Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 december 2016
gepubliceerd op 20 januari 2017

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1991 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werk-plaatsen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016205651
pub.
20/01/2017
prom.
07/12/2016
ELI
eli/besluit/2016/12/07/2016205651/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1991 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werk-plaatsen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, artikel 41;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/1991 pub. 20/11/2007 numac 2007000944 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 oktober 1998, 30 december 2014 en 6 juni 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 1991 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ:

Artikel 1.Het opschrift van het koninklijk besluit van 28 juni 1991 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000012573 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1991 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen sluiten, wordt vervangen als volgt: « Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven ».

Art. 2.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: «

Artikel 1.Het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven bestaat uit vierendertig gewone en vierendertig plaatsvervangende leden. ».

Art. 3.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 december 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad: Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 15 januari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/1991 pub. 20/11/2007 numac 2007000944 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 23 januari 1991.

Koninklijk besluit van 28 juni 1991, Belgisch Staatsblad van 11 juli 1991.

Koninklijk besluit van 13 oktober 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/10/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998012892 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1991 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen sluiten, Belgisch Staatsblad van 28 oktober 1998.

Koninklijk besluit van 12 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000012573 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1991 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen sluiten, Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2000.

Koninklijk besluit van 30 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 20/01/2015 numac 2014207330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1991 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen sluiten, Belgisch Staatsblad van 20 januari 2015.

Koninklijk besluit van 6 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 05/07/2016 numac 2016007157 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het statuut van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 24/06/2016 numac 2016203282 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2016 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kost van de toeslag van 5 % van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid, bedoeld in artikel 114, § 6, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering sluiten, Belgisch Staatsblad van 4 juli 2016.

^