Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 oktober 2015
gepubliceerd op 30 oktober 2015

Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de vestigingscommissies bedoeld in artikel 4, § 3, 4° van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2015018360
pub.
30/10/2015
prom.
13/10/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de vestigingscommissies bedoeld in artikel 4, § 3, 4° van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, inzonderheid op artikel 4, § 3, 4°, gewijzigd bij de wet van 17 december 1973, de programmawet van 2 augustus 2002 en de wet van 9 juli 2004;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1, 1). Worden benoemd voor een termijn van zes jaar tot effectieve leden van de Nederlandstalige Vestigingscommissie, bedoeld in artikel 4, § 3, 4°, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen : - De heer Rudi Robeyns, rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren; - De heer Jorn Dangreau, rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen. - Mevr. Freya Van Koekelbergh, eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel; 2) Worden benoemd voor een termijn van zes jaar tot plaatsvervangers van de effectieve leden van de bovengenoemde Nederlandstalige Vestigingscommissie : - Mevr.Ida De Kempeneer, ererechter in de rechtbank van eerste aanleg Leuven. § 2, 1). Worden benoemd voor een termijn van zes jaar tot effectieve leden van de Franstalige Vestigingscommissie, bedoeld in artikel 4, § 3, 4°, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen: - de heer Jacques Michaëlis, ererechter van de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen; - De heer Claude Demanet, ererechter van de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen; - Mevr. Françoise Lhoest, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik. 2) Worden benoemd voor een termijn van zes jaar tot plaatsvervangers van de effectieve leden van de bovengenoemde Franstalige Vestigingscommissie : - De heer Jean-Noël Coumanne, ererechter van de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2015.

Art. 3.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 oktober 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^