Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 mei 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/12/2016 pub. 05/05/2017 numac 2017040278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 335 en 335ter van het Burgerlijk Wetboek betreffende de wijze van naamsoverdracht aan het kind. - Duitse vertaling type wet prom. 25/12/2016 pub. 05/05/2017 numac 2017040296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciële vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/04/2017 pub. 05/05/2017 numac 2017011467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, alsook de bewapening van de leden van de diensten enquêtes bij de vaste comités P en I en van het personeel van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 30/03/2017 pub. 05/05/2017 numac 2017200634 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2017 numac 2017202279 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 februari 2017, - is de aanwijzing van mevr. Ven I., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, tot de functie van rechter in de familie-en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuw - is de aanwijzing van mevr. Cottiels M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/04/2017 pub. 05/05/2017 numac 2017011803 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en verbod van het op de markt brengen van de speelgoedrevolver en klappertjes "Detective", referentie 70, van het merk "Kim'play" type ministerieel besluit prom. 11/04/2017 pub. 05/05/2017 numac 2017011804 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en verbod van het op de markt brengen van het speelgoed Supermag Magnetic Genius, met referentie 0020, van het merk "Plast Wood" type ministerieel besluit prom. 03/02/2017 pub. 05/05/2017 numac 2017011867 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de procedure voor opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag houdende de uitvoering van artikel 4.3.5, § 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/05/2017 numac 2017011882 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4015 Bij ministerieel besluit van 25 april 2017 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A322-245 van 26 januari 1970 voor vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de NV Flu Betrokken vervoersinstallaties: - DN100 HD Houthalen - Hasselt - Drukreceerstation Zonhoven ((...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/05/2017 numac 2017011889 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Vervoersvergunning A.323-4175 Bij ministerieel besluit van 25 april 2017 wordt de vervoersvergunning A.323-2218 van 6 januari 1992 voor het vervoer van propyleen door middel van leidingen verleend aan de NV DOW Belgium type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/05/2017 numac 2017011890 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4152 Bij ministerieel besluit van 25 april 2017 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A323-860 van 15 april 1977 voor vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de NV Fluxy Betrokken aardgasvervoerinstallaties: DN150 HD Tessenderlo - Trinseo Belgium DN150 HD Tessend(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/05/2017 numac 2017202243 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 23 februari 2017 in zake Marc Lammeretz tegen de Belgische Staat, FOD Binnenlandse Zaken, en de Belgische Staat, FOD Financiën, waarvan de expeditie te « Is artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek in overeenstemming met de artikelen 10 en 11 van de Gr(...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 05/05/2017 numac 2017202280 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik. Bij beschikking van 24 november 2016, werd de heer Ligot M., plaatsvervangend magistraat in het hof van beroep te Luik, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik, aangewezen om, vanaf Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. Bij beschikking van 10 april 2017, werd de heer Franck B.(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/04/2017 pub. 05/05/2017 numac 2017202241 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van een referentiesysteem voor de validering van de vaardigheden genomen op grond van de samenwerkingsovereenkomst van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden type besluit van de waalse regering prom. 20/04/2017 pub. 05/05/2017 numac 2017202271 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van de mandaten van de leden van de Afvalcommissie ingesteld bij artikel 33 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type besluit van de waalse regering prom. 20/04/2017 pub. 05/05/2017 numac 2017202270 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 11 september 2008 tot toekenning van een ambtstoelage aan de personeelsleden die de functie van preventie-adviseur uitoefenen type besluit van de waalse regering prom. 20/04/2017 pub. 05/05/2017 numac 2017202272 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel D.195, § 2, van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt type besluit van de waalse regering prom. 20/04/2017 pub. 05/05/2017 numac 2017202269 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en tot uitvoering van de artikelen 108 en 109 van het decreet van 23 juni 2016 tot wijziging van het Milieuwetboek, het Waterwetboek en verschillende decreten inzake afval en milieuvergunning

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/05/2017 numac 2017202242 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 17 februari 2017 in zake S.L. tegen O.R. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 10 maart 2017, heeft de Rechtbank van « Schenden artikel 350, artikel 356-1, tweede lid, en artikel 356-4 van het Burgerlijk Wetboek, al (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/05/2017 numac 2017202165 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0412.654.727 AQUAMETRO BELGIUM intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vana(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/05/2017 numac 2017030318 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Wijziging van een vergunning tot ontmanteling van installaties behorende tot een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6, 12 en 17 van het koninklijk besluit van 20 juli 2 Bij koninklijk besluit van 2 mei 2017 wordt het koninklijk besluit van 24 augustus 2007 waarbij de (...)

