Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 oktober 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum - Duitse vertaling type wet prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidswet - Duitse vertaling type wet prom. 20/09/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998000621 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet en tot invoeging van een artikel 50bis in de provinciewet van 30 april 1836, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke en provinciale adviesraden type wet prom. 20/09/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998000628 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/1998 numac 1998000667 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit, d.d. 2 oktober 1998, wordt aan de heer Van Londersele, Philemon, op zijn verzoek, met ingang van 1 december 1998, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de gemeent Hij wordt gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998003536 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende het verbod op nieuwe investeringen in de Republiek Servië type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/1998 numac 1998009885 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 oktober 1998 is de heer Delforge, J., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, voor (...) type koninklijk besluit prom. 13/10/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998012892 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1991 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 09/10/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998014263 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot bepaling van de vereisten voor het instellen van zones met een snelheidsbeperking tot 30 km per uur type koninklijk besluit prom. 09/10/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998014262 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 09/10/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998014264 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/1998 numac 1998016293 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 20 september 1998 wordt, met ingang van 1 april 1999, eervol ontslag uit zijn functies van hoofd van een afdeling verleend aan de heer Marcel Hofman die aanspraak heeft op een rustp(...) Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren en d(...) type koninklijk besluit prom. 22/10/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998021416 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 26 september 1980 houdende uitvoering van de artikelen 1, b en 4, 2°, van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector, en van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/10/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998003537 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 september 1998 betreffende het verbod op nieuwe investeringen in de Republiek Servië type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/10/1998 numac 1998012889 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 7 oktober 1998 is de N.V. Tecni Asbest, Zone industrielle 10, te 4400 Ivoz-Ramet, erkend geworden (...) (...) type ministerieel besluit prom. 09/10/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998014265 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen, platen en aanduidingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 28/10/1998 numac 1998027591 bron ministerie van het waalse gewest Afdeling van de Natuur en de Bossen Jachtexamen 1999 In toepassing van artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 tot organisatie van het jachtexamen in het Waalse Gewest, zal het jachtexamen 1999 ingericht worden : De aanvragen tot deelneming aan dit examen moeten door type besluit van de waalse regering prom. 08/10/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998027597 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 maart 1997 tot aanwijzing van de leden van de Beheerscommissie van het natuurpark Hoge Venen-Eifel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998029362 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene regeling en vaststelling van de nadere regels voor de betoelaging van de door de « Office de la Naissance et de l'Enfance » erkende kinderdag- en nachtverblijven en opvangcentra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/04/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998029398 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden en van de procedures betreffende de hoedanigheid van sportman van hoog niveau of van sportbelofte om studies te kunnen verzoenen met sportbeoefening op hoog niveau type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/10/1997 pub. 28/10/1998 numac 1998029401 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 1971 houdende vaststelling van de voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de jeugdtehuizen en van de daarmee gelijkgestelde verenigingen

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 28/10/1998 numac 1998009830 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 268 3 oktober 1998 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 1998 tot Verklaring van de Commissie Verordening (EG) nr. 2120/98 van de Commissie van 2 oktober 1998 tot(...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 08/09/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998027596 bron ministerie van het waalse gewest Wijziging van het huishoudelijk reglement van de Directieraad van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées"

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 28/10/1998 numac 1998040608 bron ministerie van financien Administratie van de thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 augustus 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/1998 numac 1998029136 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Provinciaal, gemeentelijk, vrij gesubsidieerd secundair onderwijs Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 6 juli 1997 worden benoemd tot Ridder in de Kroonorde : De heer Berlaimont, Michel, leraar aan h Ranginneming : 15 november 1996. Mevr. Delaunois, Geneviève Marie Bernadette, lerares aan het «(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/1998 numac 1998029139 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Gemeentelijk vrij gesubsidieerd kunstonderwijs Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk van 6 juli 1997 : Worden de Gouden Palmen in de Kroonorde verleend aan : De heer Lombaert, Christian, leraar aan de « Académie de Musique » te Ranginneming : 15 november 1996. De betrokkene neemt rang in de Orde in op de bij zijn naam verm(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/1998 numac 1998029149 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Buitengemoon onderwijs van de Franse Gemeenschap. - Nationale orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 juli 1997 : Wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : De heer Aufort, François, René, Marcel, Joseph, kinesitherapeu Ranginneming, 8 april 1994. De betrokkene neemt rang in de Orde in op de bij zijn naam vermelde (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/1998 numac 1998029147 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secundair Onderwijs van de Franse Gemeenschap Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 juli 1997 : Worden benoemd tot Ridder in de Kroonorde : Mevr. Dory, J.M.T., lerares aan het « Institut technique de la CF », te Iz Ranginneming : 8 april 1995. De heer Piret, J.J., leraar aan het « Athénée royal », te Hoei. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/1998 numac 1998029141 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Gemeentelijk, vrij gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 augustus 1997 : Wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : De heer Dermaux, Jacques,Louise, schoolhoofd Ranginneming, 15 november 1995. De heer Galand, Robert, Pierre, Louis, kinesitherapeut aan de « (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/1998 numac 1998029150 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Kleuter- en lager onderwijs van de Franse Gemeenschap Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 juli 1997 : Worden de Gouden Palmen van de Kroonorde verleend aan : Mevr. Kroonen, Jeanine, onderwijzeres aan de « Ecole H Ranginneming, 8 april 1994. De heer Sauvage, Georges, François, Jules, Ghislain, directeur aan d(...)
^