Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 maart 2020
gepubliceerd op 26 maart 2020

Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Nederlandstalige vestigingscommissie bedoeld in artikel 13 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidzorgberoepen

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2020040863
pub.
26/03/2020
prom.
18/03/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAART 2020. - Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Nederlandstalige vestigingscommissie bedoeld in artikel 13 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent sluiten betreffende de uitoefening van de gezondheidzorgberoepen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 13, lid 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015018360 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de vestigingscommissies bedoeld in artikel 4, § 3, 4° van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen sluiten houdende benoeming van de leden van de vestigingscommissies bedoeld in artikel 4, § 3, 4°, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen;

Gelet op de voordracht van de Minister van Justitie, gegeven op 21 februari 2020;

Overwegende dat het noodzakelijk is om over te gaan tot de benoeming, teneinde de continuïteit van de Nederlandstalige Vestigingscommissie te garanderen;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de heer Rudi Robeyns, rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren, wordt eervol ontslag verleend uit zijn functie als effectief lid van de Nederlandstalige Vestigingscommissie.

Art. 2.Wordt benoemd tot effectief lid van de Nederlandstalige Vestigingscommissie, de heer Peter Coppens, rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, ter vervanging van de heer Rudi Robeyns, voor de resterende duur van zijn mandaat.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 maart 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^