Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 januari 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/01/2015 numac 2014022593 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationaal Akkoord Tandheelkundigen-Ziekenfondsen In toepassing van de artikelen 26, 50 en 51 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft de Nationale commiss 1. INLEIDING. a) De NCTZ verwijst in bijlage naar de oriëntatienota tandheelkundige zorg in de z(...) type wet prom. -- pub. 20/01/2015 numac 2015011013 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht. - Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, toepassing van artikel 3, § 1, 3° Bij toepassing van het indexcijfer der consumptieprijzen wordt vanaf 1 januari 2015 het drempelbedrag van 4,17 euro, bedoeld in artikel 3, § 1 Dat bedrag wordt bekomen door 4,17 euro te vermenigvuldigen met het indexcijfer der consumptieprijz(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/12/2014 pub. 20/01/2015 numac 2014000914 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 207 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid voor de leden van het administratief personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 12/01/2015 pub. 20/01/2015 numac 2014000922 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 1989 tot erkenning van de instellingen die gemachtigd zijn dotaties te ontvangen voor de financiering van de politieke partijen type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 20/01/2015 numac 2014207329 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 1993 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de socioculturele sector type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 20/01/2015 numac 2014207330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1991 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 09/12/2014 pub. 20/01/2015 numac 2015000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. ter dekking van de werkingskosten van de gemeenschappelijke infrastructuur voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 20/01/2015 numac 2015000018 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. ter dekking van extra investeringskosten van de gemeenschappelijke infrastructuur voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2015 numac 2015007011 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** van kandidaat-hulpofficieren **** koninklijk besluit ****. 595 van 23 november 2014, worden de kandidaat-hulpofficieren, aangesteld adjudant, van wie de namen volgen, op 27 september 2014 aangesteld in de graad van **** ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. **** en ****-****. Van Den Spiegel. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2015 numac 2015007014 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** functie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 599 van 27 november 2014, wordt generaal-majoor vlieger ****. ****, op 5 november 2014 aangewezen voor het ambt van commandant van de ****. type koninklijk besluit prom. 06/01/2015 pub. 20/01/2015 numac 2015011021 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 12/01/2015 pub. 20/01/2015 numac 2015015005 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2015 numac 2015018012 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling SGS Belgium NV, Noorderlaan 87, G-001 "Autocontrolegids dierenvoeders" G-002 "Gids autocontrolesysteem zuivelindus(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2015 numac 2015018016 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Quality Partner, Rue Hayeneux, G-004 "Autocontrolegids voor de Brouwerijsector" type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2015 numac 2015018015 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Quality Control cv, Laarbeeklaa G-023 "Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem in de Horeca sector" type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 20/01/2015 numac 2015024009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2014 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor de landbouwkundige programma's

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/12/2014 pub. 20/01/2015 numac 2015022004 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland

arrest

type arrest prom. -- pub. 20/01/2015 numac 2014207647 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 Rolnummer : 5763 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19bis-11, § 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtu Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 20/01/2015 numac 2014207648 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 177/2014 van 4 december 2014 Rolnummer : 5838 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 14, 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Het Gro samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters J.-P. Snappe, T. Merckx-Van(...) type arrest prom. -- pub. 20/01/2015 numac 2014207780 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 183/2014 van 10 december 2014 Rolnummer : 5824 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2, 2°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 5 juli 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 20/01/2015 numac 2014207841 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 188/2014 van 18 december 2014 Rolnummer : 5780 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 76, 2°, vierde lid, d) en e), 91 en 102 van de programmawet van 28 juni 2013 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/01/2015 numac 2015200056 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 25 november 2014 in zake het openbaar ministerie en anderen tegen de nv « H. », in vereffening, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekom « Schendt artikel 203, § 1, van het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Gr(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/01/2015 numac 2015200150 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 24 november 2014 in zake de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik tegen E.H., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op « Schendt artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het van kracht is vóór de wijziging erva(...)

decreet

type decreet prom. 04/12/2014 pub. 20/01/2015 numac 2014029807 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevestiging van de eindcompetenties en de kennis vereist op het einde van de doorstromingsafdeling van de algemene en technologische humaniora in wiskunde, basiswetenschappen en algemene wetenschappen en van de gemeenschappelijke eindcompetenties en kennis op het einde van de kwalificatie-afdeling van de technische en beroepshumaniora in wetenschappelijke opvoeding, in het Frans en in economische en sociale opleiding, alsook in historische en aardrijkskundige opleiding type decreet prom. 11/12/2014 pub. 20/01/2015 numac 2015031012 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet ter wijziging van het decreet van 17 maart 1994 van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting van het 'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle'

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/01/2015 numac 2015200041 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 3 december 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 4 december 2014, is beroep tot ged Die zaak is ingeschreven onder nummer 6109 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

erkenning

type erkenning prom. 19/12/2014 pub. 20/01/2015 numac 2015018013 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten type erkenning prom. -- pub. 20/01/2015 numac 2015200116 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 5 december 2014 wordt de erkenning als laboratorium, gemachtigd voor de meting van de hoeveelheid potentieel spoelbare stikstof in de bodem, voor de "Service pédagogique de Belgique ASBL", met maatsch Bij ministerieel besluit van 9 december 2014, dat in werking treedt op de datum van bekendmakin(...)

document

type document prom. 23/12/2014 pub. 20/01/2015 numac 2015003016 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende toekenning van bijkomende bevoegdheden aan het Controlecentrum Grote Ondernemingen en het Controlecentrum Eupen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/01/2015 numac 2015042001 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden t(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2015 numac 2014022580 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 december 2014, d Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. SONGA Bélise, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangen(...)
^