Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 oktober 1998
gepubliceerd op 28 oktober 1998

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1991 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1998012892
pub.
28/10/1998
prom.
13/10/1998
ELI
eli/besluit/1998/10/13/1998012892/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 OKTOBER 1998. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1991 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op de artikelen 35 en 36;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 1991 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen;

Gelet op het in het Belgisch Staatsblad van 17 juli 1996 bekendgemaakte bericht;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat de sector van de sociale werkplaatsen een recente sector is, dat de adviesprocedure de gebruikelijke termijnen heeft overschreden, dat de betrokken administraties en werkgevers dadelijk het paritair comité moeten kennen waaronder deze laatsten ressorteren;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 9 juli 1998, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het opschrift van het koninklijk besluit van 15 januari 1991 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen wordt vervangen door het volgende opschrift : « Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen ».

Art. 2.Artikel 1 van dit besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Artikel 1.Er wordt een paritair comité opgericht, genaamd "Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen". ».

Art. 3.Artikel 2 van dit besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 2.Het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen is bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten : 1. de beschutte werkplaatsen, zijnde de werkplaatsen die als zodanig worden gesubsidieerd overeenkomstig de wetgeving betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden;2. de door de overheid erkende en/of gesubsidieerde sociale werkplaatsen.»

Art. 4.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 oktober 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 15 januari 1991, Belgisch Staatsblad van 23 januari 1991.

^