Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 maart 2017
gepubliceerd op 05 mei 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017200634
pub.
05/05/2017
prom.
30/03/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAART 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 maart 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2016 (Overeenkomst geregistreerd op 25 juli 2016 onder het nummer 134125/CO/329.01)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van organisaties die sinds 30 januari 2015 onder het Paritair Subcomité 329.01 voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap ressorteren ingevolge de wijziging van de bevoegdheidsomschrijving van het Paritair Comité 329 voor de socio-culturele sector bij koninklijk besluit van 30 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 20/01/2015 numac 2014207329 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 1993 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de socioculturele sector type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 20/01/2015 numac 2014207330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1991 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 1993 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector (Belgisch Staatsblad van 20 januari 2015).

Art. 2.Alle collectieve arbeidsovereenkomsten met algemeen toepassingsgebied op de hele sector, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap die nog van kracht zijn op 30 januari 2015, zijn vanaf die datum van toepassing op de in artikel 1 bedoelde organisaties.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 30 januari 2015 en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

Elke ondertekenende partij kan ze opzeggen mits een opzeggingstermijn van drie maanden na te leven, betekend bij aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 30 maart 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^