document

type document prom. -- pub. 05/05/2017 numac 2017202296 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige onderzoek, regelgeving en rechtszaken coördinator inzake technische controles (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG16226 Deze selec(...) Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld va(...) type document prom. -- pub. 05/05/2017 numac 2017202295 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Controleurs Overheidssubsidies (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG16020 Deze selectie werd afgesloten op 05/04/2016. Er zijn 2(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een ha(...) type document prom. -- pub. 05/05/2017 numac 2017202294 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technisch Tekenaars AutoCAD (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG17100 Solliciteren kan tot 29/05/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 05/05/2017 numac 2017202299 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Projectverantwoordelijke (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG15130 Deze selectie werd afgesloten op 02/02/2016. Er zijn 8 laure(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een ha(...) type document prom. -- pub. 05/05/2017 numac 2017202300 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juristen Intellectuele Beroepen (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG15188 Deze selectie werd afgesloten op 24/03/2016. Er zijn (...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een ha(...) type document prom. -- pub. 05/05/2017 numac 2017202298 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Technisch attachés accreditatie (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG15133 Deze selectie werd afgesloten op 03/03/2016. Er zijn(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een ha(...) type document prom. -- pub. 05/05/2017 numac 2017202301 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige juristen intellectuele beroepen (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG17017 Deze selectie werd afgesloten op 31/03/2017. Er zijn (...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een ha(...) type document prom. -- pub. 05/05/2017 numac 2017202302 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige economische analysten (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG16002 Deze selectie werd afgesloten op 20/04/2016. Er zijn 8 laureate(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een ha(...) type document prom. -- pub. 05/05/2017 numac 2017202304 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juristen Cyberveiligheid (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG15003 Deze selectie werd afgesloten op 08/04/2015. Er zijn 4 laure(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een ha(...) type document prom. -- pub. 05/05/2017 numac 2017202305 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Deskundige Ingenieurs in Elektrische Veiligheid (niveau A2) voor de Belgische Mededingingsautoriteit. - Selectienummer : AFG16019 Deze selectie werd afgesloten op 11/04/2016. Er (...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een ha(...) type document prom. -- pub. 05/05/2017 numac 2017202306 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Onderzoekers (niveau A) voor de Belgische Mededingingsautoriteit. - Selectienummer : AFE16002 Deze selectie werd afgesloten op 16/12/2016. Er zijn 8 laureaten. De lijst is 1 j(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...) type document prom. -- pub. 05/05/2017 numac 2017202339 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Lead Maquetteurs-Developers (niveau A2) voor FOD Financiën. - Selectienummer : MNG17049 Solliciteren kan tot 22/05/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 05/05/2017 numac 2017202345 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Assistenten bij de evaluatie van handicaps (niveau B) voor FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer : AFG17105 Solliciteren kan tot 19/05/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 05/05/2017 numac 2017202346 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen geschillen (niveau A) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG17012 Deze selectie werd afgesloten op 28/04/2017. Er zijn 3 laureaten. De lijst is(...) type document prom. -- pub. 05/05/2017 numac 2017202351 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders industriële eigendomsrechten (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG17107 Solliciteren kan tot 19 mei 2017 via www.selor.be (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 05/05/2017 numac 2017202352 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Beleid en Ondersteuning. Teamcoördinatoren - BNG17102 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun person(...) Solliciteren kan tot 19/05/2017 Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ric(...) type document prom. -- pub. 05/05/2017 numac 2017202356 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Ministerie van Defensie : Conversation manager (m/v/x) - BNG17029 Deze selectie werd afgesloten op 27/04/2017. Er is 1 laureaat. De (...) type document prom. -- pub. 05/05/2017 numac 2017202354 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Atachés Datamanagement (niveau A2) voor FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17096 Solliciteren kan tot 22/05/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2017 numac 2017011807 bron federale overheidsdienst justitie Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 april 2017, wordt Mevrouw Isabelle DE MARET, met ingang van 1 november 2016, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. Overeenkomstig de gecoör
^