Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 augustus 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/08/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012002044 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Wet houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator type wet prom. 15/08/2012 pub. 25/09/2012 numac 2012014455 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van artikel 6.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde te voorzien in een afwijking op het algemene voorrangsbeginsel voor de verkeerslichten, in geval van verkeersborden die voorrang verlenen aan de fietsers type wet prom. 15/08/2012 pub. 20/10/2016 numac 2012015155 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Internationale Overeenkomst van 2006 inzake tropisch hout, gedaan te Genève op 27 januari 2006 (2) type wet prom. 15/08/2012 pub. 04/03/2013 numac 2013000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator. - Duitse vertaling type wet prom. 15/08/2012 pub. 04/02/2014 numac 2014000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 6.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde te voorzien in een afwijking op het algemene voorrangsbeginsel voor de verkeerslichten, in geval van verkeersborden die voorrang verlenen aan de fietsers. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012000556 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 20/08/2012 numac 2012003231 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2012 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken (1) type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012009320 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012009319 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de uitvoeringsdiensten waarvan de zetel in Brussel-Hoofdstad gevestigd is en waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012009321 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012009345 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 280.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012009346 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.161.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012014255 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de standaard voor de verschaffing van veiligheidsinlichtingen voorafgaand aan het aandoen van een Belgische haven type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 05/09/2012 numac 2012018355 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende het vervoer van vers vlees, vleesproducten en vleesbereidingen type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012204196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de benoemingsvoorwaarden en de opdrachten van de titularissen van de functie van adviseur sociaal bemiddelaar in de overheidssector type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012204785 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 01/02/2013 numac 2013000064 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling

erratum

type erratum prom. 15/08/2012 pub. 19/03/2013 numac 2013002012 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Wet houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator. - Erratum
^