Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 maart 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040685 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2020 numac 2020040776 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 november 2019, wordt mevrouw Eveline LIEBENS, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit haar a Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 18/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040863 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Nederlandstalige vestigingscommissie bedoeld in artikel 13 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidzorgberoepen type koninklijk besluit prom. 19/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040789 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme type koninklijk besluit prom. 19/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040793 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2020 van 20 december 2019 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 15/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020201234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de wernemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040907 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2020 houdende een tijdelijk verbod op het verkeer in bossen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 26/03/2020 numac 2020201373 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 26/03/2020 numac 2020201376 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 41 van organisatieafdeling 16 en programma 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 26/03/2020 numac 2020201379 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 26/03/2020 numac 2020201378 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03, 04, 05, 11, 12 en 15 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 12/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020201564 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 september 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 23 april 2009 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt

beschikking

type beschikking prom. 19/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040736 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing met het oog op de omzetting van de richtlijn 2018/410

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020020521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot organisatie van een oproep om voorstellen in te dienen voor de toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen type besluit van de vlaamse regering prom. 06/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020030339 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot algemeen bindendverklaring van een overeenkomst binnen vzw BO Vlas & Hennep

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 20/02/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040668 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende vastlegging van het personeelsplan 2020 van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040770 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 12 december 2002 tot vastelling van de modaliteiten voor herfinanciering van de werkende en coördinerende partners van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040772 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Algemeen Beheerscomité van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040902 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 6 betreffende de vergaderingen van de gemeente- en provinciecolleges en beheersorganen, van de autonome gemeentebedrijven, van de autonome provinciebedrijven, van de projectverenigingen en de intercommunales type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040903 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 7 betreffende de vergaderingen van de vaste bureaus van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van de raden van bestuur van de Verenigingen Hoofdstuk XII type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040906 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 9 betreffende de uitoefening door het vast bureau van de bevoegdheden toegekend aan de raad voor maatschappelijk welzijn bij artikel 24 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040905 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 8 betreffende de uitoefening door het provinciecollege van de bevoegdheden toegekend aan de provincieraad bij artikel L2212-32 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020201550 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de benoeming van de leden van de interministeriële commissie ingesteld bij het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040766 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 93 betreffende de overdracht van verloven van 2019

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/03/2020 numac 2020040791 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Bericht Bij koninklijk besluit van 17 februari 2020 werd in laatste aanleg uitspraak gedaan over het op 14 januari 2019 door de bv De Bunker Baarle ingestelde hoger beroep tegen het besluit van de dep Met toepassing van het artikel 23, vierde lid, van het koninklijk besluit van 23 september 1958 hou(...) type bericht prom. -- pub. 26/03/2020 numac 2020040790 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Bericht Bij koninklijk besluit van 17 februari 2020 werd in laatste aanleg uitspraak gedaan over het op 14 januari 2019 door de bv Pyroshop ingestelde hoger beroep tegen het besluit van de deputatie v Met toepassing van het artikel 23, vierde lid, van het koninklijk besluit van 23 september 1958 hou(...)

document

type document prom. 22/10/2019 pub. 26/03/2020 numac 2020200714 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 6 november 2014 tot aanwijzing van de regeringscommissarissen voor het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren type document prom. -- pub. 26/03/2020 numac 2020040782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale Politie. - Aanstelling in een hoger ambt Bij beslissingen van de Commissaris-generaal van 20 maart 2020 wordt de tijdelijke aanstelling van Mevr. eerste adviseur Dominique VAN RYCKEGHEM in het hoger ambt van directeur-g(...) type document prom. -- pub. 26/03/2020 numac 2020201476 bron waalse overheidsdienst Landbouw. - "Centre wallon de Recherches agronomiques" Bij beslissing van de Directeur-generaal van 1 april 2019 die uitwerking heeft op 1 april 2019 wordt de heer Yannick Curnel benoemd to(...) Bij beslissing van de Directeur-generaal van 1 april 2019 die uitwerking heeft op 1 april 2019 (...) type document prom. -- pub. 26/03/2020 numac 2020201475 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 24 februari 2020 wordt de "SPRL ARCHITECTURE ET DECORATION", gelegen rue Gravier de Ransy 61 te 4051 Vaux-sous-Chèvremont, erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen. De Bij beslissing van 27 februari 2020 wordt de "SA REMONDIS W.C. DECHETS 2000", gelegen(...)
^