gevoegd bij dit besluit.

Art. 23.Bijlage 19, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 september 2011, wordt vervangen door de bijlage 19 gevoegd bij dit besluit.

Art. 24.Bijlage 20, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 september 2011, wordt vervangen door de bijlage 20 gevoegd bij dit besluit.

Art. 25.Bijlage 37, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 7 mei 2008, wordt vervangen door de bijlage 37 gevoegd bij dit besluit.

Art. 26.Bijlage 41 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007 en opgeheven bij het koninklijk besluit van 21 september 2011, wordt hersteld door de bijlage 41 gevoegd bij dit besluit.

Art. 27.Bijlage 41bis van hetzelfde besluit ingevoegd bij het koninklijk besluit van 21 september 2011, wordt vervangen door de bijlage 41bis gevoegd bij dit besluit.

Art. 28.**** Minister die de Toegang tot het grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te ****-de-****, 15 augustus 2012.

**** **** **** : **** Minister van ****, Mevr. ****. **** **** Staatssecretaris van Asiel en ****, Mevr. ****. DE ****

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 15 augustus 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

**** **** **** : **** Minister van ****, Mevr. ****. **** **** Staatssecretaris voor Asiel en ****, Mevr. ****. DE ****

^