Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 december 2014
gepubliceerd op 20 januari 2015

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1991 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014207330
pub.
20/01/2015
prom.
30/12/2014
ELI
eli/besluit/2014/12/30/2014207330/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/1991 pub. 20/11/2007 numac 2007000944 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, de artikelen 35 en 36;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/1991 pub. 20/11/2007 numac 2007000944 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen;

Gelet op het bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 augustus 2014;

Gelet op advies 56.699/1 van de Raad van State, gegeven op 23 oktober 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 15 januari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/1991 pub. 20/11/2007 numac 2007000944 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 oktober 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/10/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998012892 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1991 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidende : "Het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen is eveneens bevoegd voor de werknemers in het algemeen, tewerkgesteld in het kader van een "Initiative de Développement de l'Emploi dans le Secteur des Services de proximité à finalité sociale" (Initiatief tot Ontwikkeling van de Werkgelegenheid in de Sector van de Buurtdiensten met een maatschappelijk doel), erkend en/of gesubsidieerd door het Waals Gewest, onder de vorm van een vennootschap met een sociaal oogmerk opgericht, met uitzondering van de voornoemde werknemers tewerkgesteld door werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp of het Paritair Comité voor de socio-culturele sector."

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 december 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Kris PEETERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 15 januari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/1991 pub. 20/11/2007 numac 2007000944 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 23 januari 1991.

Koninklijk besluit van 13 oktober 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/10/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998012892 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1991 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen sluiten, Belgisch Staatsblad van 28 oktober 1998.

^